Powrót

Wartość początkowa środka trwałego

wartość rynkowa środka trwałego

Przed wprowadzeniem środka trwałego do Ewidencji należy ustalić jego wartość początkową, czyli wartość od której będą naliczane odpisy amortyzacyjne. W przypadku zakupu jest to łatwe – przyjmujemy cenę zakupu. W przypadku wytworzenia środka trwałego, otrzymania w darowiźnie/spadku, czy przy wniesieniu aportem musimy odnieść się często do jego wartości rynkowej.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Poprawnie ustalona wartość początkowa środka trwałego ma wpływ na wysokość odpisów amortyzacyjnych. To one w przyjętej stawce amortyzacyjnej dla danego środka trwałego stanowią koszt uzyskania przychodu. Istotne jest więc, aby określić ją w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, aby nie zaniżyć lub nie zawyżyć rzeczywistych kosztów.

1. Zakup środka trwałego.

Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ustala się w zależności od sposobu ich nabycia. Regulacje te zawarte są w art. 22g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poniżej omówiono ustalenie wartości początkowej środków trwałych w poszczególnych rodzajach ich nabywania. Przy zakupie środka trwałego na firmę, wartością początkową jest cena nabycia z dokumentu zakupu. Na podstawie ust. 3 ustawy za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek ten nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT. W przypadku importu cena nabycia obejmuje także cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

2. Wytworzenie środka trwałego we własnym zakresie.

Na wartość początkową majątku, który został wytworzony we własnym zakresie składa się koszt jego wytworzenia. Z kolei w świetle updof kosztem wytworzenia jest wartość zawarta w cenie nabycia zużytych do wytworzenia środków trwałych rzeczowych składników majątku i wykorzystania usług obcych, kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi (ZUS) i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych.

2.a Wytworzenie wartości niematerialnej w ramach umowy o dzieło lub zlecenie.

Częstą sytuacją jest wytworzenie wartości niematerialnej – głównie szeroko rozumianych programów komputerowych – na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło z wykonawcą (informatykiem). Tak powstały program nie jest wprowadzany do Ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i nie podlega amortyzacji. Kosztem firmy są rachunki przedstawione przez wykonawcę.

Uwaga!

  • Cenę nabycia lub koszt wytworzenia odpowiednio zmniejsza się lub zwiększa o różnice kursowe naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Wartość środków trwałych nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie zwiększa się także o koszty związane z wydatkami poniesionymi na ich montaż.
  • Do kosztu wytworzenia środka trwałego nie można zaliczyć pracy własnej, małżonka i małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. W przypadku wytworzenia we własnym zakresie wartości niematerialnej i prawnej kosztem nie będzie także wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło podatnika.
  • Cenę nabycia lub koszt wytworzenia stosuje się też przy inwestycji w obcym środku trwałym.

3. Środek trwały otrzymany w nieodpłatny sposób (darowizna, spadek).

W sytuacji nieodpłatnego nabycia środka trwałego za wartość początkową uznaje się wartość rynkową z dnia nabycia lub wartość z umowy darowizny, jeśli jest ona mniejsza od wartości rynkowej. Jeśli środek trwały wymaga dodatkowych nakładów, koszty montażu zwiększają jego wartość początkową. Datą nabycia przy darowiźnie i nieodpłatnym przekazaniu będzie to data dokonania czynności przenoszącej własność środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Z kolei w przypadku spadku będzie to najczęściej data jego otwarcia.

4. Środek trwały wniesiony aportem.

Aportem wnoszone są składniki majątku do nowo otwartej spółki przez współwłaściciela (współudziałowca). Wspólnicy w umowie ustalają formę wkładu, jest to aport lub wpłata kapitału zakładowego firmy. W przypadku aportu wartością początkową środka trwałego będzie cena rynkowa sprzedaży z dnia wniesienia.

Uwaga!

  • Przy wprowadzaniu środka trwałego, który podlegał amortyzacji w poprzedniej działalności wspólnika wartość początkowa jest taka jaka została przyjęta na potrzeby amortyzacji w pierwszej firmie. Odpisy amortyzacyjne dokonywane w spółce będą kontynuacją dotychczasowych odpisów, czyli uwzględnia się wartość odpisów naliczonych w pierwszej firmie.

5. Otrzymanie środka trwałego w związku z likwidacją osoby prawnej oraz wartość początkowa środków trwałych u przedsiębiorców łączonych, dzielonych i przekształcanych.

W razie otrzymania środka trwałego w związku z likwidacją osoby prawnej za wartość początkową z zastrzeżeniem art. 22g ust. 14b – uważa się ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej. Jeżeli osoba prawna, która jest likwidowana otrzymywane środki trwałe i wnip wniosła kiedyś jako wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wówczas wartość początkową ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego lub połączonego. W razie zmiany formy prawnej, połączenia albo podziału przedsiębiorstw dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów, z których wynika, że przedsiębiorstwo powstałe w wyniku takiej zmiany, podziału lub przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa o zmienionej formie prawnej, dzielonego lub połączonego wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) przedsiębiorcy o zmienionej formie prawnej, dzielonego albo połączonego.

Pozostałe sytuacje, w których ustalana jest wartość początkowa w świetle updof.

1. Przekazanie prywatnego majątku do działalności gospodarczej.

Podatnik sam decyduje o zaliczeniu składników stanowiących majątek prywatny osoby fizycznej do środków trwałych w firmie; prywatny majątek można wnieść z dniem rozpoczęcia działalności lub w trakcie prowadzenia działalności. Sposób wyceny wartości początkowej środków trwałych to przepisy zawarte w art. 22g. Może to być cena nabycia, koszt wytworzenia a także wartość rynkowa, o których mowa powyżej. Środki trwałe wprowadza się na podstawie oświadczenia o przekazaniu ich na działalność gospodarczą. Często przekazaniu podlegają samochody. Przy wycenianiu ich wartości rynkowej można się posiłkować tabelami cen rynkowych będących w posiadaniu Urzędów Skarbowych, w dziele podatku od czynności cywilno-prawnych.

2. Przekazanie środka trwałego stanowiącego współwłasność podatnika.

Zgodnie z art.22g ust.12 ww. ustawy w razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku; zasada ta nie ma zastosowania do składników majątku stanowiących wspólność majątkową małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie. W związku z powyższym, jeżeli w działalności gospodarczej wykorzystywany będzie środek trwały, który ma kilku współwłaścicieli, to odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w wysokości ustalonej od wartości początkowej środka trwałego. W całości przy wspólnocie majątkowej lub proporcjonalnie w pozostałych sytuacjach.

3. Ulepszenie ŚT

Wartość początkowa środków trwałych może być zwiększona, jeśli zostały poniesione nakłady uznane za ulepszenie. Środki trwałe wprowadzone do majątku firmy uznaje się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację czy modernizację przekracza w danym roku kwotę 3500zł. Ulepszenie jest kosztem uzyskania przychodów poprzez zwiększone odpisy amortyzacyjne.

4. Zmniejszenie wartości ŚT

W sytuacji odłączenia składnika środka trwałego na stałe, zmniejsza się wartość początkową środka trwałego. Odpisy zostają zmniejszone od następnego miesiąca, po odłączeniu składnika o wartość jaką stanowi różnica ceny nabycia odłączonej części a sumą dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych wyliczanych wg określonej metody amortyzacyjnej.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość