Sprzedaż domku letniskowego a podatek dochodowy

sprzedaż domku letniskowego

Jesteś w posiadaniu domku letniskowego i zastanawiasz się czy stanowi on nieruchomość? W niniejszym artykule wyjaśnimy dlaczego i na jakiej podstawie domek letniskowy stanowi rzecz ruchomą i jak jego sprzedaż wpływa na opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Sprzedaż domku letniskowego a przepisy prawa

Źródło przychodów

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PIT) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

  b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

  c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

  d) innych rzeczy,

  – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Z kolei przepis art. 18 ustawy o PT za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Zawarte powyżej wyliczenie praw majątkowych ma charakter otwarty, o czym świadczy użyte przez ustawodawcę sformułowanie „w szczególności”. Przyjęcie przez ustawodawcę otwartego katalogu tych przychodów pozwala na zaliczenie do tej kategorii wszystkich innych przychodów z praw majątkowych, w tym także z odpłatnego zbycia praw majątkowych jakimi są nakłady poniesione na zakup domku znajdującego się na cudzym gruncie [tak Interpretacja Indywidualna Dyrektora KIS z dnia 9 grudnia 2020 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.661.2020.2.KP].

Nieruchomość

Zgodnie z przepisem art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Z kolei w myśl przepisu art. 45 Kodeksu cywilnego rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne.

Przepis art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane stanowi z kolei, że ilekroć w ustawie jest mowa o budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Przepisy prawa cywilnego nie zawierają definicji ruchomości. Dlatego też należy odnieść się do poglądów orzecznictwa i doktryny, zgodnie z którymi ruchomościami są te rzeczy, które nie są nieruchomościami, określonymi w przepisie art. 46 Kodeksu cywilnego. Cechami wyodrębniającymi ruchomości z pojęcia rzeczy są ich samodzielność fizyczna względem innych rzeczy i przenaszalność [por orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 1961 r., 2 CR 596/59, OSPiKA 1962, z. 2, poz. 45, z aprobującą glosą A. Ohanowicza; bliżej W.J. Katner, Umowne nabycie własności ruchomości, Warszawa 1995, s. 70–73].

Pojęcie trwałego związania z gruntem nie zostało uściślone przez ustawodawcę w Kodeksie cywilnym. Zgodnie zatem z dyspozycją przepisu art. 47 § 2 i 3 Kodeksu cywilnego, o trwałym złączeniu z gruntem można mówić w sytuacji, w której budynki czy też inne urządzenia złączone są z gruntem fizycznie i funkcjonalnie oraz trwale. Tym samym połączenie trwałe to takie, które nie jest przeznaczone do przemijającego użytku.

Sprzedajesz działki? Tutajsprawdzisz, kiedy sprzedaż działek powinna być już dokonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Sprzedaż domku letniskowego a PIT

Nie ulega wątpliwości, że dom letniskowy jest obiektem nietrwale związanym z gruntem i możliwym do przeniesienia, co oznacza, że nie spełnia warunku, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego dla uznania go za nieruchomość.

Z kolei w ślad za regulację wynikającą z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT sprzedaż rzeczy ruchomych podlega opodatkowaniu, jeżeli następuje przed upływem sześciu miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Tym samym sprzedaż domku letniskowego i obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z dokonaną transakcją będzie konieczne w sytuacji, gdy sprzedaż zostanie dokonana po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie.

W innym przypadku zbycie domku letniskowego nie będzie stanowić źródła przychodu dla podatnika w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT.

Powyższe znajduje potwierdzenie w następujących interpretacjach podatkowych, tj.:

 • Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 19 marca 2020 r., nr 0115-KDIT2.4011.66.2020.1.KC;
 • Interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 28 października 2014 r., nr ILPB2/415-829/14-4/ES.
 • Zastanawiasz się, w jaki sposób może być opodatkowany najem w 2022 roku? Przeczytaj ten artykuł, z którego dowiesz się wszystkiego na ten temat.

Podsumowanie

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży domku letniskowego jako rzeczy ruchomej będzie obowiązywał podatnika w przypadku sprzedaż zostanie dokonana po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie.

A jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat wycofania nieruchomości z firmy i skutkach podatkowych na gruncie VAT i PIT, to przejdź tutaj.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość