Comiesięczne obowiązki przedsiębiorcy

comiesięczne obowiązki przedsiębiorcy

Jak są najważniejsze obowiązki przedsiębiorcy, o których musi pamiętać właściciel firmy co miesiąc? Sprawdź nasze podsumowanie!

O czym powinien pamiętać każdy przedsiębiorca?

W tym wpisie zebraliśmy najważniejsze obowiązki przedsiębiorcy, o których powinna pamiętać każda osoba prowadząca firmę. Zapisz tę stronę w zakładkach i korzystaj z niej jak ze ściągi!

Obowiązki ewidencyjne

 • Ewidencja przychodów i kosztów
 • Przede wszystkim obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów w formie PKPiR lub ewidencji przychodów w formie ryczałtu. Ewidencję przychodów i kosztów przedsiębiorcy prowadzą na podstawie dokumentów księgowych takich jak różnego rodzaju faktury oraz rachunki.

  Ostatnie zmiany dotyczące tej ewidencji:
  Faktura do paragonu

   
 • Ewidencja sprzedaży VAT
 • Jednym z wielu obowiązków przedsiębiorcy jest również prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT. Jest to rejestr sprzedaży, prowadzony w celu poprawnego wyliczania kwot podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym.

  Ponadto jak możemy przeczytać w § 7 Rozporządzenia MF z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

  „Jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie księgi zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest obowiązany prowadzić w miejscu wykonywania działalności ewidencję sprzedaży z zastrzeżeniem ust. 3, a w razie wykonywania działalności kantorowej – także ewidencję kupna i sprzedaży wartości dewizowych.”

 • Ewidencja wyposażenia i środków trwałych
 • Wyposażenie są to te składniki majątku, które nie są środkami trwałymi. Muszą mieć one związek z wykonywaną działalnością. W 2020 roku obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia nie będzie dotyczył już żadnych przedsiębiorców. Kwestia jej prowadzenia pozostaje dobrowolna.

  Więcej informacji:
  PKPiR i ewidencja sprzedaży w 2020

   

  Środki trwałe to składniki majątku stanowiące własność lub współwłasność podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

  Muszą być kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia ich do używania o przewidywanym okresie użytkowania powyżej roku. Ewidencja środków trwałych i jej prowadzenie jest niezbędne do zaliczania amortyzacji w koszty.

  Przedsiębiorcy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł działalności. W takim przypadku mogą od razu zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu.

  Zobacz również
  Czym jest środek trwały w budowie?

   
 • Lista płac
 • „Lista płac to rodzaj dokumentu księgowego stosowany w rachunkowości potwierdzający naliczenie wynagrodzeń dla pracowników wraz ze wszystkimi obowiązującymi składkami płaconymi zarówno przez pracodawcę jak i pracownika.”

  Nie jest nigdzie w przepisach doprecyzowane, że należy sporządzać listę płac. Ale w praktyce jest ona sporządzana przez wszystkie firmy, co najmniej raz w miesiącu. Na jej podstawie wypłacane jest pracownikowi wynagrodzenie, naliczane składki ZUS i podatek. Taka lista płac sporządzana jest dla wszystkich pracowników na podstawie dokumentów kadrowych i płacowych takich jak: umowa o pracę, zwolnienia lekarskie, godziny nadliczbowe czy dodatkowe składniki takie jak premia.

  Na liście płac wynagrodzenia powinny być podzielone na składniki, od których opłacane są składki i od których nie ma składek. Ważne jest w przypadku gdy wynagrodzenie wypłacane jest gotówką, aby na liście płac znalazła się rubryka „data i podpis pracownika”.

  I tak sporządzoną listę płac za dane miesiące pracodawca przechowuje w dokumentacji firmy.

  Więcej informacji:
  Wypłacanie wynagrodzeń

   
 • Ewidencja czasu pracy
 • Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika. Pracodawca zobowiązany jest do założenia i prowadzenia odrębnie dla każdego pracownika karty ewidencji czasu pracy w której ujmuje m.in.: godziny pracy, dyżury, urlopy czy zwolnienia i nieobecności. Pracodawca do karty ewidencji czasu pracy pracownika dołącza jego wnioski o udzielenie czasu wolnego od pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych.

Obowiązki wobec US

 • Podatek dochodowy
 • Jeśli chodzi o podatek dochodowy, przedsiębiorcy mają obowiązek cyklicznie do 20 dnia następnego miesiąca/kwartału dokonać płatności zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc poprzedni (w przypadku rozliczenia miesięcznego) oraz za poprzedni kwartał (gdy rozliczają się kwartalne).

 • Podatek VAT
 • 25 dzień miesiąca (lub kwartału) to data nierozerwalnie związana z podatkiem VAT.

  Do 25 dnia każdego miesiąca obowiązkowa jest zapłata podatku VAT oraz ostateczny termin złożenia deklaracji VAT-7 (co miesiąc). W przypadku kwartalnego rozliczenia VAT deklaracji – VAT-7K (co kwartał). Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, który jest zarejestrowany jako podatnik VAT, jest również złożenie comiesięcznej informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT).

  Obowiązkiem przedsiębiorcy w zakresie podatku VAT jest także pilnowanie limitów kwotowych, które uprawniają do kwartalnego rozliczenia tego podatku. W przypadku sprzedaży towarów lub świadczenie usług z załącznika nr 15, gdy nastąpi przekroczenie limitów obowiązkowe jest przejście z kwartalnego rozliczenia na miesięczne.

  Niebawem, wejdą w życie zmiany:
  Czym jest JPK_VDEK?

   

Ponadto każdy 25 dzień miesiąca to także termin, do którego należy:

 • opłacić podatek VAT oraz złożyć deklaracje VAT-8 lub VAT-9M (dotyczą one podatników zwolnionych w przypadku transakcji unijnych),
 • termin złożenia deklaracji podsumowującej VAT-UE.
 • MOSS
 • Obowiązkiem kwartalnym przedsiębiorców jest do 20 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale złożenie drogą elektroniczną deklaracji kwartalnej MOSS oraz zapłaty podatku wynikającego z tej deklaracji. Deklaracja i płatność ma trafić do urzędu między 1-20 dniem miesiąca stycznia, kwietnia, lipca bądź października 2020 roku.

  Uwaga!

  Termin ten nie ulega przesunięciu, gdy dzień ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.

Obowiązki wobec ZUS

 • ZUS-DRA
 • Jeżeli przedsiębiorca wybrał składki wyższe niż minimalne dla danego planu, wówczas – poza koniecznością ich regularnego opłacania na specjalne konto ZUS – ma on również comiesięczny obowiązek składania ZUS DRA do 10 dnia następnego miesiąca.

  Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają w swojej firmie pracowników i opłacają składki według minimalnych stawek (zarówno tzw. mały ZUS, jak i standardowy oraz przy uldze na start), nie posiadają obowiązku składania co miesiąc ZUS DRA. Wyjątek stanowi pierwsza deklaracja oraz deklaracje za niepełne miesiące, w przypadku opłacania składki społecznej (czyli wszystkie poza ulgą na start).

 • Płatności do ZUS

 • Do 10 dnia następnego miesiąca 2020 r. – termin płatności składek ZUS za miesiąc poprzedni – przedsiębiorcy nieopłacający składek za pracowników.
 • Do 15 dnia następnego miesiąca 2020 r. – termin płatności składek ZUS za miesiąc poprzedni – przedsiębiorcy zatrudniający pracowników i opłacający za nich składki.

Aktualne składki ZUS:
Składki ZUS 2020

 

Obowiązki wobec pracowników i BHP

Obowiązki przedsiębiorców zatrudniających pracowników, opisane są szczegółowo w dziale 4 Kodeksu pracy. Pracodawca jest zobowiązany między innymi do:

 • zaznajamiania pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,
 • organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,
 • przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu,
 • zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • terminowego wypłacania wynagrodzenia,
 • ułatwiania pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

Szczegółowe obowiązki pracodawcy w:
kodeksie pracy

 

Obowiązki związane z odpadami

 • BDO
 • W związku ze zmianami jakie miały miejsce na przełomie 2019 i 2020 roku obowiązki przedsiębiorców dotyczące ewidencji odpadów również nieco się zmieniły.

  Od 1 stycznia 2020 r. ewidencję odpadów prowadzi się za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO – Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Okres przejściowy w ewidencji odpadów umożliwia także prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej do jednak jedynie do 30 czerwca 2020 roku.

  Zobacz:
  BDO – obowiązki ewidencyjne

   

Dokumenty i ich przechowywanie

 • Dokumentacja pracownicza

Pracodawca ma obowiązek prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika (obowiązek ten obejmuje także dokumentację płacową). Ponadto jego obowiązkiem jest przechowywać tę dokumentację w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dotychczas pracodawca miał obowiązek przechowywać dokumentację pracowniczą przez 50 lat. Obecnie możliwe jest skorzystanie ze skróconego 10-letniego okresu przechowywania. W sytuacji kiedy przedsiębiorca chce skorzystać z możliwości skrócenia przechowywania dokumentów, powinien przekazać do ZUS oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych (ZUS OSW). Jest to oświadczenie deklarujące, że pracodawca przekazuje raporty informacyjne ZUS RIA za wszystkich ubezpieczonych zatrudnionych przed 31.12.2018 r. Pracodawca może złożyć te dokumenty w dowolnie wybranym przez siebie terminie.

Dowiedz się więcej:
ZUS RIA

 

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość