Blog ifirma.pl

Faktura nie wystawiona w terminie – co robić?

|
|
8 minut czytania
Nie wystawiłeś faktury w terminie i zastanawiasz się co zrobić? W dzisiejszym artykule podpowiemy ci co najlepiej zrobić.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Wystawianie faktur należy do jednych z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy. Dlatego tak ważne jest terminowe wystawianie takich dokumentów. Jednak jak to w życiu bywa nie trudno o przeoczenie czy pomyłkę. Dlatego w dzisiejszej publikacji zajmiemy się tematem wystawienia faktury po terminie i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jak postąpić w takiej sytuacji.

Jakie mamy terminy wystawiania faktur?

W ustawie o podatku VAT wskazane zostały terminy wystawiania faktur. Mówi się, że mamy zasady ogólne i szczególne, które reguluje tę kwestię. Poniżej opiszemy syntetycznie, jakie terminy obowiązują polskiego przedsiębiorcę.

Zasady ogólne wystawiania faktur:
 • Do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów i/lub usług.
 • Do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów i/lub usług.
Zasady szczególne wystawiania faktur:
 • 30 dni od wykonania usługi budowlanej.
 • 60 dni od dnia dostawy książek drukowanych z pewnymi ustawowymi wyjątkami.
 • 60 dni od dnia wykonania czynności polegających na drukowaniu książek z pewnymi ustawowymi wyjątkami.
 • 7 dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania.
 • 60 dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania.
 • Z upływem terminu płatności
  • dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
  • świadczenia usług m.in.: telekomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.
Uwaga!
Jeśli faktura zostanie wystawiona po przekroczeniu ustawowych terminów opisanych powyżej, to uznaje się, że została wystawiona po upływie terminu do jej wystawienia
Ważne!
Wprowadzenie w życie KSEF będzie się wiązało m.in. z tym, że faktura ustrukturyzowana będzie uznana za wystawioną w dniu jej przesłania do KSEF i nie będzie już możliwa żadna modyfikacja tego terminu. Przedsiębiorcy powinni sobie zapamiętać tę zasadę

Kiedy faktura może być wystawiona wcześniej?

Ustawa o podatku VAT wskazuje również, w jakim terminie przedsiębiorca może wystawić fakturę przed dokonaniem dostawy towarów, wykonaniem usługi czy otrzymaniem całości lub części zapłaty.

Wystawienie faktury po terminie – kiedy może do niego dojść?

Jeśli nie jest to celowe działanie ze strony osoby prowadzącej działalność gospodarczą, a w dzisiejszej publikacji zakładamy, że tak jest, to najczęstszą przyczyną wystawienia faktury po terminie będzie tzw. czynnik ludzki. Może to być przeoczenie, nieuwaga, zwykłe zapomnienie. Duża ilość zamówień, brak automatyzacji w procesie wystawiania faktur, zbyt duże obciążenie pracą, to są najczęstsze przyczyny różnego rodzaju błędów czy pomyłek. Może też zdarzyć się taka sytuacja, że przedsiębiorca błędnie określił moment powstania obowiązku podatkowego. Kluczowe w całej sprawie jest to, że nie ma tutaj celowego działania, które polega na uchylaniu się od opodatkowania poprzez niewykazywanie przychodów ze sprzedaży, bo to już podlega pod oszustwo podatkowe i jest surowo karane. Jeśli dojdzie już do przeoczenia, to ważny jest okres wychwycenia pomyłki i odpowiednio szybka reakcja. Zobaczmy, jak najlepiej postąpić w takich przypadkach.

Jak postąpić jeśli faktura nie została wystawiona w terminie?

Pamiętajmy, że z punktu widzenia rozliczeń podatkowych dla sprzedawcy kluczowe jest ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego. Jest to moment, w którym przedsiębiorca wykazuje podatek VAT należny od sprzedaży.

Przedsiębiorca nie może wystawić faktury wcześniej niż 60 dnia przed:
 • dokonaniem dostawy towarów,
 • wykonaniem usługi,
 • otrzymaniem całości lub części zapłaty
Jeśli faktura byłaby wystawiona wcześniej niż na 60 dni przed dostawą, wykonaniem usługi czy otrzymaniem zaliczki, to należy pamiętać, że należy:
 • Dokonać korekty faktury – jeśli trafiła już do obrotu prawnego i otrzymał ją nabywca.
 • Anulować fakturę jeśli nie trafiła do obrotu prawnego, czyli do nabywcy.
Ważne!
Faktura nie może być wystawiona 60 dni wcześniej, jeśli zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy. Takie sytuacje obejmują w szczególności:
  dostawy towarów i świadczenie usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych,
 • faktur wystawianych z upływem terminu płatności takich jak m.in.: faktury za media, najem, leasing, ochrona, dozór, stała obsługa prawna i biurowa
W podatku VAT obowiązek podatkowy na zasadach ogólnych powstaje z chwilą:
 • dokonania dostawy towarów,
 • wykonania usługi,
 • częściowego wykonania usługi,
 • otrzymania całości lub części zapłaty
Na potrzeby omawiania dzisiejszej problematyki odstępujemy od omawiania powstania obowiązku podatkowego w VAT na zasadach szczególnych
Ważne!
Bez względu na to czy została wystawiona faktura, czy nie, to i tak podatek VAT od sprzedaży powinien zostać rozliczony we właściwym okresie rozliczeniowym
Przykład 1

Pan Piotr świadczy usługi budowlane. Dnia 1 lipca została wykonana jedna z takich usług, a to oznacza, że czas na wystawienie faktury upływa 30 lipca (30 dni od wykonania usługi). Jednak pan Piotr zapomniał o tym fakcie i wystawił fakturę dopiero 10 września. Obowiązek podatkowy w VAT powstał w lipcu, a to oznacza, że transakcja powinna być wykazana w JPK_V7 za lipiec. Bez względu na to, że faktura zostanie wystawiona we wrześniu, to i tak data księgowania do VAT musi być lipcowa. W tej sytuacji pan Piotr musi złożyć korektę JKP_V7 za lipiec.

Przykład 2

Pan Leszek otrzymał zaliczkę na poczet przyszłej dostawy w maju. Dostawa została zrealizowania w sierpniu i dopiero wtedy wystawiono fakturę. W tym przypadku faktura sprzedaży powinna być wystawiona odrębnie za zaliczkę i odrębnie na pozostałą kwotę transakcji. Faktura zaliczkowa będzie wykazana w JPK_V7 za maj poprzez złożenie korekty pliku. Natomiast w części wpłaty sierpniowej pan Leszek wystawi i wykaże fakturę w JPK_V7 za sierpień. W przepisach podatkowych nie ma żadnych wskazówek jak powinien postąpić przedsiębiorca, który zauważy, że nie wystawił terminowo faktury. W takich przypadkach należy jak najszybciej dopełnić tego obowiązku.

Ważne!
Każda faktura bez względu na to czy jest wystawiona w terminie, czy po terminie musi zostać zaksięgowana w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy

Konsekwencje wystawienia faktury po terminie w podatkach

Pamiętajmy, że zarówno w ustawie o podatku VAT, jak i ustawie Kodeks karny skarbowy (KKS) mowa jest o sankcjach i karach za nierzetelne rozliczanie zobowiązań podatkowych. Przede wszystkim chodzi o zaniżanie kwoty zobowiązania lub zawyżenie kwoty zwrotu podatku VAT. Przedsiębiorcy grożą za to sankcje w VAT do 30% kwoty zaniżenia zobowiązania lub zawyżenia zwrotu. Natomiast z ustawy KKS w grę wchodzi grzywna, której wysokość zależy od skali przewinienia. Jednak jeśli do wystawienia faktury dojdzie w sporadycznych sytuacjach i przedsiębiorca niezwłocznie dopełni wszystkich formalności i we właściwym okresie rozliczeniowym wykaże fakturę, to nie powinien ponosić z tego tytułu konsekwencji, o których jest mowa w przepisach. Jeśli nie ma uszczerbku we wpłatach do budżetu państwa, to organy podatkowe nie powinny wyciągać konsekwencji. Jednak jeśli takie sytuacje byłyby nagminne, to już w takim przypadku podejście organu podatkowego mogłoby nie być już tak łaskawe. Warto jednak zapamiętać, że w sytuacji niewystawienia faktury w terminie należy jak najszybciej to zrobić i zaksięgować dokument w okresie powstania obowiązku podatkowego.

A co ze składką zdrowotną?

Pozostaje jeszcze jedna kwestia, a mianowicie zmiana wysokości przychodu/dochodu do obliczania składki zdrowotnej. W podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje zasada, że przychody, koszty uzyskania przychodów i dochód oblicza się w trakcie roku podatkowego narastająco. Oznacza to, że jak dojdzie do zmiany wysokości czy to przychodów czy dochodu, to składka zdrowotna zostanie rozliczona w kolejnym okresie rozliczeniowym.

W przypadku wystawienia faktury po terminie nie ma potrzeby korygowania rozliczeniem ZUS wstecznie, ponieważ ZUS informuje w swoich materiałach, że taka korekta nie jest wymagana. Na stronach ZUS można przeczytać, że jeśli nie zostanie uwzględniony w odpowiednim okresie rozliczeniowym przychód czy koszt uzyskania przychodów, to można go uwzględnić na bieżąco w rozliczeniu za kolejny okres
Dodatkowo warto pamiętać, że po zakończeniu roku podatkowego składane jest roczne rozliczenie składki zdrowotnej, w którym wykazywany jest faktyczny przychód/dochód osiągnięty w trakcie roku podatkowego, na podstawie którego wyliczana jest prawidłowa wysokość składki

Na temat rozliczania składki zdrowotnej w przypadku zmiany wysokości dochodu w PKPiR w trakcie roku pisaliśmy w podlinkowanej publikacji.

Wystawienie faktury po terminie – podsumowanie

W dzisiejszej publikacji poruszyliśmy temat wystawienia faktury po terminie. Do takiej sytuacji może dojść z różnych przyczyn. Dzisiaj założono, że jest to sytuacja, do której doszło przez nieuwagę osoby, która powinna taką fakturę wystawić, a nie celowe działanie. W takiej sytuacji należy jak najszybciej wystawić i zaksięgować fakturę sprzedaży w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy. Data wystawienia faktury zawsze będzie bieżąca, co do tego nikt nie powinien mieć wątpliwości, ale data księgowania musi być zgodna z przepisami. W przypadku podatku VAT najczęściej trzeba będzie skorygować JKP_V7, a zapłaty podatku dokonać z odsetkami za zwłokę jeśli takie powstaną. Brak przepisów czy konkretnych wytycznych nie pozwala na jednoznaczna ocenę sytuacji, jak przedsiębiorca zostanie potraktowany przez urząd skarbowy. Wydaje się jednak, że jak się wykaże należytą starannością i dopełni wszystkich formalności jak najszybciej, to organ podatkowy nie powinien stosować wobec przedsiębiorcy żadnych środków sankcyjnych, czy to z ustawy, czy z KKS, nie będzie przesłanek do ich nałożenia. Jednak jak zawsze w takich przypadkach nie można mieć tzw. 100% pewności.

Stan prawny na dzień: 10.06.2024 r.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Jak wystawić zaległą fakturę?

   Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że przedsiębiorca wystawi fakturę po terminie wynikającym z ustawy o podatku VAT, wówczas i tak powinien wykazać podatek VAT należny we właściwym okresie rozliczeniowym, pomimo że data faktury nie będzie na to wskazywała.
  Komentarze czytelników
  1. 26 stycznia 2023 o 23:01
   Janusz

   1.powstaje pytanie po co ustalono termin wystawienia faktury skoro jego przekroczenie nie rodzi konsekwencji wobec wystawcy o ile tylko rozliczy vat w terminie.
   2. Nie jrst tak, ze pozniejsze wystawieie fakturynie rodzi konsekwenji u nabywcy. Moze byc tak, ze zakonczyl on dzialalnosc a dotanie fakture ktorej juz nie odliczy (vat i podatek). Co wtedy?

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie