Aktualne składki ZUS i skala podatkowa

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest opłacanie składek ZUS. Na ich wysokość składają się: ubezpieczenie emerytalne i rentowe, ubezpieczenie wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne – są to tzw. ubezpieczenia społeczne. Ponadto istnieje także składka chorobowa, która jest jednak dobrowolna. Jeżeli podstawa składek przekracza minimalne wynagrodzenie krajowe to wtedy przedsiębiorcę może obowiązywać również opłacanie składki na Fundusz Pracy. Wysokość składek zależy od miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w danym roku. Tak więc wraz ze wzrostem płac – rosną również składki. Logicznym więc jest, iż składki ZUS w 2019 są wyższe niż składki ZUS w roku 2018. Z pewnością też składki 2020 będą wyższe niż te obowiązujące w roku obecnym.

Niezależnie od ich wysokości składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – za siebie jak również za pracowników – należy opłacać co miesiąc. Aktualne składki ZUS obowiązujące w roku 2019 znajdują się w tabeli poniżej. Są tam ujęte także minimalne podstawy wymiaru składek w przypadku dużego jak i małego ZUS-u. Minimalne podstawy składek ZUS w przypadku obowiązującej ulgi na start jak również ZUS-u proporcjonalnego (opcja od początku 2019 roku). Oprócz aktualnych składek ZUS poniżej znajduje się informacja na temat wysokości płacy minimalnej w bieżącym roku.

Składki ZUS 2019 posiadają swoje określone terminy płatności podobnie jak podatki opłacane do Urzędu Skarbowego. Wszystkie najważniejsze daty związane z opłatami również można znaleźć poniżej. Ponadto porównawczo oprócz składek z 2019 roku, umieszczone są również składki jakie obowiązywały w 2018 roku. Terminy opłat pozostały bez zmian.

Styczeń – grudzień 2019

 • 2859,00 zł – dla ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy
 • 3803,56 zł – dla ubezpieczenia zdrowotnego

Duży ZUS styczeń – grudzień 2019:

 • 1246,92 zł – bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe
 • 1316,97 zł – ze składką na ubezpieczenie chorobowe
 • 558,08 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 228,72 zł – na ubezpieczenie rentowe,
 • 70,05 zł – na ubezpieczenie chorobowe,
 • 47,75 zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
 • 342,32 zł – na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 70,05 zł – na Fundusz Pracy.

Styczeń – grudzień 2019

 • 675,00 zł – dla ubezpieczeń społecznych
 • 3803,56 zł – dla ubezpieczenia zdrowotnego

Mały ZUS (na zasadach preferencyjnych) styczeń – grudzień 2019:

 • 539,35 – bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe
 • 555,89 zł – ze składką na ubezpieczenie chorobowe

 • 131,76 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 54,00 zł – na ubezpieczenie rentowe,
 • 16,54 zł – na ubezpieczenie chorobowe,
 • 11,27 zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
 • 342,32 zł – na ubezpieczenie zdrowotne,

Styczeń-grudzień 2019

 • 3803,56 zł – dla ubezpieczenia zdrowotnego

Ulga na start styczeń* – grudzień 2019

 • 342,32 zł – ubezpieczenie zdrowotne

*Od 30 kwietnia 2018 r. zgodnie z założeniami nowej ustawy, Prawo przedsiębiorców (jednej z pięciu tworzącej tzw. Konstytucję Biznesu), nowi przedsiębiorcy, jak i tacy, którzy powracają do biznesu po co najmniej 5 latach, mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne przez okres pierwszych 6 miesięcy (tzw. Ulga na start).

Więcej o uldze na start.

Styczeń – grudzień 2019:

 • 63 000 zł – przychód poniżej tej kwoty pozwala korzystać w 2019 r. z ZUS-u proporcjonalnego.

Proporcjonalny ZUS to obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. nowy system wyliczania składek na ubezpieczenie społeczne dla najmniejszych działalności gospodarczych. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym z tytułu prowadzonej jednoosobowej działalności osiągnęli przychód roczny nieprzekraczający trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

Więcej o małym ZUS-ie (ZUS-ie od przychodu).

Styczeń – grudzień 2019:

 • 2 250 zł – minimalne wynagrodzenie brutto.

Termin zapłaty składek – styczeń – grudzień 2019:

 • do 5. dnia kolejnego miesiąca – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze,
 • do 10. dnia kolejnego miesiąca – osoby fizyczne (w tym przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie),
 • do 15. dnia kolejnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Najważniejsze terminy:

 • Do 20. dnia każdego miesiąca – wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni. Przy rozliczaniu kwartalnym zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej wpłacamy do 20. dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. Deklaracji PIT nie składamy w ciągu roku.
 • Do 25. dnia każdego miesiąca – złożenie deklaracji VAT-7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni. Przy rozliczaniu kwartalnym podatek VAT-7K wpłacamy do 25. dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.

2019 – stawki podatku dochodowego*:

 • do sumy 85 528,00 zł: 18% – 556,02 zł
 • od 85 528,00 zł: 14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad kwotę 85 528,00 zł

*Uwaga

Zaszły zmiany w trakcie roku podatkowego – zaliczka na podatek dochodowy wg nowych zasad 2019 – sprawdź szczegóły tutaj

Podatek liniowy w 2019

 • Stawka podatku liniowego wynosi 19% od uzyskanego dochodu.

Pracodawcy i zleceniodawcy

 • Do 20. dnia miesiąca pracodawca/zleceniodawca przekazuje zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych w poprzednim miesiącu należności z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło itd.

Jednolity Plik Kontrolny

 • Do 25. dnia każdego miesiąca złożenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT w formie pliku JPK VAT (dotyczy czynnych podatników VAT) – w 2019 r. dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Osoby prowadzące własną działalność, które opłacają obowiązkowe składki ZUS, od 2020 roku będą musiały przygotować na nie dodatkowe 127 zł miesięcznie. Będzie to skutek wzrostu minimalnego wynagrodzenia Polaków. Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności i korzystające z preferencji w płaceniu ZUS również zapłacą wyższe składki. Podstawa minimalnego wymiaru składek jest uzależniona od wysokości wynagrodzenia. To właśnie coraz wyższe płace są powodem wzrostu obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne. Dla standardowych składek podstawą jest 60 procent prognozowanego na dany rok przeciętnego wynagrodzenia, a dla składek preferencyjnych – wysokość minimalnej płacy.

Prognozowane składki ZUS 2020

Prognozę zmian zawarto w zaakceptowanym przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok. Przewiduje się w nim wzrost przeciętnego wynagrodzenia z 4765 zł (prognoza według której ustalono wysokość składek ZUS na 2019 rok) do 5227 zł. Oznacza to, że nowe składki ZUS wzrosną o 9,7 procenta, czyli kwotę równą 127 zł. W roku 2019 również pobito rekord wzrostu obciążeń przedsiębiorców na ZUS, jednak wynosił on ok. 88 zł – o 39 zł mniej niż w przyszłym roku.

Otwieranie własnej działalności

Część przedsiębiorców ma możliwość skorzystania z preferencyjnych składek opłacania składek ZUS, dotyczy to tych, którzy stawiają pierwsze kroki w prowadzeniu firmy. Dla osób zakładających działalność gospodarczą, składki ZUS w 2020 roku również ulegną podwyżce, ponieważ wysokość składek uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wiemy już że od 2020 roku płaca minimalna wzrośnie o 350 zł i wyniesie 2600 zł brutto.

Mała firma – mały ZUS 2020

Grupa, która może skorzystać na wzroście minimalnego wynagrodzenia to mikroprzedsiębiorcy, którzy są beneficjentami prawa „mała firma – mały ZUS”. Obowiązuje ono od początku 2019 roku i dzięki niemu firmy o małych obrotach płacą ZUS od faktycznie osiąganego przychodu. Warunkiem jest jednak fakt, że obrót z działalności gospodarczej za poprzedni rok nie może przekraczać 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jakiej wysokości były składki ZUS w roku 2018?

Styczeń – grudzień 2018

 • 2.665,80 zł – dla ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy
 • 3.554,93 zł – dla ubezpieczenia zdrowotnego
Duży ZUS styczeń – marzec 2018:

 • 1.166,85 zł – bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe
 • 1.232,16 zł – ze składką na ubezpieczenie chorobowe

 • 520,36 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 213,26 zł – na ubezpieczenie rentowe,
 • 65,31 zł – na ubezpieczenie chorobowe,
 • 47,98 zł zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
 • 319,94 zł zł – na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 65,31 zł – na Fundusz Pracy.

Duży ZUS kwiecień – grudzień 2018:

 • 1.163,39 zł zł – bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe
 • 1.228,70 zł7 zł – ze składką na ubezpieczenie chorobowe

 • 520,36 zł zł – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 213,26 zł – na ubezpieczenie rentowe,
 • 65,31 zł – na ubezpieczenie chorobowe,
 • 44,52 zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
 • 319,94 zł – na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 65,31 zł – na Fundusz Pracy.

Styczeń – grudzień 2018

 • 630,00 zł – dla ubezpieczeń społecznych
 • 3.554,93 zł – dla ubezpieczenia zdrowotnego

Mały ZUS (na zasadach preferencyjnych) styczeń – marzec 2018:

 • 504,66 – bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe
 • 520,10 zł – ze składką na ubezpieczenie chorobowe

 • 122,98 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 50,40 zł – na ubezpieczenie rentowe,
 • 15,44 zł – na ubezpieczenie chorobowe,
 • 11,34 zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
 • 319,94 zł – na ubezpieczenie zdrowotne,
Mały ZUS (na zasadach preferencyjnych) kwiecień – grudzień 2018:

 • 503,84 – bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe
 • 519,28 zł – ze składką na ubezpieczenie chorobowe

 • 122,98 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 50,40 zł – na ubezpieczenie rentowe,
 • 15,44 zł – na ubezpieczenie chorobowe,
 • 10,52 zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
 • 319,94 zł – na ubezpieczenie zdrowotne,
Kwiecień* – grudzień 2018
 • 3.554,93 zł – dla ubezpieczenia zdrowotnego
Ulga na start kwiecień* – grudzień 2018
 • 319,94 zł – ubezpieczenie zdrowotne

*Ulga na start obowiązuje od 30.04.2018.

Styczeń – grudzień 2018:

 • brak

Proporcjonalny ZUS zaczął obowiązywać 1 stycznia 2019 roku.

Styczeń – grudzień 2018:
 • 2.100,00 zł – minimalne wynagrodzenie brutto.
Styczeń – grudzień 2018:

 • do 5. dnia kolejnego miesiąca – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze,
 • do 10. dnia kolejnego miesiąca – osoby fizyczne (w tym przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie),
 • do 15. dnia kolejnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Terminy w 2018:

 • Do 20. dnia każdego miesiąca – wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni. Przy rozliczaniu kwartalnym zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej wpłacamy do 20. dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. Deklaracji PIT nie składamy w ciągu roku.
 • Do 25. dnia każdego miesiąca – złożenie deklaracji VAT-7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni. Przy rozliczaniu kwartalnym podatek VAT-7K wpłacamy do 25. dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.

Stawki podatku dochodowego:

 • Do sumy 85 528,00 zł: 18% – 556,02 zł
 • Od 85 528,00 zł: 14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad kwotę 85 528,00 zł

Podatek liniowy
 • Stawka podatku liniowego w 2018 r. wynosi 19% od uzyskanego dochodu.
Pracodawcy i zleceniodawcy
 • Do 20. dnia miesiąca pracodawca/zleceniodawca przekazuje zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych w poprzednim miesiącu należności z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło itd.
Jednolity Plik Kontrolny
 • Do 25. dnia każdego miesiąca złożenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT w formie pliku JPK VAT (dotyczy czynnych podatników VAT) – w 2018 r. dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorców.