Powrót

Czy można wycofać wypowiedzenie umowy o pracę? Procedura + WZÓR

wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę

Niekiedy może się zdarzyć sytuacja, w której złożone wypowiedzenie umowy o pracę, niezależnie od tego, która strona je złożyła, tj. pracownik czy pracodawca będzie podlegało cofnięciu/anulowaniu, z uwagi na zmianę decyzji strony, która je złożyła (np. dalszej chęci kontynuowania stosunku pracy).

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Jak powszechnie wiadomo, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od stażu pracy pracownika. Niemniej czy przepisy Kodeksu pracy przewidują również procedurę cofnięcia wypowiedzenia umowy o pracę? O tym przeczytasz poniżej.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Zgodnie z przepisem art. 32 Kodeksu pracy:

  • każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem [por. §1];
  • rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia [por. §2].

Wypowiedzenie jest czynnością prawną, która ma na celu zakończenie obowiązywania umowy o pracę. Uprawnienie do rozwiązania umowy o pracę przysługuje obu stronom stosunku pracy, tj. pracownikowi i pracodawcy. Rozwiązanie umowy (ustanie stosunku pracy) następuje z upływem okresu wypowiedzenia, co oznacza, że pracownik jest obowiązany na dotychczasowych warunkach świadczyć stosunek pracy przez cały okres wypowiedzenia, a pracodawca zatrudniać go przez ten okres i wypłacać mu należne wynagrodzenie.

O tym jak rozwiązać umowę o pracę przeczytasz tutaj.

Wobec powyższego wypowiedzenie umowy o pracę stanowi oświadczenie woli pracodawcy lub pracownika, którego następstwem jest zakończenie stosunku pracy zgodnie z upływem okresu wypowiedzenia lub z okresem ustania umowy o pracę.

Jak można wycofać wypowiedzenie umowy o pracę?

Skoro wypowiedzenie umowy o pracę stanowi oświadczenie woli, to analogicznie oświadczeniem woli jest również pismo (oświadczenie) wycofujące takie wypowiedzenie. Zaznaczyć należy, że takie oświadczenie powinno trafić do właściwej strony jeszcze przed zapoznaniem się z samym wypowiedzeniem umowy o pracę lub równolegle z nim.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że przepisy Kodeksu pracy nie przewidują możliwości cofnięcia wypowiedzenia umowy o pracę. Niemniej z uwagi na regulację wynikającą z przepisu art. 300 Kodeksu pracy, w myśl której W sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy – należy odnieść się do przepisów Kodeksu cywilnego.

Tym samym, zgodnie ze wspomnianym wcześniej przepisem art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego, Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

Powyższy przepis reguluje sposób oraz moment złożenia oświadczenia woli składanego innej osobie. Wobec tego, oświadczenie woli składane innej osobie wywołuje skutki prawne dopiero od momentu dojścia do adresata w sposób określony w tymże przepisie, czyli tak, aby strona mogła się z nim rzeczywiście (fizycznie) zapoznać. Z kolei skutki prawne oświadczenia, co do zasady, następują od chwili jego złożenia.

Co to oznacza w praktyce?

Przede wszystkim to, że oświadczenie o wycofaniu wypowiedzenia umowy o pracę powinno być skierowane do właściwego adresata (pracownika albo pracodawcy w zależności od tego kto złożył wypowiedzenie). Skierowanie wypowiedzenia do organizacji związkowej czy oddziału firmy, w którym pracuje pracownik jest nieskuteczne, jeśli nie mógł się on fizycznie z tym oświadczeniem zapoznać.

Co na to orzecznictwo?

  • Umowa o pracę rozwiązuje się przez złożenie pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu tej umowy. Oświadczenie takie należy uważać za złożone z chwilą, gdy doszło do wiadomości adresata w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Wobec powyższego należy podkreślić, że do czasu zapoznania się pracownika z treścią wypowiedzenia umowy o pracę, pracodawca może skutecznie wycofać powyższe oświadczenie [por. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 stycznia 1980 r., sygn. akt I PRN 109/80];
  • Cofnięcie oświadczenia woli o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia (jego odwołanie) jest skuteczne wówczas, gdy spełnia ogólne reguły dotyczące oświadczeń woli przewidziane w art. 61 § 1 zdanie drugie KC, stosowanym w stosunkach pracy na podstawie art. 300 KP, to jest, gdy doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. Oczywiście cofnięcie oświadczenia woli o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia jest skuteczne także wtedy, gdy zgodę na to cofnięcie wyrazi adresat oświadczenia, czyli druga strona stosunku pracy [por. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 stycznia 2022 r., sygn. akt I PSKP 39/21].

Czy i kiedy potrzebna jest zgoda drugiej strony na wycofanie wypowiedzenia?

Jeśli oświadczenie woli pracodawcy (w trybie przepisów Kodeksy cywilnego) o wycofaniu wypowiedzenia umowy o pracę dotrze do pracownika już po zapoznaniu się z jego treścią, wówczas niezbędna będzie zgoda pracownika na zmienioną decyzję pracodawcy. W celu wycofania takiego wypowiedzenia umowy o pracę, istotne będzie złożenie przez pracownika pisemnej zgody na wycofanie wypowiedzenia. Analogiczny mechanizm ma zastosowanie również w sytuacji złożenia oświadczenia woli o wycofaniu wypowiedzenia przez pracownika.

Sąd Najwyższy w powołanym już wyroku z dnia 12 stycznia 2022 r., sygn. akt I PSKP 39/21 wskazał, że Zgoda pracodawcy na cofnięcie przez pracownika oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę ma również postać oświadczenia woli, o którym mowa w art. 60 KC i które należy tłumaczyć zgodnie z dyrektywami wynikającymi z art. 65 § 1 KC w zw. z art. 300 KP.

Jednostronne cofnięcie wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron jest możliwe, jeżeli doszło do drugiej strony jednocześnie z oświadczeniem woli o wypowiedzeniu lub wcześniej. Wówczas nie jest wymagana zgoda na wycofanie wypowiedzenia.

Jednakże należy pamiętać, że wyrażenie zgody na wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę (w przypadku, gdy adresat zapoznał się już z dokumentem wypowiedzenia) nie musi nastąpić. Strona składająca cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę może spotkać się z decyzją odmowną, co oznacza, że wypowiedzenie wywołuje pierwotnie zamierzony skutek prawny.

Jak napisać pismo stanowiące wycofanie?

Przepisy prawa cywilnego nie określają warunków formalnych pisma stanowiącego oświadczenie o wycofaniu wypowiedzenia umowy o pracę. Co więcej, brak jest regulacji w przedmiocie formy złożenia takiego oświadczenia. Niemniej warto pamiętać, że dla celów dowodowych wszelkie oświadczenia woli powinny przybrać formę pisemną, co oznacza, że pismo musi zawierać najważniejsze informacje umożliwiające zidentyfikowanie zarówno nadawcę jak i adresata pisma oraz treść (motywy) samego oświadczenia woli.

Konkludując takie oświadczenie powinno spełniać wymogi formalne właściwe jak dla każdego pisma, tj. zawierać następujące elementy:

  • data i miejscowość;
  • oznaczenie osoby/podmiotu składającej oświadczenie woli;
  • oznaczenie adresata oświadczenia woli;
  • tytuł pisma (w tym wypadku „Oświadczenie o wycofaniu wypowiedzenia umowy o pracę” lub „Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę);
  • uzasadnienie (przedstawienie motywów podjętej decyzji o chęci cofnięcia wypowiedzenia umowy o pracę);
  • podpis osoby składającej oświadczenie.

Podsumowanie

Oświadczenie o wycofaniu wypowiedzenia umowy o pracę będzie skutecznie, jeśli dotrze do adresata, zanim ten zapoznał się z jego treścią. Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę jest również możliwe po doręczeniu wypowiedzenia jego adresatowi, jednakże wtedy konieczna staje się jego zgoda wyrażona w formie pisemnej (ważna dla celów dowodowych). Pracownik, jak i pracodawca nie muszą zgadzać się na wycofanie złożonego przez stronę wypowiedzenia umowy o pracę, co oznacza wówczas, że umowa o pracę ulega rozwiązaniu zgodnie z terminem upływu okresu wypowiedzenia.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość