Powrót do zwolnienia z VAT – skutki podatkowe

zwolnienie z VAT

Powrót do zwolnienia z VAT może wiązać się z koniecznością dokonania korekt. Sprawdź kiedy i jakie obowiązki czekają przedsiębiorców powracających do zwolnienia z VAT.

Powrót do zwolnienia z VAT wiąże się z koniecznością dokonania korekt, o których mowa w art. 91 ustawy o VAT. Ich efektem jest obowiązek ewentualnej zapłaty podatku VAT i złożenia deklaracji VAT przez nievatowca.

Powrót do zwolnienia z VAT – korekty

Konieczność dokonania korekty wynika ze zmiany przeznaczenia posiadanych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia czy też składników majątku nie ujętych w tych ewidencjach) czy towarów handlowych, a co za tym idzie zmiany prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie.

Sposób rozliczenia i wykazania korekty zależy od tego, co jest jej przedmiotem:

I. w przypadku towarów i usług zaliczanych do środków trwałych (ŚT) i wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do ŚT i WNiP, a ich wartość przekracza 15 tys. zł

 • korekty dokonuje się w ciągu 5 kolejnych lat (a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania – 10 lat) licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania.
 • korekta dotyczy 1/5, analogicznie 1/10, kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu,
 • korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty,
 • korekty dokonuje się przy każdej zmianie prawa do odliczenia w okresie korekty,
 • korekty dokonuje się również, w odniesieniu do towarów i usług nabytych w celu wytworzenia tych ŚT

Z dniem 01.09.2019 r. do ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzony został zapis (art. 91 ust. 7e) zgodnie, z którym przedsiębiorca powracający do zwolnienia z VAT może zdecydować o wykazaniu całej kwoty podatku VAT naliczonego przypadającej na cały pozostały okres korekty. Kwotę tę wykazuje w deklaracji za ostatni okres bycia podatnikiem VAT czynnym. Nie składa tym samym deklaracji VAT w latach kolejnych. W tym jednak wypadku należy dokonać jednorazowej wpłaty kwoty korekty VAT.

II. w przypadku towarów i usług zaliczanych do środków trwałych i wartości niematerialnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do ŚT i WNiP a ich wartość nie przekracza 15 tys. zł

 • nie dokonuje się jej, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania minęło 12 miesięcy
 • korekta dotyczy całego podatku VAT odliczonego przy nabyciu
 • korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana lub w deklaracji za ostatni okres rozliczeniowy, w którym przedsiębiorca był podatnikiem VAT czynnym.
III. inne niż wymienione w art. 91 ust. 7a i 7b, w szczególności towary handlowe i materiały, surowce do produkcji
 • korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana lub w deklaracji za ostatni okres rozliczeniowy, w którym przedsiębiorca był podatnikiem VAT czynnym,
 • korekta dotyczy całego podatku VAT odliczonego przy nabyciu.
Przykład

Przedsiębiorca od 2019 roku prowadzi działalność gospodarczą, w roku 2021 i 2022 nie przekroczył limitu 200 tys. zł, nie wykonuje również czynności wymagających bycia czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z tym od listopada 2022 r. planuje powrócić do zwolnienia z VAT. W tym celu złożony zostanie druk VAT-R. Przepisy nie określają terminu złożenia deklaracji w takim wypadku. Aktualizację danych zawartych w VAT-R składamy w ciągu 7 dni od zmiany. W przypadku powrotu do zwolnienia od 01.11.2022 r. pierwszym dniem z 7-dniowego okresu jest 02.11.2022 r. Przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia do dnia 08.11.2022 r. Przedsiębiorca w przypadku korekt jednorazowych decyduje się o ich ujęciu w deklaracji za ostatni okres przed powrotem do zwolnienia z VAT.

Na ostatni dzień października w firmie znajdują się następujące składniki:

 • nieruchomość
 • samochód osobowy
 • urządzenie do druku wielkoformatowego
 • zestaw komputerowy
 • telefon komórkowy

Dane potrzebne do ustalenia obowiązku i kwoty korekty

Lp.
Nazwa ŚT
Wartość początkowa (zł)
Prawo do odliczenia VAT/ kwota odliczenia
Miesiąc oddania do użytkowania
Okres korekty
Deklaracja, w której wykazywana jest korekta
1.
Nieruchomość
250 000
Nie
02/2019
Brak, z racji braku prawa do odliczenia
2.
Samochód osobowy
34 000
Tak, 50%
05/2020
2020 – 2024
Styczeń lub I kwartał 2023 r. , 2024 r, i 2025 r.
3.
Urządzenie do druku
22 000
Tak – 100%
01/2019
2019 – 2023
Styczeń lub I kwartał lat od: 2023 r. do 2024 r.
4.
Zestaw komputerowy
7 500
Tak – 100%
07/2021
Brak obowiązku
5.
Telefon komórkowy
1 200
Tak – 100%
09/2022
9/2022 – 8/2023
10/2022

Ponadto przedsiębiorca ma niezaksięgowaną fakturę za usługę telekomunikacyjną wystawioną w październiku, dotyczącą usług z października i abonamentu za listopad. W październiku zaksięgowana została faktura od podwykonawcy za usługi, które wykonane zostały w październiku. Po wykonaniu usług przez podwykonawcę podatnik wykonuje dodatkowe prace i całość odsprzedaje w miesiącu listopadzie.

Wyliczenie kwoty korekty dla poszczególnych składników:

1) Samochód osobowy:

W przypadku tego typu środków trwałych uwzględnić należy fakt odliczenia 50% VAT przy zakupie. Taka kwota będzie podstawą korekty za dany rok.

Dane z faktury zakupu: wartość netto: 30 493,27, podatek VAT: 7013,45 zł.

Daje to kwotę odliczonego VAT 3 506,72 zł i wartość początkową 34 000 zł.

Kwota korekty za jeden rok: 3 506,72 (VAT odliczony)/5 lat = 701,35 zł

W związku ze zmianą przeznaczenia w roku 2022 przedsiębiorca dokonuje korekty kolejno za lata 2022 – 2024, składając deklarację VAT za styczeń 2023 (korekta za 2022 r. ), styczeń 2024 r. (korekta za 2023 r.), styczeń 2025 (korekta za 2024 r.). W każdej deklaracji wykazuje wyliczoną kwotę w polu „Korekta podatku VAT od nabycia środków trwałych”. Kwota wykazywana jest z minusem.

Jednocześnie kwota ta jest ujmowana jako pozostały wydatek w KPiR w dacie złożenia deklaracji VAT.

Nie jest tu uwzględniana korekta wynikająca z art. 90b, mówi ona bowiem o zmianie wykorzystania na wykorzystanie do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza. Taka zmiana w tym wypadku nie miała miejsca.

2) Urządzenie do druku

Podatek VAT odliczony przy zakupie to 5 060 zł. Kwota VAT podlegająca korekcie za rok to 1 012 zł (5 060 zł/ 5 lat). Latami pozostałymi do końca okresu korekty są lata 2022 – 2023. Korekty wykazywane są w deklaracjach i w kosztach sposób analogiczny jak w przypadku pojazdu. W przypadku np. ponownej rejestracji do VAT np. w 2023 r. korekty za lata 2023 i 2024 dla wyżej wymienionych ŚT przedsiębiorca nie wykonuje.

W przypadku środków trwałych o wartości powyżej 15 tys. zł nie ma znaczenia to, że zmiana przeznaczenia miała miejsce w trakcie roku. Korekta jest dokonywana zawsze za cały rok.

3) Telefon komórkowy

Zmiana przeznaczenia ma miejsce w okresie korekty, w związku z tym w deklaracji za ostatni okres przed powrotem do zwolnienia z VAT (październik 2022 r.) wykazywany jest cały odliczony podatek VAT. Ujmowany jest on z minusem w polu „Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć”. Kwota korekty ujmowana jest jako koszt w dacie złożenia deklaracji VAT za październik (listopad 2022 r.).

W odniesieniu do nieruchomości nie dokonujemy korekty, z racji braku prawa odliczenia VAT przy nabyciu. Obowiązku tego nie będzie też w przypadku zestawu komputerowego – zmiana przeznaczenia miała miejsce po upływie okresu korekty.

W przypadku zakupionej usługi podatnik również będzie musiał dokonać zwrotu odliczonego podatku VAT. Zakupiona usługa posłuży sprzedaży zwolnionej. Kwotę korekty należy wykazać w deklaracji VAT za październik 2022r. z minusem w polu „Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć”. Kwota ta powiększy koszty w dacie złożenia deklaracji VAT za październik. Obowiązek ten wynika z art. 91 ust. 7d ustawy o VAT.

Z racji tego, iż podatnik wie, iż abonament telefoniczny na fakturze wystawionej w październiku, dotyczy listopada, a więc okresu kiedy podatnik jest zwolniony z VAT, od tej części faktury nie odliczy VAT. Odliczenie VAT możliwe jest od wartości zakupionych usług w miesiącu październik.

Mimo braku obowiązku bieżącego składania deklaracji przez podmioty zwolnione z VAT, podatnik powinien pamiętać o złożeniu deklaracji VAT za pierwszy okres roku2023, 2024 i 2025. Obowiązku tego nie byłoby, jeśli przedsiębiorca zdecydowałby się na wykazanie całej kwoty z korekt wieloletnich za lata 2023 – 2025 w deklaracji za październik 2022 r. Podatnik taki nie prowadzi szczegółowej ewidencji zakupów i sprzedaży VAT, o której mówi art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Prowadzi jednak uproszczoną ewidencję sprzedaży za dany dzień przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym. Obowiązek taki wynika z art. 109 ust. 1 ustawy o VAT.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość