Bariery podatkowe – 5. Rozbieżności między okresem dokonania korekty deklaracji a okresem przedawnienia zobowiązania podatkowego

Opis problemu
Rozbieżność pomiędzy okresem, w którym może być dokonana korekta deklaracji (ciągu 5 lat licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego) a okresem przedawnienia zobowiązania podatkowego (5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy), co powoduje nieuzasadnioną nierówność państwo – podatnik.

Podstawa prawna/ faktyczna

Art. 86 ust. 13 ustawy o VAT.

Rekomendacja PKPP Lewiatan
Zmiana sposobu liczenia terminu na złożenie korekty deklaracji – 5 lat od końca roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Stanowisko Ministerstwa Finansów
W zakresie sposobu liczenia terminu na złożenie korekty deklaracji podatkowej – 5 lat od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dopuszcza stosowanie różnych terminów na dokonanie korekty deklaracji i przedawnienia zobowiązania
podatkowego. Na potwierdzenie prawidłowości stosowanego rozwiązania należy przywołać wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 maja 2008 r. w sprawach połączonych C-95/07 i C-96/07, w którym Trybunał, powołując się na art. 18 ust. 2 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG., wskazał iż prawo do odliczenia wykonywane jest, co do zasady, „w tym samym okresie”, w którym powstało. Podatnik może zostać upoważniony do dokonania odliczenia, na mocy art. 18 ust. 3 ww. szóstej dyrektywy, nawet jeśli nie wykonał swego prawa w okresie,
w którym prawo to powstało. Jednakże w takiej sytuacji przysługujące mu prawo do odliczenia jest uzależnione od spełnienia określonych warunków i wymogów proceduralnych ustalonych przez państwo członkowskie. Zdaniem Trybunału termin zawity (w rozpatrywanej przed Trybunałem sprawie był to dwuletni termin na odliczenie podatku naliczonego) nie uniemożliwia, ani nadmiernie nie utrudnia wykonywania prawa do odliczenia tylko dlatego, że termin, który przysługuje organowi podatkowemu na przystąpienie do odzyskania niezapłaconego podatku VAT, przekracza termin przyznany podatnikowi na wykonanie tego prawa. Organ podatkowy uzyskuje informacje niezbędne do ustalenia podatku VAT przypadającego do zapłaty oraz informacje o mających nastąpić odliczeniach dopiero od chwili otrzymania od podatnika deklaracji podatkowej. Zatem, w przypadku gdy deklaracja ta jest nieścisła lub niekompletna, dopiero od tej chwili organ może przystąpić do jej skorygowania i ewentualnie do odzyskania niezapłaconego podatku. Dlatego też, jak wskazał Trybunał, nie można porównywać sytuacji organów podatkowych do sytuacji podatników, a okoliczność, iż termin zawity dla organu podatkowego rozpoczyna bieg w dniu późniejszym niż początek biegu terminu zawitego dla podatnika w celu wykonania prawa do odliczenia, nie jest w stanie naruszyć zasady równości. Tym samym, powyższa regulacja prawna nie „powoduje nieuzasadnionej nierówności państwo-podatnik”. Określony wskazanym przepisem sposób liczenia terminu na złożenie korekty deklaracji podatkowej nie ma wpływu na rozwój przedsiębiorczości i znajduje oparcie w powołanym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK