Blog ifirma.pl

Rehabilitacja zawodowa – czym jest i kiedy przysługuje pracownikowi?

|
|
8 minut czytania
Rehabilitacja zazwyczaj kojarzy nam się z działaniami podejmowanymi wobec osoby, która doznała jakiegoś urazu bądź w wypadku, w wyniku którego przestała być w pełni sprawna. Często w przypadku pracowników niepełnosprawnych słyszy się o takim pojęciu jak rehabilitacja zawodowa.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

O tym czym i komu jest dedykowana rehabilitacja zawodowa przeczytasz w niniejszej artykule.

Czym jest rehabilitacja?

Przepis art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych stanowi, że rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Poza zwykłą rehabilitacją należy wyróżnić rehabilitację zawodową oraz społeczną.

Chcesz wiedzieć czym jest orzeczenie o niepełnosprawności i kto je wydaje ? Jeśli tak, to przeczytaj ten artykuł.

Rehabilitacja zawodowa

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

Do realizacji celu ułatwiającego osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego niezbędne jest:

 • dokonanie oceny zdolności do pracy, w szczególności przez:
  • przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych umożliwiających określenie sprawności fizycznej, psychicznej i umysłowej do wykonywania zawodu oraz ocenę możliwości zwiększenia tej sprawności,
  • ustalenie kwalifikacji, doświadczeń zawodowych, uzdolnień i zainteresowań;
 • prowadzenie poradnictwa zawodowego uwzględniającego ocenę zdolności do pracy oraz umożliwiającego wybór odpowiedniego zawodu i szkolenia;
 • przygotowanie zawodowe z uwzględnieniem perspektyw zatrudnienia;
 • dobór odpowiedniego miejsca pracy i jego wyposażenie;
 • określenie środków technicznych umożliwiających lub ułatwiających wykonywanie pracy, a w razie potrzeby – przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego itp.
Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym i realizowana jest przede wszystkim przez:

 • wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej;
 • wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;
 • likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji;
 • kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Formy aktywności wspomagającej proces rehabilitacji

Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w:

 • warsztatach terapii zajęciowej;
 • turnusach rehabilitacyjnych;
 • zajęciach klubowych.
Warsztaty terapii zajęciowej

Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacja przez warsztat celu odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:

 • umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej;
 • psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Z koeli terapię realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w którym określa się:

 • formy rehabilitacji;
 • zakres rehabilitacji;
 • metody i zakres nauki umiejętności;
 • formy współpracy z rodziną lub opiekunami;
 • planowane efekty rehabilitacji;
 • osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji.

W warsztacie działa rada programowa, w skład której wchodzą:

 • kierownik warsztatu;
 • specjaliści do spraw rehabilitacji lub rewalidacji;
 • instruktorzy terapii zajęciowej;
 • psycholog;
 • doradca zawodowy lub instruktor zawodu – w miarę potrzeb.

Rada programowa dokonuje okresowej oraz, nie rzadziej niż co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów w rehabilitacji, uzasadniających:

 • podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy;
 • potrzebę skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, ze względu na brak postępów w rehabilitacji i złe rokowania co do możliwości osiągnięcia postępów uzasadniających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy po odbyciu dalszej rehabilitacji w warsztacie;
 • przedłużenie uczestnictwa w terapii ze względu na:
  • pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy,
  • okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia,
  • okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia.

WAŻNE – warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty. Koszty utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu są współfinansowane ze środków funduszu oraz ze środków samorządu powiatowego lub innych źródeł, pod pewnymi zastrzeżeniami. Koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.

Dofinansowanie ze środków funduszu kosztów uczestnictwa w warsztacie osób niepełnosprawnych przebywających w jednostkach organizacyjnych obowiązanych do zapewnienia terapii zajęciowej na podstawie odrębnych przepisów, jest obniżane w zależności od procentowego wskaźnika udziału tych osób w ogólnej liczbie uczestników warsztatu, pod warunkiem, że:

 • ze środków Funduszu nie mogą być dofinansowane koszty, w przypadku gdy wskaźnik udziału wynosi co najmniej 80%.
 • koszty nie ulegają obniżeniu w przypadku, gdy wskaźnik udziału nie przekracza 30%.
Turnusy rehabilitacyjne

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Turnusy mogą być organizowane:

 • przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą co najmniej przez 2 lata działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i uzyskały wpis do rejestru organizatorów prowadzonego przez wojewodę;
 • wyłącznie w ośrodkach, które uzyskały wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę – z wyłączeniem turnusów organizowanych w formie niestacjonarnej i wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników.

Co więcej, w domach pomocy społecznej lub w innych placówkach opiekuńczych turnusy mogą być organizowane wyłącznie dla osób niepełnosprawnych niebędących stałymi podopiecznymi takich jednostek. Natomiast ośrodki, w których organizowane są turnusy, zapewniają osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników turnusu, oraz bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji określonego programu turnusu.

Czas trwania turnusów, co do zasady wynoszą co najmniej 14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników, w formie:

 • stacjonarnej;
 • niestacjonarnej.

Program turnusu określa:

 • rodzaj i cele turnusu oraz formy rehabilitacji odpowiednie do rodzajów schorzeń osób niepełnosprawnych;
 • rodzaje zajęć kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych oraz innych zajęć wynikających ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych;
 • kadrę odpowiedzialną za realizację programu turnusu.

Organizator turnusów jest obowiązany do:

 • zabezpieczenia turnusu od strony organizacyjnej, technicznej i kadrowej w sposób gwarantujący osobom niepełnosprawnym bezpieczne warunki uczestnictwa w turnusie;
 • opracowania i realizacji programu turnusu;
 • udostępniania właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności powiatowego centrum pomocy rodzinie informacji zawierających:
  • nazwy ośrodka i miejscowości, w której będą odbywały się turnusy,
  • daty rozpoczęcia i zakończenia turnusów,
  • warunki pobytu w ośrodku, w którym organizuje się turnusy,
  • program turnusu,
  • koszt uczestnictwa w turnusie;
  • przesłania do właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie informacji o przebiegu turnusu w terminie 21 dni od dnia zakończenia turnusu, sporządzonej odrębnie dla każdego uczestnika korzystającego z dofinansowania ze środków Funduszu;
  • przechowywania dokumentów dotyczących przebiegu turnusu przez okres 3 lat.

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

WAŻNE – kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznana osobie niepełnosprawnej jest przekazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu.

Skierowania do uczestnictwa w warsztacie lub turnusie

Osoby niepełnosprawne są kierowane do uczestnictwa w:

 • warsztacie – zgodnie ze wskazaniem zawartym w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
 • turnusie – na wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się ta osoba.

Natomiast do podmiotu zamierzający zorganizować lub prowadzący warsztat należy:

 • przyjmowanie i zatwierdzanie, w uzgodnieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie, zgłoszeń osób do uczestnictwa w warsztacie.
 • prowadzenie listy osób niepełnosprawnych, których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w warsztacie.

WAŻNE – osoba niepełnosprawna, która opuściła warsztat w związku z podjęciem zatrudnienia, w przypadku utraty tego zatrudnienia i ponownego zgłoszenia do uczestnictwa w warsztacie w terminie 90 dni od dnia opuszczenia przez nią warsztatu, jest wpisywana na listę i ma pierwszeństwo w rozpoczęciu terapii. Uczestnik warsztatu ma prawo do uczestnictwa w terapii zajęciowej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Jeśli chodzi o wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie, to są składane w powiatowych centrach pomocy rodzinie.

Zajęcia klubowe
 • oznaczają zorganizowaną formę rehabilitacji mającą na celu wspieranie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym.
 • mogą obejmować aktywne formy wspierania osoby niepełnosprawnej w podjęciu lub utrzymaniu zatrudnienia.
 • mogą być prowadzone przez warsztat dla osób, które były uczestnikami tego warsztatu i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia, oraz osób wpisanych na listę;
 • mogą być kontynuowane przez osobę niepełnosprawną bez względu na utratę lub zmianę zatrudnienia.

Czas trwania zajęć klubowych dla osoby niepełnosprawnej wynosi nie mniej niż 5 godzin miesięcznie, natomiast szczegółowy zakres i organizację zajęć klubowych ustala warsztat.

Podsumowanie

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie pracownikowi niepełnosprawnemu powrót na rynek pracy oraz umożliwienie, w razie potrzeby, przekwalifikowania się takiej osobie po wypadku lub przebytej chorobie. Co istotne, ważne jest umożliwienie takiej osobie pojęcia zatrudnienia odpowiednie do stanu zdrowia, stopnia niepełnosprawności, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia. Jeśli chodzi o źródła finansowania rehabilitacji, to są nimi Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia.

Chcesz wiedzieć jak wygląda pierwsza pomoc w zakładzie pracy i jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w tym zakresie ? Jeśli tak, to przejdź do tego artykułu.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie