ABC księgowości – ZUS preferencyjny (mały ZUS)

Osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych przez okres 24 miesięcy może skorzystać z ulgi w opłacaniu składek ZUS na ubezpieczenie społeczne czyli z tzw. zusu preferencyjnego. Z ulgi mogą skorzystać także wspólnicy spółki cywilnej.

Osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych przez okres 24 miesięcy może skorzystać z ulgi w opłacaniu składek ZUS na ubezpieczenie społeczne  czyli z tzw. ZUS-u preferencyjnego. Z ulgi mogą skorzystać także wspólnicy spółki cywilnej.

Wyłączenia z preferencji
Z możliwości opłacania składek społecznych na zasadach preferencyjnych nie mogą skorzystać osoby które:
1) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność;
2) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
Wyłączenie dotyczy również :
-wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.,
-wspólników spółki jawnej,
-wspólników spółki komandytowej,
-wspólników spółki partnerskiej,
-twórców i artystów,
-osoby prowadzącej niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty,
-osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.
Jeżeli osoba współpracująca np. mąż, zrezygnuje ze statutu osoby współpracującej i rozpocznie prowadzenie własnej działalności gospodarczej może skorzystać z ulgi od razu (nie obowiązuje okres 60m-c).

Rodzaje składek ZUS

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i nie mający innego tytułu do ubezpieczeń mają obowiązek opłacania składek ZUS na:

 • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe)
 • ubezpieczenie zdrowotne (dające prawo do dostępu do bezpłatnych świadczeń medycznych)
 • Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • mogą też opłacać dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe, które daje prawo do pobierania zasiłku w razie choroby (składka jest elementem ubezpieczenia społecznego).

Wysokość składek bez preferencji w 2016 r.

Wysokość składek określają przepisy  i jest  ona  aktualizowana raz do roku (w styczniu).

Składki społeczne płacone w pełnym wymiarze to kwoty:

 • 713,35 zł- bez ub. chorobowego
 • 772,96  zł- z ub. chorobowym

Składka zdrowotna:

 • 288,95 zł

Składka na FP:

 • 59,61 zł

Wysokość składek preferencyjnych w 2016 r.

ZUS preferencyjny daje  możliwość opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2016 r. min. wynagrodzenie wynosi 1850 zł. brutto, czyli ubezpieczenie liczone jest od kwoty 555,00 zł.). Ulga nie dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne – te odprowadzane są na zasadach ogólnych.

Składki społeczne preferencyjne:

 • 162,73 zł- bez ub. chorobowego
 • 176,33 zł- z ub. chorobowym

Składka zdrowotna:

 • 288,95 zł

Składka na FP:

 • nie jest opłacana

Rejestracja przedsiębiorcy w ZUS jako  osoby ubezpieczonej
W przeciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej należy złożyć w ZUS formularz:
ZUS ZUA- zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 0 0.
Formularz ZUS ZZA składają osoby, które oprócz własnej działalności gospodarczej posiadają inny tytuł do ubezpieczenia społecznego i otrzymują wynagrodzenie w wysokości min. 1850 zł brutto, tym samym jako przedsiębiorcy opłacają tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Okres korzystania z ulgi

Przedsiębiorca ma prawo do korzystania z ulgi przez pełne 24 miesiące. Oznacza to, że przedsiębiorca zakładający działalność  1 stycznia 2013 r. korzysta z ulgi do grudnia 2014. Ale przedsiębiorca zakładający działalność  np. 2 stycznia 2013 korzysta z ulgi do stycznia 2015, ponieważ styczeń 2013 nie był pełnym miesiącem opłacania składek.

Ewentualne okresy zawieszenia działalności w ciągu pierwszych 24 miesięcy nie przesuwają czasu ustania prawa do korzystania z preferencji.

Składki za osobę współpracującą

Prawo do korzystania ze składek preferencyjnych dotyczy tylko przedsiębiorcy. Jeżeli w prowadzonej działalności korzysta się z pomocy osoby współpracującej (członka rodziny) i chce tę osobę objąć ubezpieczeniem to składki za  nią muszą być płacone w pełnym wymiarze.