Kolejna zmiana w zasadach amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych tytułem darmym

Podatników czekają kolejne zmiany w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów amortyzacji środków trwałych (ŚT) i wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) nabytych nieodpłatnie. Z początkiem roku 2018 r. podatnik, który w ewidencji miał środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne otrzymane w drodze spadku lub darowizny utracił prawo do zaliczania do koszów ich amortyzacji, jeżeli wartość spadku lub darowizny nie korzystała ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychód osiąganych przez osoby fizyczne wprowadziła kolejne zmiany w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów amortyzacji środków trwałych (ŚT) i wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) nabytych nieodpłatnie.

1. Nowelizacja przepisów od 2018 roku

W poniższej tabeli została wskazana treść regulującego tą kwestię art. 23 ust. 1 pkt 45a lit a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązująca w ostatnich okresach.

Brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 45a lit a ustawy o PIT
Przed 2018 r.Od 01.01.2018 do 18.07.2018Od 19.07.2018 r
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej ŚT i WNiP nabytych nieodpłatnie
z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli: – nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub – dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub – nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku,jeżeli: – nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub – dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub – nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, lub – nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku,z wyjątkiem nabytych w drodze spadku, jeżeli: – nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub – dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub – nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, lub – nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku, * Dodany ust. 9

▲ wróć na początek

2. Zmiany w zaliczaniu odpisów amortyzacyjnych w koszty

Do końca 2017 r. przepis wyłączający prawo do zaliczania amortyzacji nieodpłatnie otrzymanych ŚT nie dotyczył tych ŚT, które podatnik otrzymał w drodze spadku lub darowizny. Z początkiem roku 2018 r. usunięto zapis o wyłączeniu dla środków trwałych otrzymanych w drodze spadku czy darowizny. Podatnik, który w ewidencji miał środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne otrzymane w drodze spadku lub darowizny utracił prawo do zaliczania do koszów ich amortyzacji, jeżeli wartość spadku lub darowizny nie korzystała ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Odpisy amortyzacyjne od ŚT oraz WNiP, otrzymanych w drodze darowizny, mogły stanowić koszt jedynie, kiedy wartość spadku lub darowizn nie korzystała ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn albo składnik ten podlegał opodatkowaniu, lecz ze względu na wartość mieścił się w kwocie wolnej od tego podatku.

Ustawa zmieniająca z dnia 15 czerwca 2018 r. ponownie wprowadziła zasadę, iż brak możliwości zaliczania do kosztów amortyzacji nieodpłatnie nabytych ŚT i WNiP nie dotyczy nabycia w drodze spadku. W tym wypadku przywrócony został więc stan sprzed roku 2018.

W odniesieniu do ŚT lub WNiP nabytych w drodze darowizny dodano ust. 9, łagodzący regulacje wprowadzone z początkiem 2018 r. Zgodnie z dodanym ust. 9 ograniczenie wynikające z pkt 45a nie ma zastosowania do amortyzacji ŚT lub WNiP jeśli darczyńca dokonywał od tych składników odpisów amortyzacyjnych. W takim wypadku zastosowanie mają również przepisy art. 22g ust. 12 oraz art. 22h ust. 3. Nie ma natomiast zastosowania art. 22g ust. 15 ustawy o PIT. Oznacza to, iż obdarowany wprowadzając otrzymany ŚT lub WNIP do swojej ewidencji kontynuuje amortyzację prowadzoną przez darczyńcę.

W przypadku kiedy podatnik ma prawo zaliczyć w koszty amortyzację otrzymanego za darmo ŚT, ponieważ np. darowizna nie korzystała ze zwolnienia od spadków lub darowizn i jednocześnie darczyńca nie dokonywał odpisów amortyzacyjnych od przekazanego ŚT, wówczas wartość początkową ustalamy zgodnie z art. 22g ust 1 pkt. 3. Zgodnie z tym przepisem wartością początkową jest wartość rynkowa, chyba że umowa darowizny wskazuje na niższą wartość przekazywanej rzeczy.

Schemat opisanych wyżej zmian przedstawia poniższa tabela.

Czy amortyzacja ŚT lub WNiP jest kosztem?
Sposób nabyciaPrzed 2018 r
Od 01.01.2018 do 18.07.2018
Od 19.07.2018 r
SpadekTAKNIE jeśli nabycie korzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowiznTAK jeśli nabycie nie korzystało ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn lub ze względu na niską wartość mieściło się w kwocie wolnej tego podatkuTAK
DarowiznaTAKTAK jeśli nabycie nie korzystało ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn lub ze względu na niską wartość mieściło się w kwocie wolnej tego podatku; lub darczyńca dokonywał od przekazanych ŚT lub WNiP odpisów amortyzacyjnych
NIE jeśli nabycie korzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn i darczyńca nie dokonywał od przekazanych ŚT lub WNiP odpisów amortyzacyjnych
 

Zgodnie z art. 4 ustawy zmieniającej nowa treść wskazanego wyżej art. 23 ma zastosowanie dla dochodów (przychodów) uzyskanych od stycznia 2018 r. Taki zapis mógłby wskazywać, iż podatnicy mający w ewidencji ŚT składniki majątku otrzymane w darowiźnie, które były przez darczyńce amortyzowane musieli by dokonać zmian w zakresie amortyzacji dokonanej od początku 2018 r. Kontynuacja amortyzacji oznacza również ustalenie wartości początkowej wg takiej wartości jaka była ustalona przez darczyńcę. Z racji braku przepisów przejściowych podatnicy posiadających w swej ewidencji takie środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne powinni wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej.

Z kolei podatnicy mający w swojej ewidencji ŚT lub WNiP otrzymane w drodze spadku w związku ze zmianą przepisów mają prawo do zaliczenia do kosztów amortyzacji od początku 2018 r. Ustawa zmieniająca również nie zawiera przepisów przejściowych w tym zakresie. Krajowa Informacja Skarbowa jako właściwe wskazuje dokonanie korekty zapisów wstecz. Podatnik musiałby zaksięgować do kosztów amortyzację dla środków trwałych otrzymanych w drodze spadku – wstecz w miesiącach od stycznia 2018 r. do czerwca a następnie przeliczyć zaliczki za kolejne okresy. Oczywiście począwszy od lipca amortyzację dla wskazanych ŚT lub WNIP normalnie może zaliczać do kosztów.

▲ wróć na początek

3. Sprawdź, czy możesz zaliczać w koszty amortyzację darowanego składnika majątku!

Przykład 1.

Przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą i w niej amortyzował środek trwały. Po zakończeniu działalności przekazał w ramach darowizny środek trwały synowi. Ten wprowadził go majątku swojej firmy.

 1. darowizna i wprowadzenie ŚT do majątku firmy syna miały miejsce w 2017 r.
 2. darowizna i wprowadzenie ŚT do majątku firmy syna miały miejsce w 2018 r.
 3. darowizna miała miejsce w 2017 r., a wprowadzenie ŚT do majątku firmy syna miały miejsce w 2018 r.

W pierwszym przypadku wartość początkowa ustalana jest wg niższej z wartości: rynkowej lub z umowy darowizny (zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT). Syn ma prawo zaliczyć amortyzację ŚT do kosztów także w 2018 r.

W drugim i trzecim przypadku bez względu na to czy darowizna korzystała ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn czy może mieściła się w kwocie wolnej tego podatku, syn ma prawo do zaliczania amortyzacji otrzymanego do kosztów. Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 9 ustawy o PIT w przypadku, kiedy darczyńca dokonywał odpisów amortyzacyjnych od przekazywanych ŚT, wyłączenie z kosztów o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a nie ma zastosowania.

W sytuacji, kiedy darowizna korzystała ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn przedsiębiorca kontynuuje amortyzację prowadzoną przez ojca. Prawo to przysługuje mu od momentu wprowadzenia ŚT do ewidencji. Ustalając wartość początkową ŚT i naliczając odpisy kontynuuje odpisy dokonywane przez ojca.

Przykład 2.

Podatnik otrzymał od ojca w darowiźnie środek trwały. Ojciec nigdy nie prowadził działalności i nie amortyzował przekazanego w darowiźnie środka trwałego.

Z racji wartości darowizna nie mieściła się w kwocie wolnej dla podatku od spadków i darowizn, ale z powodu stopnia pokrewieństwa darowizna korzystała ze zwolnienia z tego podatku.

 1. darowizna i wprowadzenie ŚT do majątku firmy syna miały miejsce w 2017 r.
 2. darowizna i wprowadzenie ŚT do majątku firmy syna miały miejsce w 2018 r.
 3. darowizna miała miejsce w 2017 r., a wprowadzenie ŚT do majątku firmy syna miały miejsce w 2018 r.

W pierwszym przypadku syn wprowadzając środek trwały do majątku firmy ustala wartość początkową wg niższej z wartości: rynkowej lub z umowy darowizny, amortyzuje go i amortyzację zalicza do kosztów. Dotyczy to także odpisów dokonywanych w 2018 r.

W drugim i trzecim przypadku z racji tego, iż wprowadzenie do majątku firmy syna miało miejsce w 2018 r., a ojciec nie amortyzował ŚT, jego wartość początkowa zostanie ustalona analogicznie jak w pierwszym przypadku. Amortyzacja otrzymanego ŚT nie będzie kosztem. Dotyczy to odpisów od momentu wprowadzenia ŚT do ewidencji.

Przykład 3.

Podatnik otrzymał od ojca w darowiźnie środek trwały. Ojciec nigdy nie prowadził działalności i nie amortyzował przekazanego w darowiźnie środka trwałego.

Z racji niskiej wartości środka trwałego, darowizna mieściła się w kwocie wolnej dla podatku od spadków i darowizn.

Syn wprowadził otrzymany środek trwały do majątku prowadzonej działalności gospodarczej.

 1. darowizna i wprowadzenie ŚT do majątku firmy syna miały miejsce w 2017 r.
 2. darowizna i wprowadzenie ŚT do majątku firmy syna miały miejsce w 2018 r.
 3. darowizna miała miejsce w 2017 r., a wprowadzenie ŚT do majątku firmy syna miały miejsce w 2018 r.

We wszystkich powyższych przypadkach syn wprowadzając środek trwały do majątku firmy ustala wartość początkową wg niższej z wartości: rynkowej lub z umowy darowizny, amortyzuje go i amortyzację zalicza do kosztów. Dotyczy to także odpisów dokonywanych w 2018 r.

Przykład 4.

Przedsiębiorca otrzymał od osoby niespokrewnionej środek trwały w darowiźnie (w 2018 r.) Darowizna nie korzystała ze zwolnienia od podatku ze spadków i darowizn, a jednocześnie darczyńca amortyzował go w swojej działalności.

Obdarowany wprowadza środek trwały do swojej działalności w 2018 r. W takim wypadku ustala wartość początkową wg niższej z wartości: rynkowej lub z umowy darowizny (zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT). W tym wypadku nie kontynuuje on dotychczasowej amortyzacji prowadzonej przez darczyńcę.

Analogicznie sytuacja wyglądałby jeśli wartość przekazywanego środka trwałego mieściła by się w kwocie wolnej dla podatku od spadków i darowizn.

Wyłączenie prawa do zaliczenia do kosztów amortyzacji środków trwałych otrzymanych w darowiźnie wynikające z art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a nie miałoby tu zastosowania – gdyż otrzymana darowizna nie korzystała ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. W związku z tym przedsiębiorca nie uwzględnia też zapisu wynikającego z ust. 9. W skrócie – dla właściciela firmy oba te przepisy nie mają zastosowania. W związku z tym ustala on wartość początkową wg wytycznych wskazanych powyżej i zalicza odpisy amortyzacyjne do kosztów.

Jeśli po wprowadzeniu zmian w ustawie o PIT z 19.07.2018 przedsiębiorca (ponownie) ma prawo do zaliczenia amortyzacji w koszty, a ze względu na nowelizację przepisów ze stycznia 2018 ich zaniechał, księgowania odpisów amortyzacyjnych powinien dokonać wstecz lub zgodnie z art. 22h ust. 4 jednorazowo na koniec roku (za cały rok).

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Podziel się z innymi

Biuro rachunkowe - ifirma.pl
Dodaj komentarz

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl
Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie

  Ułatwienia dla e‑commerce

  Wygodne integracje
  Wygodne integracje

  Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

  Sprawdź wszystkie integracje →

  Wygodne integracje
  Płatności w jednym miejscu

  ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

  Wygodne integracje
  Łatwe generowanie faktur

  Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

  allegro integracja ecommerce
  woocommerce integracja ecommerce
  shoper integracja ecommerce
  prestashop integracja ecommerce
  shoplo integracja ecommerce
  magento integracja ecommerce