Umowa o dzieło

Umowa o dzieło to umowa rezultatu. Jest to zobowiązanie się do wykonania określonego dzieła oraz otrzymania zapłaty za nie. Dziełem tym jest określony rezultat. Efektem może być obiekt materialny, np. stół, płot, garnitur lub rzecz niematerialna (utwór w rozumieniu prawa autorskiego).

Wykonawca ma swobodę, jeżeli chodzi o czas i miejsce tworzenia dzieła, sam decyduje o sposobie jego wykonania.

Przy podpisywaniu umowy o dzieło należy ustalić koszty uzyskania przychodów. Standardowe koszty uzyskania przychodu wynoszą 20%. Koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich wynoszą 50%, można je zastosować do przysługującego limitu. Twórcy zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło nie otrzymują wynagrodzenia za wykonanie dzieła (utworu), lecz za przeniesienie praw do utworu (umowa zbycia praw autorskich, licencja). Wynagrodzenie jest wypłacane za prawa autorskie.

Aby zastosować koszty w wysokości 50%, należy spełnić dwa warunki łącznie:

  • musi istnieć utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • twórca musi udzielić odpłatnie licencji zamawiającemu na korzystanie z danego utworu albo twórca dokona innego odpłatnego rozporządzania przysługującymi mu majątkowymi prawami autorskimi do utworu.

Ważne!

Umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich musi być sporządzona w formie pisemnej. Podobnie jak przy umowie-zlecenia, decyzję o skierowaniu na badania lekarskie podejmuje pracodawca.

Zalety dla pracodawcy

Brak obowiązku opłacania składek ZUS oraz ryczałtowe koszty uzyskania przychodu w wysokości minimum 20%, bez względu na wydatki ponoszone przez zatrudnionego. Wadą natomiast jest to, że pracodawca nie ma bezpośredniej kontroli nad zadaniami jakie wykonuje pracownik.

Zalety dla zleceniobiorcy

Przede wszystkim wyższa kwota wypłaty od analogicznej kwoty brutto przy umowie o pracę, a także swoboda co do miejsca i czasu pracy.

Są też poważne wady

Nie ma przywilejów przewidzianych przez prawo pracy, np. urlopu wypoczynkowego oraz niektórych świadczeń socjalnych. Po zakończonej umowie o dzieło, nie otrzymamy zasiłku dla bezrobotnych. Nie możemy korzystać z bezpłatnej służby zdrowia. Umowa o dzieło nie liczy się do emerytury i renty. W przypadku choroby nie otrzymamy zasiłku za czas niezdolności do pracy. Prawo do rozwiązania takiej umowy zachowują obie strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK