Blog ifirma.pl

Podatek od niektórych instytucji finansowych

|
|
7 minut czytania
Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych reguluje opodatkowanie podatkiem aktywów niektórych instytucji finansowych.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Podatek od niektórych instytucji finansowych określany jako również podatek bankowy i został wprowadzony do polskiego systemu prawnego z dniem 1 lutego 2016 r.

Cel ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

Cel ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych koncentruje się na pozyskaniu dodatkowego źródła finansowania wydatków budżetowych, w szczególności wydatków społecznych oraz zwiększenie udziału sektora finansowego w finansowaniu wydatków budżetowych.

Dodatkowo w piśmiennictwie wskazuje się, że „przyjęło się wyróżniać następujące cele, których realizacji miała służyć danina od instytucji finansowych:

 • fiskalny, tj. związany z koniecznością ustabilizowania trudnej sytuacji finansowej budżetów krajowych w okresie kryzysu; cel fiskalny związany był jednocześnie z założeniem, że dotychczas instytucje finansowe podlegały niedostatecznemu opodatkowaniu w związku ze stosowanym powszechnie w UE zwolnieniem dla usług finansowych;
 • sprawiedliwej odpłaty – w tym zakresie daniny służyć miały uzyskaniu, rozłożonego w czasie, zwrotu kosztów, jakie poniosły społeczeństwa europejskie w związku z realizacją programów typu bail-out dla instytucji finansowych;
 • motywacyjny – w niektórych jurysdykcjach przyjęto, że danina od instytucji finansowych może spełniać funkcję instytucji zniechęcającej do podejmowania określonej działalności finansowej – w szczególności przez opodatkowanie wyższą stawką aktywów/transakcji, które wiązano z wyższym poziomem ryzyka działalności” [tak P. Karwat, Podatek od niektórych instytucji finansowych, s. 1031–1032].

Przedmiot i podstawa opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych

Przedmiotem opodatkowania podatkiem są aktywa podmiotów będących podatnikami podatku [por. art. 3].

Czym są zatem aktywa ? Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w szczególności art., 3 pkt 12 przez aktywa rozumie się kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Z kolei w literaturze wskazuje się na zróżnicowanie podstawy podatku, albowiem podstawę tę mogą stanowić:

 • aktywa;
 • aktywa ważone ryzykiem;
 • aktywa i zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem;
 • pasywa;
 • zobowiązania;
 • pasywa;
 • suma bilansowa oraz zobowiązania pozabilansowe, których udzielono, całkowity wymóg kapitałowy;
 • zysk;
 • transakcje – obrót instrumentami finansowymi;
 • czynności bankowe, finansowe;
 • innowacyjne instrumenty finansowe [tak S. Bogucki [w:] A. Bogucki, S. Bogucki, Podatek od niektórych instytucji finansowych. Komentarz, Warszawa 2022, art. 3].

Przepis art. 5 ustawy od niektórych instytucji finansowych określa podstawę opodatkowania, która stanowi fundament konstrukcji każdego podatku, która to nawiązuje do przedmiotu opodatkowania, tj. aktywów podatników, stanowi ona bowiem nadwyżkę sumy ich aktywów ponad wartości ustalone przez prawodawcę.

Podstawę opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych w przypadku:

 • banków krajowych oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych stanowi nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika ponad kwotę 4 mld zł, która wynika z zestawienia obrotów i sald, ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej;
 • krajowych zakładów ubezpieczeń, krajowych zakładów reasekuracji, oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji stanowi nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika ponad kwotę 2 mld zł, która wynika z zestawienia obrotów i sald, ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej. Wartość tę oblicza się łącznie dla wszystkich podatników zależnych lub współzależnych pośrednio lub bezpośrednio od jednego podmiotu lub grupy podmiotów powiązanych ze sobą;
 • instytucji pożyczkowych stanowi nadwyżka sumy wartości aktywów podatnika ponad kwotę 200 mln zł, która wynika z zestawienia obrotów i sald, ustalonego na ostatni dzień miesiąca na podstawie zapisów na kontach księgi głównej. Wartość tę oblicza się łącznie dla wszystkich podatników zależnych lub współzależnych pośrednio lub bezpośrednio od jednego podmiotu lub grupy podmiotów powiązanych ze sobą.

Obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych następuje w przypadku:

 • banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych poprzez obniżenie o wartość funduszy własnych, ustaloną na ostatni dzień miesiąca;
 • banków krajowych, które są bankami zrzeszającymi poprzez obniżenie o wartość środków finansowych zgromadzonych na wszystkich rachunkach zrzeszonych banków spółdzielczych, prowadzonych przez podatnika;
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych poprzez obniżenie o wartość funduszy własnych, ustaloną na ostatni dzień miesiąca;
 • banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych poprzez obniżenie o kwoty, o które podatnik, wykonując decyzję, podwyższył fundusze własne w okresie miesiąca, za który ustala się podstawę opodatkowania;
 • banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych poprzez obniżenie o wartość aktywów nabytych przez podatnika od Narodowego Banku Polskiego (NBP), które są zabezpieczeniem kredytu refinansowego udzielonego przez NBP;
 • banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych poprzez obniżenie o wartość aktywów w postaci skarbowych papierów wartościowych, w postaci papierów wartościowych ustawowo objętych gwarancją Skarbu Państwa oraz wynikających z transakcji odkupu (tzw. transakcji repo), której przedmiotem są skarbowe papiery wartościowe;
 • krajowych zakładów ubezpieczeń, krajowych zakładów reasekuracji, oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji poprzez obniżenie o wartość aktywów zgromadzonych w ramach umów o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 • banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, krajowych zakładów ubezpieczeń, krajowych zakładów reasekuracji, oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji poprzez obniżenie o wartość aktywów w postaci:
 • – nabytych przez podatnika obligacji emitowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub podmiot zarządzający aktywami,

  – kredytów lub pożyczek udzielonych przez podatnika Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu lub podmiotowi zarządzającemu aktywami.

Jeżeli dla określenia podstawy opodatkowania stosowane są kwoty wyrażone w walucie obcej, przeliczenia na złote kwot wyrażonych w walucie obcej dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, na który ustalana jest podstawa opodatkowania [por. art. 6 ustawy od niektórych instytucji finansowych].

Podatnik podatku od niektórych instytucji finansowych

Podatnikami podatku są:

 • banki krajowe;
 • oddziały banków zagranicznych;
 • oddziały instytucji kredytowych;
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe;
 • krajowe zakłady ubezpieczeń;
 • krajowe zakłady reasekuracji;
 • oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji;
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji;
 • instytucje pożyczkowe.

Podatnicy są obowiązani, bez wezwania właściwego organu podatkowego:

  składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru; obliczać i wpłacać podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego

  – za miesięczne okresy rozliczeniowe w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy.

Jednakże powyższy obowiązek nie dotyczy podatników w przypadku których wielkość podstawy opodatkowania określona zgodnie z art. 5 ust. 1-3, po zastosowaniu obniżeń określonych w art. 5 ust. 4-9, nie powoduje powstania obowiązku wpłacenia podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Właściwość organów podatkowych

Właściwym organem podatkowym w zakresie podatku jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo ze względu na siedzibę podatnika. Natomiast w przypadku braku możliwości ustalenia właściwego organu podatkowego zgodnie z ust. 1 właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Zwolnienia i ulgi podatkowe

Zwolnienie z podatku od niektórych instytucji państwowych przysługuje następującym podmiotom, tj.:

 • bankom państwowym;
 • podatnikom, w stosunku do których Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję:
 • w sprawach, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 lit. v, x, y, pkt 3 lit. f, g, h oraz ust. 2a pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, przykładowo w sprawach takich jak:


  -likwidacji banku;
  -działalności banku i wnioskowania o jego upadłość;
  -ustanowienia zarządu komisarycznego w banku;
  -likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji;
  -ustanowienia zarządu komisarycznego zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji;
  -występowania z wnioskiem o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji;
  -ustanowienia i odwołania kuratora spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
  -wydawania decyzji o ustanowieniu zarządcy komisarycznego spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;  

  zawieszeniu działalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, o której mowa w art. 74k ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych


  -do czasu wykonania tej decyzji.
 • podatnicy objęci:

 • -wdrożonym planem naprawy;
  -programem postępowania naprawczego;
  -planem naprawczym.

Podsumowanie

Podatek od instytucji finansowych ma charakter majątkowy, a jego przedmiotem opodatkowania są aktywa podmiotów będących podatnikami. Z kolei podatnikami tego podatku są m.in. banki krajowe, oddziały banków zagranicznych czy też oddziały instytucji kredytowych.

Przejdź do tego artykułu jeśli chcesz wiedzieć czym jest podatek tonażowy.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekstów prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadająca wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzień swoją wiedzę i doświadczenie poszerza dzięki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny poświęca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspektów prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko pojętym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Czym jest podatek bankowy?

   Podatek bankowy, zwany również podatkiem od niektórych instytucji finansowych, to specjalna danina nakładana na wybrane instytucje finansowe, takie jak banki, na podstawie nadwyżki wartości ich aktywów powyżej określonej kwoty.
  2. Ile wynosi podatek bankowy?

   Obecnie podatek bankowy wynosi 0,0366% miesięcznie, co odpowiada 0,44% rocznie.Kwota podatku, którą bank płaci, zależy od wartości jego aktywów, pomniejszonej o określone obniżki, takie jak fundusze własne i skarbowe papiery wartościowe. Ostateczna kwota podatku zależy od indywidualnej sytuacji finansowej danego banku.
  3. Kto jest zwolniony z płacenia podatków?

   Zwolnienie z podatku przysługuje bankom państwowym oraz podatnikom objętym decyzjami Komisji Nadzoru Finansowego. Istnieją również ulgi podatkowe dla podatników objętych planami naprawy, programami postępowania naprawczego lub planami naprawczymi.
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie