IFIRMA SA: Oferta publiczna akcji

Podstawa prawna emisji

Podstawą prawną emisji Akcji Serii C jest Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A. (obecnie IFIRMA SA) we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2007 r., zgodnie z którą postanowiono dokonać podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych o kwotę nie mniejszą niż 140.000,00 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) złotych ale nie wyższą niż 280.000,00 (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy) złotych tj. do kwoty nie mniejszej niż 640.000,00 (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy) złotych ale nie wyższej niż 780.000,00 (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję nie mniej niż 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) ale nie więcej niż 2.800.000 (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda z wyłączeniem prawem pierwszeństwa do ich nabycia przez dotychczasowych Akcjonariuszy.

Następnie Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki POWER MEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą POWER MEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki postanowiono dokonać podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty z kwoty 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych o kwotę nie większą niż 140.000,00 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) złotych tj. do kwoty nie wyższej niż 640.000,00 (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda z wyłączeniem prawem pierwszeństwa do ich nabycia przez dotychczasowych Akcjonariuszy.

Prospekt emisyjny

W dniu 05 lutego 2008 roku decyzją Komisji Nadzoru Finansowego został zatwierdzony prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu spółki Power Media S.A. , sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C oraz praw do akcji serii C . Elektroniczna wersja prospektu emisyjnego opublikowana została na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2006 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz 1539 z 2005 r.).

 • W dniu 25 lutego 2008 roku decyzją Komisji Nadzoru Finansowego został zatwierdzony aneks nr 1 do prospektu emisyjnego
 • W dniu 27 lutego 2008 roku decyzją Komisji Nadzoru Finansowego został zatwierdzony aneks nr 2 do prospektu emisyjnego
 • W dniu 27 lutego 2008 roku decyzją Komisji Nadzoru Finansowego został zatwierdzony aneks nr 3 do prospektu emisyjnego
 • W dniu 5 marca 2008 roku decyzją Komisji Nadzoru Finansowego został zatwierdzony aneks nr 4 do prospektu emisyjnego

Podstawowe informacje na temat przeprowadzonej oferty publicznej

W dniu 14 marca 2008 roku dokonany został przydział akcji serii C.

Podstawowe informacje na temat przeprowadzonej oferty publicznej:

 • Oferta Publiczna akcji serii C Power Media S.A. rozpoczęła się w dniu 3 marca 2008 roku i zakończyła w dniu 7 marca 2008 roku.
 • Akcje serii C zostały przydzielone w dniu 14 marca 2008 roku za pomocą systemu informatycznego GPW.
 • W ramach Oferty Publicznej oferowanych było, bez podziału na transze, 1.400.000 akcji serii C.
 • Stopa redukcji wyniosła – 40,166%.
 • W ramach Oferty Publicznej złożono zapisy na 1.400.000 akcji serii C.
 • W ramach przeprowadzonej Oferty Publicznej przydzielono 1.400.000 akcji serii C.
 • Akcje były obejmowane po cenie równej 5 zł.
 • Zapisów na akcje objęte Ofertą Publiczną dokonało 596 osób i instytucji.
 • W ramach Oferty Publicznej akcje zostały przedzielone 596 osobom i instytucjom.
 • Zarząd Spółki nie podpisał umów subemisji.
 • Wartość przeprowadzonej Oferty Publicznej wyniosła łącznie 7.000.000,00 zł.
 • Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji serii C przypadający na jedną akcję wyniósł: 0,57 zł.