Faktury elektroniczne

Z dniem 1 stycznia 2011 r wejdą w życie dogodne dla podatników przepisy, które w istotny sposób zliberalizowały i unowocześniły zasady obrotu fakturami elektronicznymi. Czym są faktury elektroniczne, kiedy można je wystawić i jak wygląda korekta tego typu dokumentów? Sprawdź najważniejsze informacje.

Podstawa prawna i zgoda odbiorcy

Zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług faktury można przesyłać, w tym udostępniać, w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktur. Akceptacja albo jej cofnięcie mogą być wyrażone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

Czy przesyłanie faktur w formie elektronicznej jest możliwe wyłącznie w oparciu o bezpieczny podpis elektroniczny lub elektroniczną wymianę danych (EDI)?

Nie. Faktury elektroniczne mogą być przesłane w tej formie pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury. Autentyczność pochodzenia, oznacza pewność co do tożsamości wystawcy faktury. Natomiast integralność oznacza, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura.
Autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury będzie zachowana, w szczególności, w przypadku wykorzystania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub elektronicznej wymiany danych (EDI). Jednak od podatników nie będzie wymagane stosowanie żadnej szczególnej technologii fakturowania elektronicznego, zaś wskazane wyżej technologie są tylko przykładami, nie zaś obowiązkiem jeśli podatnik chce skorzystać z faktur elektronicznych. Takie unormowanie ma na uwadze zwiększenie konkurencyjności i obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Zamiast drukować faktury i wysyłać tradycyjną pocztą, można wysłać fakturę mailem.

Czy korekta faktury elektronicznej musi być wystawiona również w formie elektronicznej?

Korekty do faktur wystawionych w formie elektronicznej nie muszą być wystawiane w tej samej formie. Umożliwia to wystawianie korekt w formie papierowej w razie problemów technicznych.

Czy faktury elektroniczne należy przechowywać w formie elektronicznej?

Faktury przesłane drogą elektroniczną (analogicznie, jak w przypadku faktur przesłanych w formie papierowej) podatnicy obowiązani są przechowywać w dowolny w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Sposób przechowywania faktur ma zapewnić łatwe odszukanie i bezzwłoczny dostęp do faktur będących przedmiotem kontroli.

Faktury przesłane w formie elektronicznej i przechowywane w tej formie muszą być dostępne dla ewentualnej kontroli w trybie umożliwiającym bezzwłoczny pobór i przetwarzanie danych w formacie tekstowym. Przesyłanie faktur drogą elektroniczną oraz ich przechowywanie w formie elektronicznej z pewnością będzie mieć pozytywny skutek dla przedsiębiorców w obrocie gospodarczym a także przyczyni się do sporych oszczędności w firmach.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI