Jak założyć własną działalność gospodarczą?

CEIDG-1

Pierwszym krokiem rejestracji własnej działalności gospodarczej przez osobę fizyczną jest złożenie wniosku CEIDG-1.

Możliwe formy przekazania dokumentu:

– elektronicznie – bez konieczności wizyty w urzędzie, na stronie ministerialnej www.ceidg.gov.pl,

jeśli posiadamy podpis elektroniczny lub zaufany profil epuap,

– numer identyfikacyjny – na stronie www.ifirma.pl/ceidg można wysłać wniosek on-line, otrzymamy wówczas na maila numer identyfikacyjny z którym należy udać się do dowolnego Urzędu Miasta/Gminy/Dzielnicy w przeciągu 7 dni, nie później niż data rozpoczęcia działalności,

– w wersji papierowej – w dowolnym Urzędzie Miasta/Gminy/Dzielnicy,

– listem poleconym – jeśli podpis pod formularzem potwierdzony jest notarialnie.

Ważne!

Złożenie wniosku CEIDG-1 oraz jego aktualizacji jest bezpłatne!

 

VAT

W przypadku, gdy rejestrujemy się jako czynny płatnik VAT należy dostarczyć formularz VAT-R do właściwego Urzędu Skarbowego. Termin złożenia: najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT.

Opłata skarbowa: 170 zł w 2014 roku – od 2015 roku opłatę zniesiono.

Opłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta/Gminy/Dzielnicy, na terenie którego mieści się siedziba naczelnika US. Urząd potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT-5).

Dokument można wypełnić na stronie www.ifirma.pl/ceidg

VAT-R składamy osobiście lub wysyłamy pocztą z potwierdzeniem opłaty skarbowej; istnieje możliwość wysłania formularza elektronicznie jeśli posiadamy podpis elektroniczny – na stronie ministerialnej (www.mf.gov.pl lub podczas składania wniosku CEIDG-1 www.ceidg.gov.pl).

Profil zaufany ePUAP nie uprawnia nas do elektronicznego przekazania dokumentu.

 

ZUS

Do ZUS składamy formularz ZUS ZUA (rejestracja do składek społecznych i składki zdrowotnej) lub ZUS ZZA (rejestracja tylko do składki zdrowotnej) w zależności od tego, jakie składki powinniśmy odprowadzać.

Termin: do 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Jaki formularz?

Własna działalność gospodarcza jest jedynym tytułem do ubezpieczenia– formularz ZUS ZUA.

Opłacamy składkę zdrowotną oraz składki społeczne (składka chorobowa jest dobrowolna).

Własna działalność gospodarcza i umowa zlecenia.

Opłacamy tylko składkę zdrowotną (formularz ZUS ZZA) jeśli umowa zlecenia opiewa na większą kwotę niż podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, która nas obowiązuje.
Podstawa wymiaru składek – „duży ZUS”
60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w 2014 r. jest 2247,60 zł).
Podstawa wymiaru składek- „mały ZUS” (ZUS preferencyjny)
30% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2014 r. jest to 504 zł).

Jeśli zarabiamy z umowy zlecenia mniej – opłacamy składkę zdrowotną i składki społeczne (formularz ZUS ZUA).

Własna działalność gospodarcza i emerytura

Opłacamy tylko składkę zdrowotną (formularz ZUS ZZA).

Jesteśmy zwolnieni ze składki zdrowotnej, jeśli nasza emerytura jest mniejsza niż minimalne wynagrodzenie (w 2014r – 1680zł brutto) oraz:

  • uzyskujemy dodatkowe przychody z tytułu działalności w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury

lub

  • opłacamy podatek w formie karty podatkowej.

Własna działalność gospodarcza a umowa o pracę w innym kraju UE, EOG lub w Szwajcarii

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w jednym z krajów UE, EOG i Szwajcarii, która jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą w Polsce zostaje całkowicie wyłączona spod polskiego systemu ubezpieczeń i nie opłaca z tego tytułu żadnych składek zarówno na ubezpieczenia społeczne jak i zdrowotne. W ZUS należy przedłożyć stosowne zaświadczenie (A1), na jego podstawie organ wydaje stosowną decyzję.

Wysokość składek ZUS (2014r.)

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców (”duży ZUS”):

Zdrowotna 270,40 zł

Emerytalna 438,73 zł

Rentowa 179,81 zł

Chorobowa* 55,07 zł

Wypadkowa 43,38 zł

Fundusz Pracy 55,07 zł

Łącznie: 1042,46 zł

 

ZUS preferencyjny (”mały ZUS”).:

Zdrowotna 270,40 zł

Emerytalna 98,38 zł

Rentowa 40,32 zł

Chorobowa* 12,35 zł

Wypadkowa 9,73 zł

Łącznie: 431,18 zł

 

*Składka chorobowa nie jest obowiązkowa

Składka społeczna =emerytalna + rentowa + wypadkowa +chorobowa

Pamiętaj!
Składka zdrowotna jest niepodzielna – opłacamy ją w pełnej wysokości bez względu czy rozpoczniemy działalność 1 czy 31 dnia danego miesiąca.

 

ZUS preferencyjny.

Osoba ,która nie prowadziła działalności gospodarczej w przeciągu 60 miesięcy oraz nie będzie świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy (umowa o pracę w tym samym zakresie co działalność) może skorzystać z „małego ZUS-u”. Do ZUS należy złożyć formularz ZUS ZUA (kod tytułu ubezpieczenia 05 7000) w przeciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. ZUS preferencyjny dotyczy składek społecznych i przysługuje przez okres 24 miesięcy.

Jeśli rozpoczniemy działalność 1 lutego 2014 – ZUS preferencyjny przysługuje do stycznia 2016 , jeśli rozpoczniemy działalność 2-28 luty- do lutego 2016 (czyli miesiąc dłużej).

REGON i NIP

Regon nadawany jest automatycznie w przeciągu 7 dni, NIP w przeciągu 3dni od daty złożenia wniosku CEIDG-1 w dowolnym Urzędzie Miasta/Gminy. Po nadaniu numery będą widoczne na stronie ministerialnej www.ceidg.gov.pl -> baza przedsiębiorców.

Jeśli we wniosku zaznaczono opcje ”nie posiadam” a już wcześniej mieliśmy nadany REGON czy też NIP, urząd przypisze do wpisu te same numery; w sytuacji gdy nie pamiętamy np. NIP-u, również możemy zaznaczyć opcję ”nie posiadam”.

 

Zaświadczenie o wpisie do CEIDG

Zaświadczeniem o wpisie do CEIDG jest wydruk ze strony ministerialnej www.ceidg.gov.pl -> baza przedsiębiorców. Do bazy nasze dane trafią najpóźniej na drugi dzień roboczy od złożenia CEIDG-1.

 

Podsumowując:

  1. CEIDG-1 – składamy do dowolnego Urzędu Miasta/Gminy/Dzielnicy lub elektronicznie.
  2. ZUS– formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA, składamy do 7 dnia od daty rozpoczęcia działalności.
  3. VAT- jeśli rejestrujemy się do VAT-u formularz VAT-R składamy do właściwego Urzędu Skarbowego, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT (od 2015 roku zniesiono opłatę skarbową w wysokości 170zł).

Gdyby pojawiły się pytania związane z wnioskiem CEIDG-1 czy też VAT-R na stronie naszego serwisu www.ifirma.pl/ceidg można skorzystać z bezpłatnych porad konsultantów

(od poniedziałku do piątku 9:00-16:00).

Anna Pietrzak

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK