Polityka
Prywatności
ipakiet.pl

IFIRMA SA szanuje prywatność wszystkich osób, z jakimi utrzymuje kontakty,   niezależnie od tego, czy dane osobowe są przetwarzane przez IFIRMA SA Na własny użytek (jako administratora danych osobowych), czy w imieniu innych podmiotów. Bardzo istotnym jest dla nas, abyś rozumiał, jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy, w jakim celu to robimy, na jakiej podstawie i jakie posiadasz prawa z tym związane. Dlatego zachęcamy Cię do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności, która dostarczy Ci więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez IFIRMA SA.

Prezentowana Polityka Prywatności ma wyłącznie charakter informacyjny. W szczególności, nie stanowi ona realizacji obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Informacja o zmianach w dokumencie publikowana będzie na stronie www.ifirma.pl w zakładce RODO.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na różne sposoby i w różnych sytuacjach, w zależności od tego, czy jesteś naszym Klientem, dostawcą, czy ubiegasz się o pracę w naszej firmie. Możemy również przetwarzać dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową, w zależności od tego, w jaki sposób zdecydowały się na kontakt z nami. Niezależnie od sytuacji, zobowiązujemy się do niesprzedawania, niekomercjalizowania ani niewykorzystywania Twoich danych osobowych z naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

IFIRMA SA respektuje Twoją prywatność, niezależnie od tego, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe we własnym zakresie, czy w imieniu innych podmiotów. Bardzo istotnym jest dla nas abyś zrozumiał, jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy, w jakim celu to robimy i jakie prawa Ci przysługują. Dlatego ponownie zachęcamy Cię do zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności, która dostarczy Ci więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez IFIRMA SA.


Definicje

W niniejszym dokumencie zastosowanie mają również definicje z Regulaminu Świadczenia Usług ipakiet.pl.

„Dane osobowe”
Oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

„Użytkownik”, „Użytkownicy” lub „Ty”
Podmiot posiadający konto w serwisie ipakiet.pl prowadzonym przez Operatora pod adresem www.ipakiet.pl, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał rejestracji w Witrynie Operatora. Użytkownikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prowadzące działalność gospodarczą.

Przetwarzanie danych osobowych
Oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Rozporządzenie lub RODO
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Regulamin
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu ipakiet.pl należącego do IFIRMA SA znajduje się tutaj.


Kto będzie Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 241B, 53-234 Wrocław, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym we Wrocławiu prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000281947, NIP: 898-16-47-572, REGON: 931082394, z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail iod@ifirma.pl, w dalszej części Polityki Prywatności określana jako „my” lub „IFIRMA SA”.


Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Twoje prawa Co oznaczają
Prawo dostępu Możesz żądać informacji o sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym informacji w następujących kwestiach:
 • Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?
 • Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?
 • Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?
 • Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe, lub jakie są kryteria dla ustalania tego okresu?
 • Jakie przysługują Ci prawa?
 • Skąd uzyskaliśmy Twoje dane osobowe (jeżeli nie otrzymaliśmy ich od Ciebie)?
 • Czy przetwarzanie danych obejmuje automatyczne podejmowanie decyzji (tzw. profilowanie)?
 • Jeżeli Twoje dane zostały przekazane do kraju poza EOG, jak zapewniamy ich bezpieczeństwo i ochronę?
Wszystkie te informacje zostały zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. Możesz także zażądać kopii danych osobowych, jakie posiadamy i przetwarzamy na Twój temat. Jednak wydanie dodatkowych kopii podlega opłacie równej kosztom obsługi tego żądania.
Prawo do sprostowania danych Bardzo ważnym jest, abyśmy posiadali prawidłowe informacje na Twój temat. Zachęcamy, abyś informował nas, gdy Twoje dane osobowe są niezgodne ze stanem faktycznym, np. gdy zmieniłeś nazwisko lub adres. W przypadku chęci skorygowania danych, prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego zmiany.
Prawo do usunięcia danych oraz do bycia zapomnianym Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, np. dłużej niż to konieczne lub bez powodu, możesz zażądać od nas o skasowanie tych informacji.
Prawo do ograniczenia przetwarzania Od chwili, gdy zwrócisz się do nas z wnioskiem o korektę Twoich danych osobowych lub jeżeli zgłosiłeś sprzeciw wobec ich przetwarzania, do czasu, aż będziemy w stanie zbadać sprawę lub potwierdzić dokładność Twoich danych (lub zmienić je zgodnie z Twoimi instrukcjami), masz prawo do ograniczenia przetwarzania. Oznacza to, że (poza przechowywaniem danych) możemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z treścią Twojej zgody, w razie konieczności dotyczącej roszczeń prawnych, w celu ochrony praw innej osoby lub jeżeli z ich przetwarzaniem związany jest ważny interes publiczny. Możesz także poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych, jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy skasowali Twoje dane osobowe.
Prawo wniesienia sprzeciwu Jeżeli uważasz, że nie mamy prawa by przetwarzać Twoje dane osobowe, lub chciałbyś, aby kwestia dotycząca automatycznego podejmowania decyzji została ponownie rozstrzygnięta, możesz zgłosić sprzeciw w odniesieniu do przetwarzania danych. W takiej sytuacji wolno nam kontynuować przetwarzanie tylko wówczas, jeżeli potrafimy przedstawić przekonujące uzasadnienia, które są ważniejsze od Twoich interesów, praw i swobód. Jednak zawsze możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy jest to wymagane w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń.
Prawo do przenoszenia danych Możesz poprosić, aby Twoje dane osobowe, które podałeś nam w celu przetwarzania na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy, zostały Ci przekazane w odpowiednio przygotowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla urządzeń formacie. Masz także prawo żądać przekazania tych informacji do innego Administratora Danych Osobowych. Pamiętaj, że uprawnienie to możesz realizować u Administratora Danych Osobowych, a nie u podmiotu przetwarzającego Twoje dane na zlecenie tego Administratora Danych Osobowych.
Wycofanie zgody Biorąc pod uwagę fakt, że niektóre czynności przetwarzania powinny odbywać się na podstawie zgody, masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie i w związku z tym na tej podstawie zaprzestaniemy przetwarzania, jeżeli Twoje żądanie będzie uzasadnione. Nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe uprawnienia możesz zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, wysyłając wiadomość na adres iod@ifirma.pl.


Jak chronimy dane oraz komu je powierzamy i udostępniamy?

IFIRMA SA dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aby były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych, poprzez podjęcie skutecznych środków bezpieczeństwa i ochrony danych.

Udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym organom państwowym, jeżeli zwrócą się do nas w związku z realizowanymi przez nich zadaniami. Mogą to być w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w naszych wewnętrznych regulacjach. Kryteria ustalania czasu przetwarzania danych dla określonych celów zostały opisane w dalszej części Polityki Prywatności.


Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu, przez jaki czas i na jakiej podstawie prawnej?

 1. Konto użytkownika

  Głównym celem przetwarzania danych osobowych i innych informacji przez IFIRMA SA jest utrzymanie serwisu ipakiet.pl i serwisów powiązanych, zapewnienie bezpiecznej i gwarantowanej wydajności usług dla użytkowników oraz usprawnianie i ulepszanie funkcjonalności naszych usług i produktów.

  Na naszej stronie masz możliwość utworzenia konta użytkownika poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (Google, Facebook). Jeżeli utworzysz konto wypełniając formularz rejestracyjny, będziemy przetwarzać Twój adres e-mail, który wpisałeś w formularzu oraz hasło. Jeżeli zarejestrujesz się za pośrednictwem zewnętrznej usługi, będziemy także przetwarzać Twoje imię i nazwisko.

  Podanie niektórych danych jest konieczne do skorzystania z usług i funkcjonalności konta. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności. Poza danymi, których podanie zostało oznaczone jako „obligatoryjne”, podanie innych danych jest dobrowolne.

  Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną).

  W przypadku posiadania przez Ciebie konta w serwisie ifirma.pl i serwisach powiązanych, Twoje dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z konta, a w przypadku jego likwidacji, wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (niezależnie od przyczyny i podstawy jej rozwiązania), nie dłużej niż jest to konieczne dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług (ustawowy okres przedawnienia roszczeń).

 2. Rozliczenia

  Jeżeli korzystasz z naszych usług płatnych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń, np. wystawienia faktury.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rozliczeniowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie prawnego obowiązku ciążącego na administratorze np. wystawienia faktury). Dane w tym zakresie będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów. Ponadto wszystkie wystawione dokumenty księgowe, np. faktury, uwzględniane są w prowadzonej przez IFIRMA SA dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane będą w tym zakresie przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa.

 3. Tworzenie statystyk korzystania ze stron IFIRMA SA

  Monitorujemy jakość naszych usług, ponieważ chcemy, by była ona jak najlepsza. W tym celu prowadzimy statystyki korzystania z poszczególnych funkcji i stron oraz aplikacji mobilnych należących do IFIRMA SA korzystając z:

  • wewnętrznych narzędzi analitycznych,
  • narzędzi statystycznych dostarczanych przez partnerów świadczących usługi analityczne.

  Dla zrealizowania tego celu, przetwarzamy dane dotyczące Twojej aktywności na stronach IFIRMA SA (np. odwiedzane przez Ciebie strony i podstrony IFIRMA SA, ilość czasu spędzonego na stronie, Twój adres IP, lokalizacja, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, z którego korzystasz). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ułatwieniu użytkownikom korzystania z usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 4. Przetwarzanie danych w celu zabezpieczenia roszczeń

  W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń możemy przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), dane dotyczące korzystania z naszych usług (jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług) oraz inne dane, które będą niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, jego egzekucji oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Dane w tym zakresie są przetwarzane przez ustawowo określony czas przedawnienia roszczeń. Przetwarzanie danych obejmować będzie jednak wyłącznie ich przechowywanie z wyłączeniem jakichkolwiek innych operacji na tych danych, z zastrzeżeniem odmiennych obowiązków IFIRMA SA wskazanych w obowiązujących przepisach lub nałożonych na IFIRMA SA przez uprawnione organy.

 5. Marketing bezpośredni

  IFIRMA SA prowadzi akcje informacyjne dotyczące jej usług. Mogą to być m.in.:

  • kampanie marketingu bezpośredniego polegające na wysyłaniu materiałów reklamowych (kart, ulotek),
  • akcje marketingowe oparte o materiały BTL, powiązane z wypełnianiem ankiet lub uczestnictwem w konkursach i quizach.

  Informujemy, że działania te, zgodnie z RODO, są działaniami wykonywanymi w prawnie uzasadnionym interesie spółki.

  Memorandum (47) RODO wskazuje, że za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie, można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

  Jeśli otrzymałeś od nas materiały marketingowe, masz prawo wnieść, w dowolnym momencie i bezpłatnie, sprzeciw wobec tego przetwarzania, pierwotnego lub dalszego. Chcemy zaznaczyć, że dane osobowe przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego są przez nas przetwarzane jednorazowo i, po ich użyciu, kasowane z bazy marketingowej. Twoje dane nie są też przekazywane innym podmiotom w celu wyprodukowania materiałów marketingowych.


Pliki cookie

Używamy na stronach internetowych tzw. plików cookie. Pliki cookies to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników (komputery, telefony, tablety), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te zawierają najczęściej nazwy stron internetowych, z których pochodzą, informacje o czasie ich przechowywania na końcowym urządzeniu oraz unikalny numer służący identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową. Cookies pozwalają nam m.in. na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania naszych stron i serwisów, poprawienia szybkości i bezpieczeństwa korzystania ze stron, ulepszania funkcji, z których korzystasz, korzystanie z narzędzi marketingowych i systemu komentarzy.

W każdej chwili masz możliwość ograniczenia lub zupełnego dezaktywowania plików cookie w ustawieniach Twojej przeglądarki, co może jednak prowadzić do ograniczenia działania niektórych funkcji serwisów i stron internetowych IFIRMA SA.

Więcej informacji o plikach cookies.


Kampanie reklamowe

W ramach prowadzonych działań reklamowych korzystamy między innymi z technologii dostarczanych przez zewnętrznych partnerów reklamowych oraz sieci afiliacyjne. Są to między innymi:
 • Google,
 • Facebook,
 • Twitter,
 • Microsoft.

Charakter i forma naszych komunikatów reklamowych zależy od zainteresowań, miejsca zamieszkania i innych parametrów pozwalających na indywidualizowanie przekazu reklamowego.


Ryzyka związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

Musisz wiedzieć, że korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną w momencie nieodpowiedniego zadbania o bezpieczeństwo swoich danych, narażasz się m.in. na ryzyko:

 • ingerencji w Twoje dane osób niepowołanych, które mogą przeglądać, skopiować, zmodyfikować i skasować Twoje dane,
 • ingerencji osób trzecich w transmisję informacji między Twoim systemem a naszym systemem,
 • otrzymywania niechcianej poczty elektronicznej,
 • zainfekowania Twojego systemu złośliwym oprogramowaniem (malware),
 • wyłudzenia Twoich danych (phishing),
 • podrobienia protokołów i certyfikatów bezpieczeństwa.

Aby zminimalizować powyższe ryzyka:

 • nie podawaj nikomu swojego hasła i loginu,
 • używaj zawsze aktualnych wersji oprogramowania np. przeglądarki,
 • sprawdzaj certyfikat przed zalogowaniem do serwisu.

Jak tworzyć login i hasło?

Ponieważ sam nadajesz login i hasło musisz pamiętać o tym, że login musi zawierać co najmniej 6 znaków, a hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,@,#, %, &).


Komunikacja

Możemy się z Tobą komunikować za pomocą informacji systemowych, powiadomień, e-mailem, wiadomości w kanałach social media, wiadomości SMS, telefonicznie lub klasycznie za pośrednictwem listów i paczek.


Postanowienia końcowe

IFIRMA SA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie ifirma.pl w zakładce „RODO”. Polityka prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeżeli chcesz zawiadomić nas o naruszeniu ochrony Twoich danych osobowych lub przesłać nam prośbę dotyczącą Twoich praw, jako osoby, której dane dotyczą, skontaktuj się z nami pod adresem: iod@ifirma.pl.

Księgowość online

Kompletne narzędzie do zarządzania dokumentacją firmy

Kontroluj swoje finanse, organizuj projekty, analizuj wyniki.Księgowość internetowa, biuro rachunkowe online. Prowadź biznes bezpiecznie, wygodnie i oszczędnie

tablet-biuro@2x Polityka Prywatności – ipakiet.pl Polityka Prywatności – ipakiet.pl Polityka Prywatności – ipakiet.pl
Polityka Prywatności – ipakiet.pl

Dołącz do nas

Po rejestracji możesz wybrać dowolny pakiet lub zrezygnować bez żadnych zobowiązań.

regulamin

Zapoznaj się z cennikiem i zobacz wersję demo.
Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami:

Polityka Prywatności – ipakiet.pl 801 006 008 Polityka Prywatności – ipakiet.pl 71 769 55 15

ROZPOCZNIJ CZAT