IFIRMA SA: Przymusowa dematerializacja akcji

Informacje na temat przymusowej dematerializacji akcji

W związku przepisami Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875 zostanie przeprowadzona dematerializacja akcji. Akcjonariusze posiadający dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej) są zobowiązani złożyć je w siedzibie Spółki. Ponieważ IFIRMA SA jest spółką publiczną, złożone dokumenty zostaną zdematerializowane poprzez rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Art. 16 ustawy dnia 30 sierpnia 2019 roku, Dz.U. z 2019 roku poz. 1798:

  1. Spółka wzywa akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w spółce oraz udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki.
  2. Wezwania, o których mowa w ust. 1, nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie. Pierwszego wezwania dokonuje się do dnia 30 września 2020 r.
  3. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.