Główne formy udzielania pomocy de minimis

Główne formy udzielania pomocy de minimis:

 

  1. dotacje i ulgi podatkowe:

 

   • dotacje,
   • dopłaty do oprocentowania kredytów,
   • refundacje,
   • rekompensaty,
   • zwolnienia z podatku lub opłaty,
   • obniżenie podstawy opodatkowania,
   • zaniechanie poboru podatku lub opłaty,
   • umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami,
   • umorzenie kar,

 

  1. tzw. miękkie kredytowanie

 

   • pożyczki i kredyty preferencyjne,
   • odroczenie lub rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej,

 

 1. poręczenia i gwarancje.

 

Przykłady pomocy de minimis:

 

Podstawa prawna pomocy
Czego dotyczy pomoc
ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jednorazowa amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3500 zł i sklasyfikowanych od 3 do 8 grupy KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ochotnicze Hufce Pracy mogą dokonywać zwrotu kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego
ustawa Ordynacja podatkowa umorzenia podatków, odroczenie podatku, rozłożenie na raty podatku
ustawa o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego

 

WażneNa stronach UOKiK została udostępniona baza – System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej. W bazie można znaleźć informacje przydatne przedsiębiorcom m.in. o wdrażanych w Polsce środkach pomocowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami: Pomoc de minimis – kto może się o nią starać? oraz Pomoc de minimis – komu nie przysługuje i jak można ją stracić?

 

Autor: Mariusz Łoś – ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK