Aktualne składki ZUS i skala podatkowa

styczeń – grudzień 2019

2859,00 zł – dla ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy 3803,56 zł – dla ubezpieczenia zdrowotnego

Duży ZUS styczeń – grudzień 2019:

1246,92 zł – bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe 1316,97 zł – ze składką na ubezpieczenie chorobowe
 • 558,08 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 228,72 zł – na ubezpieczenie rentowe,
 • 70,05 zł – na ubezpieczenie chorobowe,
 • 47,75 zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
 • 342,32 zł – na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 70,05 zł – na Fundusz Pracy.

styczeń – grudzień 2019

675,00 zł – dla ubezpieczeń społecznych 3803,56 zł – dla ubezpieczenia zdrowotnego

Mały ZUS (na zasadach preferencyjnych) styczeń – grudzień 2019:

539,35 – bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe 555,89 zł – ze składką na ubezpieczenie chorobowe
 • 131,76 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 54,00 zł – na ubezpieczenie rentowe,
 • 16,54 zł – na ubezpieczenie chorobowe,
 • 11,27 zł – na ubezpieczenie wypadkowe,
 • 342,32 zł – na ubezpieczenie zdrowotne,

styczeń-grudzień 2019

3803,56 zł – dla ubezpieczenia zdrowotnego

Ulga na start styczeń* – grudzień 2019

342,32 zł – ubezpieczenie zdrowotne

*Od 30 kwietnia 2018 r. zgodnie z założeniami nowej ustawy, Prawo przedsiębiorców (jednej z pięciu tworzącej tzw. Konstytucję Biznesu), nowi przedsiębiorcy, jak i tacy, którzy powracają do biznesu po co najmniej 5 latach, mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne przez okres pierwszych 6 miesięcy (tzw. Ulga na start).

Więcej o uldze na start.

styczeń – grudzień 2019:

63 000 zł – przychód poniżej tej kwoty pozwala korzystać w 2019 r. z ZUS-u proporcjonalnego.

Proporcjonalny ZUS to obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. nowy system wyliczania składek na ubezpieczenie społeczne dla najmniejszych działalności gospodarczych. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym z tytułu prowadzonej jednoosobowej działalności osiągnęli przychód roczny nieprzekraczający trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

Więcej o małym ZUS-ie (ZUS-ie od przychodu).

styczeń – grudzień 2019:

2 250 zł – minimalne wynagrodzenie brutto.

styczeń – grudzień 2019:

 • do 5. dnia kolejnego miesiąca – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze,
 • do 10. dnia kolejnego miesiąca – osoby fizyczne (w tym przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie),
 • do 15. dnia kolejnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Terminy:

 • Do 20. dnia każdego miesiąca – wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni. Przy rozliczaniu kwartalnym zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej wpłacamy do 20. dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. Deklaracji PIT nie składamy w ciągu roku.
 • Do 25. dnia każdego miesiąca – złożenie deklaracji VAT-7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni. Przy rozliczaniu kwartalnym podatek VAT-7K wpłacamy do 25. dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.

Stawki podatku dochodowego:

 • do sumy 85 528,00 zł: 18% – 556,02 zł
 • od 85 528,00 zł: 14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad kwotę 85 528,00 zł

Podatek liniowy

Stawka podatku liniowego w 2019 r. wynosi 19% od uzyskanego dochodu.

Pracodawcy i zleceniodawcy

Do 20. dnia miesiąca pracodawca/zleceniodawca przekazuje zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych w poprzednim miesiącu należności z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło itd.

Jednolity Plik Kontrolny

Do 25. dnia każdego miesiąca złożenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT w formie pliku JPK VAT (dotyczy czynnych podatników VAT) – w 2019 r. dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorców.