Pieczątka i konto bankowe

Pieczątka i konto bankowe ułatwiają późniejszy obrót gospodarczy chociaż przepisy nie wymagają ich posiadania. Jednak należy mieć na uwadze, że pewne zobowiązania firmy, nie mogą być opłacone z konta prywatnego.

Pieczątka firmowa

Jest niezwykle przydatna do dokumentowania zawieranych transakcji między firmą i jej kontrahentami, potwierdzania dokumentów urzędowych, zatwierdzania operacji bankowych. Standardowo każda pieczątka może zawierać następujące dane: pełną nazwę firmy, dane teleadresowe, REGON, numer NIP. Wyrobienie firmowej pieczątki nie jest drogą usługą. Wiąże się to z kosztami na poziomie 20-50 zł. Pieczątkę najczęściej otrzymujemy w dniu w którym złożyliśmy zamówienie. Maksymalny czas oczekiwania to kilka dni.

Konto bankowe

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2015 poz. 584) nakłada na przedsiębiorców obowiązek posiadania rachunku bankowego gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Kogo należy informować?

O założeniu firmowego rachunku bankowego należy poinformować Urząd Skarbowy na druku CEIDG-1. W celu założenia konta wypełniamy wniosek w wybranym przez nas banku. Standardowo na formularzu podajemy podstawowe informacje jak: nazwa firmy, adres, numery identyfikacyjne. Dokonując wyboru banku dla swojego przedsiębiorstwa, zwróćmy szczególną uwagę na wysokość opłat za prowadzenie rachunku, dokonywanie przelewów, wpłat i wypłat gotówkowych. Istotne jest, czy bank umożliwia korzystanie z kart płatniczych, jak liczną sieć bankomatów i placówek posiada, czy oferuje możliwość obsługi konta przez internet i/lub przez telefon. Warto skorzystać z pomocy licznych rankingów oraz porównań ofert bankowych tworzonych specjalnie z myślą o przedsiębiorcach. Niezbędne więc będzie zabranie ze sobą do banku:
  • dowodu osobistego,
  • ksera dokumentu nadania numeru REGON (oryginał do wglądu).
Numer rachunku bankowego nie jest informacją wymaganą dla Urzędu Gminy (Miasta). Jest to informacja, którą podajemy do Urzędu Skarbowego na druku CEIDG-1. Gdy konto firmowe zakłada spółka cywilna, konieczne jest przedstawienie w banku umowy spółki.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Dzielimy się wiedzą nie tylko na blogu

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI