Blog ifirma.pl

Zeznania roczne PIT – pytania i odpowiedzi 2024

|
|
21 minut czytania
Rozliczasz PIT 2024 i nie wiesz, czy możesz skorzystać z danej ulgi? Zebraliśmy najczęstsze pytania zadawane przez podatników, na które odpowiedziała Krajowa Informacja Skarbowa.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi Krajowej Informacji Skarbowej na pytania „z życia” zadawane przez podatników, dotyczące wybranych obszarów w zakresie rozliczania PIT 2024.

Rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko

 1. Kim jest osoba samotnie wychowująca dziecko?
 2. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się:

  • rodzica biologicznego lub przysposabiającego albo
  • opiekuna prawnego
   • jeżeli rodzic/opiekun prawny jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów albo osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności;
   • jeżeli rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci.

  Określony stan cywilny nie jest wystarczający do uznania za osobę samotnie wychowującą dziecko. Istotne jest, czy faktycznie samotnie wychowujesz dziecko (czy dziecko z Tobą zamieszkuje, czy samotnie troszczysz się o byt materialny i rozwój emocjonalny dziecka bez udziału innej osoby).

 3. Jestem wdową. Moje dziecko ukończyło 18 lat w trakcie roku 2023 i nie kontynuuje nauki. Czy mogę rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko?
 4. Tak. Z preferencyjnego rozliczenia może skorzystać mama, która jest wdową, jeżeli w roku podatkowym samotnie wychowywała małoletnie dziecko. Przepisy nie zawierają warunku, że osobą samotnie wychowującą dziecko należy być cały rok podatkowy. To oznacza, że jeżeli dziecko ukończyło 18 lat w trakcie roku 2023 i nie kontynuuje nauki, to mama może skorzystać z preferencji, ponieważ przez część roku 2023 posiadała status osoby samotnie wychowującej dziecko.

 5. Jesteśmy po rozwodzie. Władza rodzicielska została powierzona nam obojgu. Miejsce zamieszkania dziecka jest zarówno przy ojcu, jak i przy matce (naprzemiennie). Czy rodzic ma prawo do rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca?
 6. Nie, żaden z rodziców nie ma prawa do preferencyjnego rozliczenia. Jeżeli władza rodzicielska została powierzona obojgu rozwiedzionym rodzicom i miejsce zamieszkania dziecka jest zarówno przy ojcu, jak i przy matce (naprzemiennie), niezależnie od podziału okresu zamieszkiwania u każdego z rodziców w trakcie roku, uznaje się, że dziecko wychowywane jest wspólnie przez oboje rodziców, zatem żadnemu z rodziców nie przysługuje prawo do preferencyjnego rozliczenia.

 7. Nie pozostaję w związku małżeńskim. Dziecko zamieszkuje tylko ze mną, pozostaje pod moją stałą, codzienną opieką, a drugi rodzic jest zobowiązany jedynie do płacenia alimentów oraz zajmowania się dzieckiem doraźnie. Czy jestem osobą samotnie wychowującą dziecko?
 8. W sytuacji, gdy dziecko zamieszkujące wraz z jednym rodzicem, pozostaje pod jego stałą, codzienną opieką, a drugi rodzic jest zobowiązany jedynie do płacenia alimentów oraz zajmowania się dzieckiem doraźnie (w określonych, ustalonych przez sąd przedziałach czasowych, np. niektóre święta, tydzień ferii, miesiąc wakacji, co drugi weekend każdego miesiąca oraz ściśle określone dni powszednie), status samotnego rodzica ma ten, przy którym dziecko zamieszkuje i który wykonuje wszystkie obowiązki, dzięki którym dziecko będzie wychowywane w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój.

 9. Czy złożenie zeznania po upływie ustawowego terminu (przy spełnieniu wszystkich warunków) wyklucza rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko?
 10. Nie. Począwszy od rozliczenia za rok 2018, preferencyjne rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko nie jest uzależnione od terminowego złożenia zeznania.

Odliczanie darowizn

 1. Przelałem darowiznę na konto Organizacji Pożytku Publicznego za pośrednictwem systemu PayU. W tytule przelewu widnieje jedynie kod alfanumeryczny. Od OPP otrzymałem potwierdzenie dokonania darowizny. Czy mogę odliczyć darowiznę, którą przekazałem w taki sposób?
 2. Jeżeli oprócz dokumentu z systemu PayU, który potwierdza dokonanie wpłaty darowizny, posiadasz także potwierdzenie jej otrzymania od obdarowanego, z którego będzie wynikać, że darowizna wpłynęła na rachunek płatniczy obdarowanego lub na jego rachunek bankowy inny niż rachunek płatniczy, to masz prawo odliczyć od dochodu przekazaną darowiznę.

 3. Czy mogę odliczyć darowizny, które przekazałem na rzecz rady rodziców, która działa w szkole lub przedszkolu?
 4. Nie, nie możesz. Darowizny przekazane na rzecz rady rodziców (w szkołach i przedszkolach zarówno tych publicznych, jak i niepublicznych), na realizowane przez te organy cele oświatowe, nie podlegają odliczeniu od dochodu. Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły lub przedszkola i nie można jej uznać za organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Inna jest sytuacja, gdy szkołę niepubliczną prowadzi podmiot, który może być uznany za organizację realizującą cele pożytku publicznego. Wówczas przekazujesz darowiznę na rzecz podmiotu, który prowadzi szkołę. Taką darowiznę możesz odliczyć.

 5. W 2023 roku oddałem honorowo dwa litry krwi. Z zaświadczenia, które otrzymałem z RCKiK wynika, że wartość tej darowizny wynosi 260 zł. W 2023 roku przekazałem również 300 zł na cele kultu religijnego. Łącznie moje darowizny wyniosły 560 zł, mam roczny dochód 15000 zł. Jaką kwotę darowizny mogę odliczyć w zeznaniu?
 6. Co do zasady, limit darowizn, które mógłbyś odliczyć od dochodu, wynosi 900 zł (tj. 6% z 15 000 zł).

  Pamiętaj jednak, że odliczenie przekazanych darowizn nie wpłynie na wysokość nadpłaty wynikającej z zeznania z uwagi na obowiązywanie w 2023 roku wyższej kwoty wolnej od podatku, która wynosi 30 000 zł.

 7. Przekazałem parafii rzymskokatolickiej darowiznę na budowę kościoła. Czy mogę odliczyć tę darowiznę?
 8. Tak, możesz. Darowizny na cele kultu religijnego, to darowizny przeznaczone m.in. na budowę czy remont kościoła, jego wyposażenie, czy zakup przedmiotów liturgicznych. Pamiętaj o limicie 6% swojego dochodu.

 9. Przekazałem darowiznę w wysokości 15% swoich dochodów na działalność charytatywno-opiekuńczą na rzecz kościelnych osób prawnych. Czy od dochodu mogę odliczyć całość darowizny?
 10. Tak, możesz. Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła nie są limitowane, co wynika z przepisów odrębnych regulujących stosunek państwa do kościoła, tzn. możesz odliczyć od dochodu (do jego wysokości) pełną kwotę przekazanej darowizny.

 11. Przekazałem dwie darowizny na cele kultu religijnego (na konto bankowe Radia Maryja i Telewizji Trwam) i darowiznę na rzecz organizacji, która prowadzi działalność pożytku publicznego na cele pożytku publicznego (na ochronę środowiska). Czy mogę odliczyć od dochodu obydwie te darowizny?
 12. Tak, możesz. Od dochodu możesz odliczyć darowizny przekazane na cele pożytku publicznego organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego i cele kultu religijnego. Pamiętaj o limicie 6% dochodu łącznie dla obydwu tych darowizn.

 13. Przekazałem darowiznę na rzecz ośrodka pedagogiczno-rehabilitacyjnego, który prowadzi Zgromadzenie Sióstr (czyli kościelna osoba prawna w myśl przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polsce). Czy od dochodu mogę odliczyć całość darowizny?
 14. Tak, możesz odliczyć całość darowizny.

Rozliczenie wspólne małżonków

 1. Czy mogę rozliczyć się wspólnie z mężem za 2023 rok, jeżeli w trakcie roku 2023 ustanowiliśmy rozdzielność majątkową? Dotychczas rozliczaliśmy się wspólnie.
 2. Nie. Z uwagi na ustanowienie rozdzielności majątkowej w 2023 roku nie masz możliwości rozliczenia się wspólnie z mężem.

 3. Przez wiele lat rozliczałam się z mężem wspólnie. Oboje osiągaliśmy dochody tylko z umów o pracę. Od roku 2023 mąż osiąga dodatkowo przychody z najmu prywatnego opodatkowane ryczałtem. Czy ta forma opodatkowania wyklucza nasze wspólne rozliczenie dochodów z pracy?
 4. Nie. Opodatkowanie ryczałtem przychodów z najmu prywatnego, nie wyklucza wspólnego rozliczenia dochodów z pracy.

 5. W roku 2023 zawarliśmy związek małżeński. Mamy wspólność majątkową. Oboje osiągamy dochody tylko z umów o pracę. Czy za 2023 rok możemy rozliczyć się wspólnie?
 6. Tak. Wspólne rozliczenie małżonków jest możliwe jeżeli:

  • związek małżeński został zawarty w trakcie 2023 rok;
  • między małżonkami istniała wspólność majątkowa od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego.
 7. Czy złożenie zeznania po upływie ustawowego terminu (przy spełnieniu wszystkich warunków) wyklucza rozliczenie wspólnie z małżonkiem?
 8. Nie. Wspólne rozliczenie małżonków nie jest uzależnione od terminowego złożenia zeznania.

Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy

 1. Pracodawca nie wykazał w PIT-11 wszystkich przysługujących mi kosztów. Czy mogę samodzielnie ustalić kwotę kosztów w zeznaniu rocznym?
 2. Tak. Pracownicze koszty uzyskania przychodu przysługują Ci za każdy miesiąc, w którym pracowałeś bądź w którym uzyskałeś przychód ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy czy pracy nakładczej. W zeznaniu rocznym uwzględniasz koszty we właściwej wysokości, biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z ustawy (ustawowe limity).

 3. Dojeżdżam do pracy własnym samochodem. Czy mogę odliczyć koszty paliwa?
 4. Nie, zakup paliwa nie może być kosztem uzyskania przychodu ze stosunku pracy.

 5. Dojeżdżam do pracy pociągiem. Czy w zeznaniu rocznym mogę wpisać faktyczne wydatki na bilety?
 6. Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone w ustawie są niższe od wydatków na dojazd do pracy koleją, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te możesz przyjąć w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

 7. Czy pracując zdalnie przysługują mi podwyższone koszty uzyskania przychodu, jeżeli zakład pracy i moje miejsce zamieszkania znajdują się w różnych miejscowościach?
 8. W sytuacji, gdy Twoje miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, to niezależnie od faktycznego miejsca wykonywania pracy, przysługują Ci podwyższone koszty uzyskania przychodów. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy otrzymujesz dodatek za rozłąkę lub zwrot kosztów dojazdu niezaliczony do przychodów podlegających opodatkowaniu.

 9. Czy bilety okresowe w formie kart magnetycznych stanowią podstawę do stosowania kosztów faktycznie poniesionych?
 10. Bilet okresowy w formie karty magnetycznej może być podstawą do stosowania kosztów faktycznie poniesionych, jeżeli zawiera następujące dane:

  • określenie osoby korzystającej, czyli bilet jest imienny;
  • jest wystawiony na określony czas;
  • z dokumentów wynika cena biletu, tzn. doładowanie potwierdzone jest paragonem, na którym widnieje numer karty magnetycznej.

Odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne

 1. Czy podlegają odliczeniu od dochodu składki płacone dobrowolnie na indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie na podstawie zawartej polisy ubezpieczeniowej (tzw. III filar)?
 2. Nie. Odliczeniu od dochodu podlegają wyłącznie składki na ubezpieczenie społeczne. Składki opłacane na indywidualne ubezpieczenie są składkami dobrowolnymi, płaconymi w związku z wykupioną polisą ubezpieczeniową na życie i dożycie, zatem nie podlegają odliczeniu.

 3. Czy podlegają odliczeniu od dochodu składki społeczne płacone przez rolnika prowadzącego działalność gospodarczą do KRUS ?
 4. Nie. Składki na ubezpieczenie wpłacone do KRUS nie podlegają odliczeniu od dochodu. Odliczeniu od dochodu podlegają tylko składki ZUS, zapłacone bezpośrednio na własne ubezpieczenie społeczne podatnika oraz osób z nim współpracujących.

 5. Czy zaległe składki na własne ubezpieczenie społeczne zapłacone w następnym roku podatkowym można odliczyć od dochodu za rok, w którym zostały zapłacone?
 6. Tak. Odliczeniu podlegają składki faktycznie zapłacone w danym roku, niezależnie od tego, którego roku dotyczą (za który rok są należne).

 7. Mam miejsce zamieszkania w Niemczech, osiągam w Polsce dochody ze stosunku pracy. Czy rozliczając się w Polsce z wyżej wymienionych dochodów, mogę odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne polskie lub zagraniczne?
 8. Jeżeli osiągasz podlegające opodatkowaniu w Polsce dochody, a składki zostały zapłacone:

  • w Polsce – możesz je odliczyć,
  • za granicą (kraj UE, EOG lub w Konfederacji Szwajcarskiej) – możesz je odliczyć, o ile składki te nie zostaną odliczone za granicą od przychodu/dochodu albo od podatku.
 9. Czy składki na ubezpieczenie społeczne, których podstawę wymiaru stanowi przychód korzystający ze zwolnienia np. w ramach ulgi „PIT dla młodych”, mogę odliczyć od dochodu?
 10. Nie, składki na ubezpieczenie społeczne, których podstawą wymiaru jest przychód zwolniony od podatku, nie podlegają odliczeniu od dochodu.

Ulga internetowa

Na wstępie przypomnijmy, że ulgę na internet mogą odliczyć jedynie osoby, które korzystają z niej po raz pierwszy albo które pierwszy raz skorzystały z niej w roku poprzednim. Odliczenia w ramach ulgi internetowej można dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych.

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

 1. Czy mogę skorzystać z ulgi, jeśli fakturę wystawioną na mnie opłaciłam z konta małżonka?
 2. W sytuacji, gdy faktura wystawiona jest na Ciebie, a zapłata została dokonana z konta Twojego małżonka, to możesz skorzystać z odliczenia pod warunkiem, że między Wami istnieje wspólność majątkowa.

 3. Jak rozliczyć fakturę wystawioną na oboje małżonków, opłaconą ze środków w ramach wspólności majątkowej?
 4. W sytuacji, gdy faktura wystawiona jest na oboje małżonków, a zapłata pochodzi ze środków w ramach wspólności majątkowej, to możecie skorzystać z odliczenia w dowolnej proporcji, oczywiście w ramach obowiązującego limitu na osobę, tj. maksymalnie 760 zł (na każdego małżonka).

 5. Czy mogę odliczyć tzw. internet mobilny?
 6. Z ulgi internetowej mogą korzystać także osoby użytkujące sieć Internet bezprzewodowo, w tym za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub w telefonie komórkowym.

 7. Czy w sytuacji, gdy dysponuję jedynie przelewem bankowym, przysługuje mi prawo do skorzystania z odliczenia ulgi internetowej?
 8. Aby skorzystać z tego odliczenia, powinieneś dysponować dokumentami, z których jednoznacznie wynikać będzie, że to Ty jesteś stroną umowy zobowiązaną do zapłaty należności za użytkowanie sieci Internet na rzecz konkretnego sprzedawcy tej usługi, a także wysokość i data poniesienia wydatku z tego tytułu. Same przelewy bankowe nie są wystarczającą podstawą do odliczenia.

Ulga prorodzinna

Na wstępie przypomnijmy, że ulga prorodzinna przysługuje na dziecko:

 • pełnoletnie otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, które uczy się lub studiuje – jeżeli w poprzednim roku nie uzyskało dochodów (za wyjątkiem renty) wyższych niż dwunastokrotność kwoty renty socjalnej. Wysokość renty socjalnej w grudniu 2023 roku wynosiła 1 588,44 zł. W związku, z czym jej dwunastokrotność to kwota 19 061,28 zł.
 • małoletnie dziecko.

Więcej na temat ulgi prorodzinnej pisaliśmy tutaj.

 1. Mam pełnoletnią córkę, która studiuje i nie ukończyła 25 lat. Córka, poza dochodami z pracy wykonywanej w Polsce, dodatkowo uzyskała dochody zwolnione z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dochody w Polsce nie przekroczyły limitu 19 061,28 zł, ale razem z zagranicznymi dochodami już tak. Czy mogę odliczyć ulgę prorodzinną?
 2. Nie masz prawa do ulgi prorodzinnej. Zagraniczne dochody córki doliczasz do tego limitu.

 3. Mam pełnoletnie dziecko, które studiuje i pracuje na podstawie umowy o pracę. Wszystkie jego przychody w całości korzystają ze zwolnienia dla osób do 26. roku życia. Dochody dziecka przekroczyły limit określony w ustawie. Czy na takie dziecko przysługuje ulga prorodzinna?
 4. Nie masz prawa do ulgi prorodzinnej. Zwolnione z opodatkowania przychody z tzw. ulgi dla młodych doliczasz do limitu dochodu dziecka 19 061,28 zł.

 5. Dochody moje i męża nie przekraczają łącznie 112 000 zł. Wychowujemy jedno dziecko i nie chcemy rozliczać się wspólnie. Złożymy do urzędu skarbowego odrębne zeznania. Czy do ulgi prorodzinnej przysługuje nam wspólny limit 112 000 złotych? Czy też każdy z nas ma limit 56 000 zł, ponieważ nie rozliczamy się wspólnie?
 6. Jeżeli przez cały rok pozostawaliście w związku małżeńskim, obowiązuje Was limit 112 000 zł. Nie ma znaczenia, w jaki sposób się rozliczycie — indywidualnie czy wspólnie.

  UWAGA!

  Powyższy limit nie ma zastosowania, jeżeli dziecko posiada:

  • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
  • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną lub
  • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów lub
  • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31.08.1997 roku.
 7. Mój małoletni syn otrzymywał w 2023 roku stypendium socjalne. Łączna kwota stypendium przekroczyła limit przychodów odpowiadający dwunastokrotności kwoty renty socjalnej. Czy mogę skorzystać z ulgi prorodzinnej?
 8. Tak, możesz skorzystać z ulgi prorodzinnej. Dochody małoletnich dzieci nie wpływają na możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.

 9. Mam dwoje dzieci – starsze 4-letnie i młodsze, które urodziło się w kwietniu 2023 roku. Dochody moje i żony przekroczyły 112 tys. zł. Czy mogę rozliczyć ulgę na starsze dziecko za cały rok podatkowy?
 10. Tak. W 2023 roku przysługuje Ci ulga na dwoje dzieci. Na starsze za cały rok, a na młodsze za miesiące począwszy od miesiąca urodzenia, czyli od kwietnia. Łączna wysokość Waszych dochodów nie ma wpływu na możliwość korzystania z ulgi.

 11. Nasze pełnoletnie dziecko po zdaniu matury nie poszło na studia. Nie miało żadnych dochodów. W listopadzie urodziło się nam kolejne dziecko. Za ile miesięcy przysługuje nam ulga prorodzinna?
 12. Ulga prorodzinna przysługuje Wam:

  • na pełnoletnie dziecko — za 8 miesięcy (także za miesiące wakacyjne — rok szkolny trwa do 31 sierpnia),
  • na młodsze dziecko za 2 miesiące (od listopada).
  • Uwaga. Ustalamy limit dochodów rodziców umożliwiający skorzystanie z ulgi, bowiem w żadnym miesiącu roku ulga nie przysługiwała jednocześnie na dwoje dzieci.

 13. Nie ukończyłam 26 roku życia, korzystam z ulgi dla młodych. W 2023 roku osiągnęłam przychody z pracy w wysokości 50 000 zł, które są zwolnione od podatku. Czy mogę odliczyć ulgę prorodzinną na swoje niepełnoletnie dziecko? Ojciec dziecka, z którym nie jestem w związku małżeńskim, nie będzie korzystał z odliczenia.
 14. Tak, masz prawo do odliczenia ulgi na dzieci – do wysokości składek zapłaconych od przychodów objętych zwolnieniem PIT dla młodych. W PIT-37 wypełnisz część I „Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci”.

Ulga termomodernizacyjna

 1. Czy mogę skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, jeśli montaż instalacji fotowoltaicznej będzie wykonany na garażu w związku z brakiem technicznych możliwości montażu instalacji na budynku mieszkalnym?
 2. Tak. Z ulgi termomodernizacyjnej skorzystasz również w sytuacji, gdy instalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, lecz będzie służyć jednorodzinnemu budynkowi mieszkalnemu.

 3. Czy mogę skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, jeśli jestem w związku małżeńskim, między nami istnieje wspólność majątkowa, ponieśliśmy wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w naszej wspólnej nieruchomości, jednakże faktura została wystawiona tylko na moją żonę?
 4. Tak. Odliczenie może być stosowane w dowolnej proporcji (nie więcej niż kwota wspólnie poniesionego wydatku oraz limitu na każdego 53 000 zł).

  Oznacza to, że nie ma znaczenia, na kogo została wystawiona faktura. Nie ma przeszkód do odliczenia całej kwoty wydatków poniesionych przez jednego małżonka, nieodliczoną kwotę wydatków (do wysokości przysługującego limitu) odliczy drugi z małżonków.

 5. W 2023 roku przeprowadziliśmy z mężem termomodernizację domu jednorodzinnego, który jest wyłącznie moją własnością. Nie mamy rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Czy mogę skorzystać z ulgi podatkowej, w sytuacji gdy faktura wystawiona jest tylko na męża?
 6. Nie. Termomodernizacja dotyczyła budynku, który jest Twoim majątkiem odrębnym, a na fakturze nie ma Twoich danych. Tylko prawidłowo udokumentowany wydatek może być odliczony w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

 7. Czy możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest uzależniona od wykonania audytu energetycznego budynku przed realizacją termomodernizacji?
 8. Nie. Możesz skorzystać z ulgi nawet jeśli nie przeprowadziłeś audytu energetycznego przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

 9. Czy mogę odliczyć ulgę termomodernizacyjną jeśli ponoszę wydatki na termomodernizację w czasie budowy budynku mieszkalnego?
 10. Z ulgi termomodernizacyjnej możesz skorzystać jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Z odliczenia nie możesz skorzystać w przypadku budynku będącego w budowie.

  Uwaga. Status budynku (każdego bez względu na to kiedy został wybudowany) może być rozpatrywany w oparciu o wszelkie dowody świadczące o użytkowaniu tego budynku przez podatnika. Przy czym kryterium „oddania budynku do użytkowania” nie przesądza o możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej lub o braku takiej możliwości. Prawo budowlane nie wyklucza bowiem traktowania jako „budynek” obiektu, co do którego nie miało miejsce formalne oddanie do użytkowania.

 11. W kwietniu 2023 roku zamontowałem panele fotowoltaiczne w swoim domu jednorodzinnym. Dotację z programu Mój Prąd otrzymam w 2024 roku. Jak mogę rozliczyć ulgę termomodernizacyjną w PIT-37 za 2023 rok?
 12. Jeśli nie złożyłeś jeszcze zeznania za 2023 rok — możesz od razu pomniejszyć kwotę wydatków z 2023 roku o kwotę dotacji, którą otrzymałeś w 2024 roku.

  Jeżeli już złożyłeś zeznanie za 2023 rok i odliczyłeś całą kwotę wydatku — możesz złożyć korektę zeznania i pomniejszyć kwotę ulgi o kwotę otrzymanej dotacji. Nie zwlekaj ze złożeniem korekty. Pamiętaj, korekta zeznania może powodować dodatkowe konsekwencje.

  Jeżeli już złożyłeś zeznanie, odliczyłeś całą kwotę poniesionego wydatku i nie chcesz składać korekty — w zeznaniu za 2024 rok doliczysz do dochodu kwoty, które zostały ci zwrócone.

 13. Jestem właścicielem domu jednorodzinnego. W ramach rozbudowy instalacji fotowoltaicznej zamieniłem gazowe ogrzewanie domu na ogrzewanie panelami grzewczymi IR (podczerwień), które są zamontowane na stałe na sufitach pomieszczeń, sterowane elektronicznie i zasilane energią elektryczną z instalacji fotowoltaicznej. Czy mogę skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?
 14. Tak. Wydatki na zakup paneli grzewczych IR (podczerwień) wraz z instalacją i niezbędnym osprzętem odliczysz w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

 15. W 2023 roku zakupiłem i zamontowałem klimatyzację z funkcją grzania (z pompą ciepła powietrze-powietrze), czy taki wydatek mogę odliczyć?
 16. Wydatki poniesione na zakup klimatyzatora z funkcją grzania, w tym klimatyzatora z wbudowaną pompą ciepła, nie można uznać za wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne i tym samym nie mogą zostać odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Ulga rehabilitacyjna

 1. Na kogo powinna być wystawiona faktura, która dokumentuje poniesione wydatki — na niepełnosprawne dziecko, czy też na rodzica, który dokonuje odliczenia ulgi rehabilitacyjnej?
 2. Faktura może być wystawiona na dziecko niepełnosprawne lub na rodzica, który utrzymuje dziecko niepełnosprawne. Jeśli z ulgi korzysta osoba, która ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, to dokument stwierdzający poniesienie wydatku uprawniającego do odliczenia, może być wystawiony na osobę niepełnosprawną, jak i na osobę, która utrzymuje osobę niepełnosprawną.

 3. Czy w ramach limitu na używanie samochodu osobowego mogą być uwzględnione również wydatki eksploatacyjne takie jak np. wymiana części eksploatacyjnych, czy też remont samochodu?
 4. Tak. Wydatki związane z używaniem samochodu osobowego to wydatki na paliwo oraz inne wydatki związane z utrzymaniem tego samochodu w stanie umożliwiającym korzystanie z niego, np. wydatki na jego remont, wymianę opon czy ubezpieczenie.

 5. Jeśli rodzice wychowują niepełnosprawne dziecko, to czy obojgu rodzicom przysługuje prawo do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej?
 6. W przypadku, gdy oboje rodzice łożą na utrzymanie niepełnosprawnego dziecka (bez względu na to, czy pozostają w związku małżeńskim czy też nie), każdemu z nich przysługuje prawo do ulgi rehabilitacyjnej w wysokości faktycznie poniesionego przez siebie wydatku. W przypadku wydatków ograniczonych limitem kwotowym każdemu z rodziców przysługuje odrębny (własny) limit.

 7. Czy „trzynastą” emeryturę wliczam do dochodu osoby niepełnosprawnej, ustalanego dla potrzeb ulgi rehabilitacyjnej?
 8. Nie. Przy obliczaniu dochodu osoby niepełnosprawnej — dla ustalenia, czy pozostaje ona na utrzymaniu innej bliskiej osoby — nie bierzesz pod uwagę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.

 9. Jestem osobą niepełnosprawną. Czy mogę odliczyć wydatki na prywatne zabiegi rehabilitacyjne?
 10. Tak. Możesz odliczyć poniesione wydatki na prywatne zabiegi rehabilitacyjne, jeśli wydatki te nie zostały Ci zwrócone (dofinansowane) w jakiejkolwiek formie.

 11. Jestem osobą niepełnosprawną. Lekarz zalecił mi stosowanie różnych leków. Nie wszystkie są związane z moją niepełnosprawnością. Czy mogę odliczyć wszystkie wydatki na leki?
 12. Tak. Możesz odliczyć wydatki na wszystkie leki, które zalecił Ci lekarz specjalista. Również te, które nie są związane ze schorzeniem, na które posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności. Pamiętaj, że odliczasz kwotę, która jest różnicą pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł.

Ulga na terminal

 1. Zapewniam korzystanie z płatności bezgotówkowych od czerwca 2023 r. i przez kolejnych 12 miesięcy, tj. do maja 2024 r., otrzymuje zwrot poniesionych z tego tytułu wydatków korzystając z pomocy w ramach programu pomocowego fundacji Polska Bezgotówkowa. Nie jestem małym podatnikiem. Czy i od kiedy oraz w jakiej wysokości mogę skorzystać z odliczenia w ramach ulgi na terminal?
 2. Wydatki poniesione w 2023 r. po zakończeniu korzystania z programu pomocowego odliczysz w zeznaniu składanym za 2023 r., a wydatki poniesione w 2024 r., odliczysz w zeznaniu składanym za 2024 r.

 3. W 2023 r. kupiłem terminal płatniczy. Wydatki na jego nabycie zaliczyłem do kosztów firmy. Spełniam wszystkie warunki od odliczenia ulgi na terminal. Czy, jeśli skorzystam z odliczenia będę musiał korygować koszty?
 4. Nie. Korzystanie z ulgi nie pozbawia prawa do uwzględnienia wydatku poniesionego na nabycie terminala płatniczego w kosztach uzyskania przychodów.

 5. Zlikwidowałem działalność z dniem 31 grudnia 2023 r. W ramach tej działalności przyjmowałem płatności przy użyciu terminala płatniczego. Od 1 maja 2024 r. rozpocznę prowadzenie innego rodzaju działalności zapewniając przyjmowanie płatności bezgotówkowych przy użyciu terminala. Nie będzie mi przysługiwało prawo zwrotu podatku vat w terminie 15 dni. Czy mogę skorzystać z ulgi na terminal w nowej działalności, którą rozpocznę 1 maja 2024 r.?
 6. Nie możesz skorzystać z ulgi na terminal, ponieważ przyjmowanie takich płatności przy użyciu terminala zapewniałeś w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym ponownie rozpocząłeś przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego.

 7. Sprzedaję kosmetyki w ramach działalności nierejestrowej. Planuję zakupić terminal płatniczy. Czy poniesione wydatki na zakup terminala mogę odliczyć od podstawy opodatkowania?
 8. Nie możesz skorzystać z odliczenia. Z ulgi na terminal mogą skorzystać wyłącznie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Ulga dla młodych – do 26. roku życia

 1. Mam 25 lat, jestem na zwolnieniu lekarskim i pobieram z tego tytułu zasiłek chorobowy, czy muszę zapłacić podatek dochodowy?
 2. Zwolnienie „PIT dla młodych” nie obejmuje zasiłku chorobowego, zatem podlega opodatkowaniu.

 3. Mam 24 lata, otrzymuję zasiłek macierzyński po urodzeniu dziecka, który wypłaca mi pracodawca. Czy mogę skorzystać z ulgi dla młodych?
 4. Tak. Przychody z zasiłku macierzyńskiego są wolne od podatku dochodowego w ramach tzw. „PIT dla młodych” do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

 5. Mam 24 lata, podpisałam umowę zlecenia z firmą na kwotę 200 zł, czy mogę skorzystać z ulgi dla młodych?
 6. Zwolnienie „PIT dla młodych” nie ma zastosowania do przychodów, które są opodatkowane podatkiem zryczałtowanym.

 7. Mam 25 lat i moje przychody z umowy zlecenia w całości korzystają z ulgi dla młodych, z tego tytułu płacę składki. Czy mogę do wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wykazać dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci?
 8. Tak. Masz prawo do ulgi na dzieci do wysokości składek zapłaconych z Twoich środków od przychodów objętych zwolnieniem „PIT dla młodych”.

 9. Mam 25 lat, mieszkam za granicą, będę w Polsce zatrudniona na podstawie umowy o pracę, czy mogę skorzystać z ulgi dla młodych?
 10. Tak. Skorzystasz z ulgi „ PIT dla młodych”, ponieważ zwolnienie obejmuje również przychody uzyskane na podstawie umowy o pracę przez osoby, które nie mają w Polsce miejsca zamieszkania (nierezydentów).

 11. Czy kwota przychodu zwolnionego 85 528 zł dotyczy wyłącznie ulgi PIT dla młodych?
 12. Nie. Suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach:

  • ulgi PIT dla młodych;
  • ulgi na powrót;
  • ulgi dla rodzin 4+;
  • ulgi dla seniora;
  • zasiłku macierzyńskiego

  nie może w roku przekroczyć łącznie kwoty 85 528 zł.

 13. Moje przychody w 2023 r. wynoszą 60 000 zł, w tym 20 000 zł to przychody korzystające z ulgi dla młodych. Czy mogę odliczyć składki społeczne, które zapłaciłem?
 14. Odliczeniu nie podlegają składki krajowe, których podstawą wymiaru jest przychód zwolniony. W przypadku gdy osiągniesz przychody w wysokości 60 000 zł, w tym zwolnione od podatku w wysokości 20 000 zł, globalna kwota zapłaconych przez Ciebie składek na ubezpieczenia społeczne (obliczonych od 60 000 zł) będzie pomniejszona o kwotę składek obliczoną w wysokości: 20 000 zł x 13,71%

Dochody małoletnich dzieci

 1. Jak opodatkować przychody z najmu uzyskiwane przez małoletniego?
 2. Dochód z najmu uzyskany przez małoletnie dziecko, jeżeli rodzicom przysługuje prawo do pobierania pożytków z tego tytułu, dolicza się do dochodu rodziców.

  Przychody z najmu od 2023 roku opodatkowane są wyłącznie podatkiem zryczałtowanym.

  Nie ma obowiązku składania oświadczenia o wyborze ryczałtu.

  Rodzice składają zeznanie PIT-28 w swoim imieniu (a nie w imieniu dziecka). W zeznaniu tym wykazują ewentualne własne przychody (jeżeli również uzyskują przychody z najmu) oraz po połowie przychodów uzyskanych przez dziecko. Do PIT-28 nie dołączają PIT/M.

 3. Jak opodatkować dochód małoletniego dziecka z tytułu zbycia akcji otrzymanych w spadku?
 4. Rodzice dziecka w swoim imieniu sporządzają dwa odrębne PIT-38 i wykazują w nich po połowie dochód uzyskany przez dziecko.

 5. Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości odziedziczonej przez małoletnie dziecko?
 6. Jeżeli rodzice nie mają prawa pobierać pożytków z tego źródła przychodu, powinni złożyć PIT-39 na imię i nazwisko dziecka.

 7. Jak opodatkować stypendium otrzymane przez małoletnie dziecko?
 8. Stypendium, o ile nie mieści się w jednym ze zwolnień, stanowi przychód z „innych źródeł” i wykazuje się je w PIT-37 składanym na imię i nazwisko dziecka, podpisanym przez rodzica.

Autor ifirma.pl

Dorota Łesak

Księgowa i autorka tekstów. Jako księgowa w ifirma.pl każdego dnia zapewnia fachowe wsparcie swoim klientom – małym firmom usługowym i handlowym. Pomiędzy codziennymi obowiązkami dzieli się na blogu ifirma.pl swoim ośmioletnim doświadczeniem i wiedzą dotyczącą tematów księgowo-podatkowych.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie