Składki ZUS od umowy-zlecenia

Od stycznia 2016 r. ulegają zmianie przepisy dotyczące osób zatrudnionych na podstawie umów-zlecenia.

Do tej pory w przypadku, gdy osoba była zatrudniona tylko na podstawie umowy-zlecenia, to z pierwszej umowy były odprowadzane wszystkie składki, a od każdej kolejnej obowiązkowa była tylko składka zdrowotna. Wartość kwoty na umowie do tej pory nie miała znaczenia.

Od nowego roku jeśli zatrudniamy pracownika:

  • na podstawie umowy zlecenia na jedną lub więcej umów,
  • który dodatkowo pracuje na umowę zlecenia gdzie indziej,

to obowiązek opłacania składek powstaje z takiej liczby umów, by kwota brutto tych umów po zsumowaniu osiągnęła przynajmniej minimalne wynagrodzenie, czyli 1850 zł.

Jeśli zatrudniamy takich pracowników na podstawie umów-zlecenia, to należy sprawdzić czy nie powstał obowiązek opłacania składek. W przypadku kiedy obowiązek powstał, bo pracownik łącznie z wszystkich umów-zlecenia nie osiągnął minimalnego wynagrodzenia, należy dokonać do 7 stycznia wyrejestrowania takich pracowników z ZUS na druku ZUS ZWUA z datą 1 stycznia 2016 r., a następnie, z tą samą datą, zgłosić ich do wszystkich ubezpieczeń na druku ZUS ZUA.

Jeśli w trakcie zatrudnienia zajdą po stronie pracownika zmiany, które będą miały wpływ na to jakie mają być odprowadzane składki, to trzeba będzie to zgłosić do ZUS za pomocą wyrejestrowania i zgłoszenia na odpowiednim formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA (tylko składka zdrowtna).

Zleceniobiorca, przy zatrudnieniu, powinien złożyć zleceniodawcy oświadczenie, czy jest jeszcze gdzieś zatrudniony i czy osiąga minimalne wynagrodzenie. Na podstawie takiego oświadczenia zatrudniający będzie wiedział, do jakich ubezpieczeń zgłosić daną osobę.

Więcej informacji znajdziesz na naszym blogu.