Blog ifirma.pl

Jak wypełnić wniosek RSP-CZ o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców przez PUE ZUS?

|
|
8 minut czytania
Tarcza 4.0, prócz kolejnych rozwiązań przeciwdziałania skutków COVID, wprowadziła możliwość złożenia wniosku o świadczenie postojowe. Wniosek ten składany jest bezpośrednio poprzez zleceniobiorców, w przypadku jeżeli przedsiębiorcy odmówili złożenia takiego wniosku swoim pracownikom.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Tarcza 4.0, prócz kolejnych rozwiązań przeciwdziałania skutków COVID, wprowadziła możliwość złożenia wniosku o świadczenie postojowe. Wniosek ten składany jest bezpośrednio poprzez zleceniobiorców, w przypadku jeżeli przedsiębiorcy odmówili złożenia takiego wniosku swoim pracownikom.

 

Od 24 lipca na platformie PUE ZUS, pojawiła się opcja złożenia wniosku ZUS RSP-CZ elektronicznie.

Jakie warunki należy spełnić?

Aby zleceniobiorca mógł skorzystać ze świadczenia postojowego muszą zostać spełnić następujące warunki:

 • w firmie zleceniobiorcy nastąpił przestój ze względu na COVID, który uniemożliwił realizację zlecenia,
 • umowa została zawarta przed 01.04.2020,
 • przychód zleceniobiorcy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może być wyższy niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z
 • poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS. Czyli dla wniosków składanych w lipcu lub sierpniu kwota to nie może przekroczyć 15 994,41 zł.

Wysokość świadczenia postojowego wynosi 2 080,00 zł, czyli 80 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r.

W jaki sposób można złożyć wniosek do ZUS?

Wniosek RSP-CZ, można składać do ZUS, jedynie za pomocą profilu elektronicznego PUE ZUS. Należy również pamiętać, że jest to jedyna możliwa dostępna opcja i zleceniobiorcy nie mają możliwość składać wniosków osobiście w oddziałach ZUS ani przekazywać ich za pośrednictwem poczty.

Aby wniosek mógł zostać przesłany należy posiadać konto na portalu PUE ZUS. Istnieje kilka możliwości aby zleceniobiorca mógł je założyć. Profil można utworzyć za pomocą bankowości elektronicznej (więcej informacji jest dostępnych na stronie ZUS) lub posiadając już profil zaufany.

Istnieje również możliwość założenia profilu PUE ZUS, w oddziałach ZUS, gdzie pracownik placówki pomaga w dokonaniu wszelkich formalności. Wszystkie oddziału, dostępne są na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak wypełnić wniosek RSP-CZ

W pierwszej kolejności należy zalogować się do PUE-ZUS, np. za pomocą profilu zaufanego na stronie www.zus.pl

Następnie w prawym górnym rogu należy wybrać zakładkę Świadczeniobiorca

Kolejno w rozwijanym menu po lewej stronie, odszukać zakładkę Usługi i przejść do Katalogu usług elektronicznych.

Następnie w liście usług, zleceniobiorca wyszukuje wniosek RSP-CZ i wybiera Przejdź do usługi.

Po wykonaniu poszczególnych kroków, otworzy się Wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów zlecenia (Wypełnia osoba wykonująca umowę).

Poniżej zostanie opisany każdy punkt wniosku i sposób jego uzupełnienia

Typ wniosku

W pierwszej kolejności świadczeniobiorca wskazuje we wniosku czy jest on składany pierwszorazowo, czy dokonuje korekty innego wniosku. W przypadku kiedy wybiera opcję korekty obowiązkowo musi wskazać datę złożenia wniosku pierwotnego, który był błędnie wypełniony.

Dane osoby wykonującej umowę

W kolejnym punkcie wykazywane są dane zleceniobiorcy. Wszelkie informacje dotyczące wnioskodawcy pobierane są automatycznie z portalu PUE ZUS, sugerowane jest aby zweryfikować ich poprawność. Przydatne jest natomiast, aby uzupełnić numer telefonu oraz e-mail, by w przypadku jakichkolwiek pytań ze strony ZUS, kontakt był zdecydowanie łatwiejszy.
Bardzo ważne jest natomiast uzupełnienie numeru rachunku bankowego, który nie pobiera się automatycznie z portalu. Świadczeniobiorca podaje konto bankowe na które chce aby zostało przekazane świadczenie postojowe.

Dane zleceniodawcy

Po wypełnieniu danych zleceniobiorcy, należy w prawy górnym rogu wybrać kolejno drugą stronę wniosku i przejść do sekcji danych zleceniodawcy.
Świadczeniobiorca ma możliwość skorzystania po prawej stronie z dostępnej listy płatników lub w przypadku braku wyboru, może samodzielnie uzupełnić dane wnioskodawcy takie jak: REGON, NIP, imię i nazwisko czy nazwa skróca firmy dla której miał świadczyć pracę.

Informacje o zawartej umowie

W kolejnym punkcie należy uzupełnić informacje dotyczące zawartej umowy, która nie została w pełni zrealizowana. Konieczne jest tutaj wprowadzenie:

 • daty zawarcia umowy (UWAGA! Data zawarcia umowy nie może być późniejsza niż 01.04.2020)
 • okres na jaki została zawarta oraz
 • jeżeli doszło do zakończenia umowy – datę jej odstąpienia.

Informacja o przychodzie z umowy

Kolejna sekcja dotyczy przychodu z zawartej umowy ze zleceniodawcą.

W pkt 1 Miesięczny przychód, który wynika z umowy – należy wskazać przychód, jaki byłby wypłacony w przypadku kiedy umowa była wykonywana przez cały miesiąc. W sytuacji kiedy w umowie wskazana jest stawka godzinowa należy wówczas wziąć pod uwagę kwotę przeliczoną na cały miesiąc.
W pkt 2Przychód osiągnięty w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku – w tym polu zleceniodawca wprowadza kwotę przychodu którą faktycznie uzyskał w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Po wprowadzeniu wszelkich danych dotyczących przychodu, należy przejść do strony 3 u góry wniosku.

Oświadczenie

W tej sekcji zleceniobiorca powinien zapoznać się ze wszystkimi oświadczeniami oraz udzielić informacji zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym.
Należy bowiem pamiętać, że złożenie fałszywego zeznania może doprowadzić do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej.

W punkcie 1 – należy potwierdzić, że płatnik składek odmówił złożenia wniosku za zleceniobiorcę o świadczenie postojowe.

W punkcie 2 – należy wskazać z jakiego powodu nastąpiło ograniczenie wykonywania umowy. Zleceniobiorca ma możliwość zaznaczenia:

 • Umowa nie doszła do skutku – czyli nie zostało wypłacone żadne wynagrodzenie z tego tytułu
 • Nastąpiło ograniczenie wykonywania zlecenia – czyli umowa doszła do skutku, ale nie w pełnym wymiarze czasowym.

W punkcie 3 – zleceniobiorca potwierdza jedynie, że uzyskał w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, przychód nie wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Punkt 4 – również informacyjnie wskazuje, że zleceniobiorca nie podlega pod inne tytuły do ubezpieczeń społecznych. W tym miejscu nie ma konieczności niczego zaznaczania.

W punkcie 5 – należy zaznaczyć, czy wnioskodawca jest uczniem lub studentem do 26 roku życia. W przypadku jeżeli zleceniobiorca ukończył 26 r.ż. wówczas należy zaznaczyć opcję NIE. Według informacji, które wskazuje ZUS na swojej infolinii, w przypadku jeżeli osoba nie ukończyła 26 r.ż i nie posiada statusu studenta również zaznacza checkbox NIE.

Punkt 6 – należy wykazać, wysokość uzyskanych przychodów z innych umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. W przypadku, jeżeli pracownik, nie uzyskał takich przychodów, wówczas wprowadzamy 0,00 zł.

Punkt 7 i 8 – są to punkty informacyjne dotyczące załączonej kopii umowy oraz potwierdzenia, że wszystkie informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Wysyłka deklaracji do ZUS

Po wprowadzeniu wszelkich danych należy wybrać opcję Sprawdź ➡ Zapisz ➡ Zamknij.

Jeśli pojawią się pola, które dodatkowo należy uzupełnić – po wybraniu opcji Sprawdź wyświetli się odpowiednia informacja w zakładce Uwagi i błędy. W sytuacji, gdy wszystkie pola zostały wypełnione – wówczas liczba błędów w tej zakładce będzie wynosiła 0. Natomiast w przypadku pojawienia się braków – wystarczy wybrać konkretny błąd – zostaniemy przeniesieni w miejsce, które będzie trzeba wypełnić.

Po “zamknięciu” formularza należy obowiązkowo dołączyć do wniosku zdjęcie lub skan umowy cywilnoprawnej. W tym celu należy pod wniosek wybrać opcję dodaj załączniki.
Następnie z dysku należy wybrać skan umowy i załączyć go do dokumentu RSP-CZ.

W przypadku, jeżeli zleceniobiorca pominie ten krok, wówczas serwis PUE ZUS, wyświetli przypomnienie o dołączeniu umowy. Wtedy należy wybrać przycisk anuluj i załączyć brakujący dokument do wniosku.

Po dodaniu załącznika do wniosku, należy u dołu strony wybrać opcję Wyślij.

Kolejno należy potwierdzić oświadczenie, a następnie wybrać OK.

Na kolejnej stronie należy wybrać sposób odpowiedzi – przy wysyłce przez PUE-ZUS powinno być zaznaczone elektronicznie (przez portal PUE ZUS) oraz zatwierdzić poprzez wybranie opcji OK u dołu strony.

W kolejnym kroku należy wskazać sposób podpisania dokumentu. W przypadku posiadania podpisu ePUAP należy wybrać tę opcję. Jeżeli wnioskodawca posiada własny Kwalifikowany podpis elektroniczny wówczas może skorzystać również z tej możliwości.

Po wysłaniu wniosku ZUS RSP-CZ za pomocą podpisu ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego zleceniobiorca powinien oczekiwać na decyzję z ZUS. W przypadku jeżeli wnioskodawca uzyska odmowę przyznanego świadczenia ma prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu 14 dni od otrzymania informacji ze strony ZUS.

Chcesz złożyć wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres – wypełnij RSP-CK.
 

Wniosek RSP-CZ – najważniejsze pytania:

? Ile wynosi świadczenie postojowe dla zleceniobiorców?

Wysokość świadczenia postojowego wynosi 2 080,00 zł, czyli 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 roku.

? W jaki sposób można złożyć wniosek RSP-CZ?

Wniosek RSP-CZ, można składać do jedynie poprzez PUE ZUS. Zleceniobiorcy nie mają możliwości składać wniosków osobiście w ZUS ani drogą pocztową.

? Od kiedy można składać wnioski RSP-CZ?

Wnioski w formie elektronicznej można składać RSP-CZ od 24.07.2020 r.

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie