IFIRMA SA: Historia operacji na akcjach

Pierwsze notowanie

 • 20 marca 2008
  pierwsze notowanie na rynku podstawowym 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Power Media S.A. (obecnie IFIRMA SA). O wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLPWRMD00029.
 • 6 maja 2008
  zgodnie z uchwałą nr 114/08 z dnia 28.02.2008 roku Zarządu KDPW w Krajowym Depozycie pod kodem PLPWRMD00011 nastąpiła rejestracja 1.400.000,00 akcji serii C Spółki. Po rejestracji 1.400.000 akcji C, w Krajowym Depozycie łącznie będzie zarejestrowanych 3.900.000 akcji Power Media S.A.

Podział akcji (tzw. split)

Wydarzenie nie wystąpiło.

Prawo poboru

Wydarzenie nie wystąpiło.

Kolejne emisje akcji

Wydarzenie nie wystąpiło.

Kolejne wprowadzenie akcji do obrotu

 • Okres 11.06.2012-12.10.2012

  W dniu 11 czerwca 2012 roku Zarząd działając na podstawie wniosków akcjonariuszy oraz art. 334 Kodeksu Spółek Handlowych i § 10 ust. 3 Statutu Power Media S.A. podjął uchwałę nr 1/06/2012 w sprawie zamiany 337.500 akcji imiennych serii A, na akcje zwykłe serii A na okaziciela. Zgodnie z § 10 ust. 3 Statutu Power Media S.A., zamiana ta powodowała jednoczesną utratę uprzywilejowania tychże akcji.

  Akcje objęte zamianą stanowiły 5,72% kapitału Spółki i były uprzywilejowane w taki sposób, iż na jedną akcję przypadały dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje te stanowiły 7,58% ogólnej liczby głosów, a po dokonaniu zamiany stanowią 3,94% głosów na WZ. Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji po dokonaniu zamiany wynosi 8 562 500, zamiast 8 900 000 głosów. Spółka szczegółowo informowała o tym w raporcie bieżącym nr 11/2012 z dnia 29 maja 2012 roku oraz raporcie bieżącym nr 12/2012 z dnia 12 czerwca 2012 roku.

  Zarząd Power Media S.A. złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 3 października 2012 roku wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 337.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych kodem PLPWRMD00011. Spółka szczegółowo informowała o tym w raporcie bieżącym nr 19/2012 z dnia 4 października 2012 roku.

  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 1010/2012 z dnia 9 października 2012 roku dopuścił w dniu 12 października 2012 roku do obrotu giełdowego w trybie zwykłym na rynku podstawowym 337.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Power Media S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Spółka szczegółowo informowała o tym w raporcie bieżącym nr 20/2012 z dnia 10 października 2012 roku.

 • Okres 30.08.2017-19.01.2018

  W dniu 30 sierpnia 2017 roku Zarząd działając na podstawie wniosku akcjonariusza oraz art. 334 Kodeksu Spółek Handlowych i § 10 ust. 3 Statutu IFIRMA SA podjął uchwałę nr 1/08/2017 w sprawie zamiany 327.500 akcji imiennych serii A, na akcje zwykłe serii A na okaziciela. Zgodnie z § 10 ust. 3 Statutu IFIRMA SA, zamiana ta powodowała jednoczesną utratę uprzywilejowania tychże akcji.

  Akcje objęte zamianą stanowiły 5,12% kapitału Spółki i były uprzywilejowane w taki sposób, iż na jedną akcję przypadały dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje te stanowiły 7,65% ogólnej liczby głosów, a po dokonaniu zamiany stanowią 3,98% głosów na WZ. Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji po dokonaniu zamiany wynosi 8 235 000, zamiast 8 562 500 głosów. Spółka szczegółowo informowała o tym w raporcie bieżącym nr 21/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku oraz raporcie bieżącym nr 22/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku.

  Zarząd IFIRMA SA złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 9 stycznia 2018 roku wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 327.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych kodem PLPWRMD00011. Spółka szczegółowo informowała o tym w raporcie bieżącym nr 2/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku.

  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 43/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku dopuścił w dniu 19 stycznia 2018 roku do obrotu giełdowego w trybie zwykłym na rynku podstawowym 327.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki IFIRMA SA o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Spółka szczegółowo informowała o tym w raporcie bieżącym nr 4/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku.

Wezwania

Wydarzenie wystąpiło.

Przymusowy wykup

Wydarzenie nie wystąpiło.