Blog ifirma.pl

Amortyzacja środków trwałych w postaci budynków – zmiany 2023

|
|
6 minut czytania
Dokonujesz amortyzacji budynków? Sprawdź co ma się zmienić w tym temacie w 2023 roku.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Osoby, które kiedykolwiek dokonywały amortyzacji budynków wiedzą, że odbywa się to w bardzo długim okresie czasu, amortyzacja jest rozłożona na wiele lat, najczęściej jest to okres 40 lat. Nic więc dziwnego, że mówi się o konieczności skrócenia tego okresu. W dzisiejszej publikacji zajmiemy się projektem zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w obszarze amortyzacji środków trwałych w postaci budynków.

Amortyzacja budynków mieszkalnych – zmiany wprowadzone przez Polski Ład

Zanim przejdziemy do omówienia zasadniczego tematu przypomnimy pokrótce jak od 2023 roku wygląda amortyzacja budynków mieszkalnych. Pisaliśmy już na ten temat w łamach naszych artykułów, że wprowadzone zmiany przepisów przez Polski Ład pozbawiły osoby rozliczające najem prywatny na zasadach ogólnych (skala podatkowa) możliwości zaliczania m.in. odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów. Wynika to z faktu, że począwszy od 2023 roku nie można już wybrać opodatkowania najmu na skali podatkowej.

Od 1 stycznia 2023 roku najem prywatny może być opodatkowany tylko zryczałtowanym podatkiem dochodowym
Odpisy amortyzacyjne od nieruchomości mieszkalnych mogły być naliczane i zaliczane do kosztów uzyskania przychodów jedynie do końca 2022 roku pod warunkiem, że nieruchomość była nabyta do końca 2021 roku

Pomimo licznych sporów z fiskusem, o których można przeczytać w wydawanych interpretacjach podatkowych, rozstrzygnięcia są jednoznaczne. Właściciele nieruchomości we wnioskach o wydanie interpretacji wskazują na niezgodność obecnie obowiązujących przepisów z konstytucją, chodzi o naruszenie praw nabytych. Przewija się argumentacja, że kupujący nieruchomość robił to z myślą, że będzie mógł ujmować odpisy amortyzacyjne w kosztach najmu. Jednak zmiana przepisów pozbawiła ich tego prawa przed upływem okresu do pełnego zamortyzowania nieruchomości. Organy podatkowe podnoszą jednak, że nie są od rozstrzygania zgodności ustaw z konstytucją. Wyroki sądowe, które zapadają w takich sprawach nie wnoszą niczego nowego. Wygląda na to, że wynajmujący będą musieli się pogodzić z tą sytuacją.

Jak wygląda amortyzacja budynku w 2023 roku?

Amortyzacji budynków w dalszym ciągu jest możliwa, ale począwszy od 2023 roku obejmuje jedynie budynki i budowle niemieszkalne.

 

Takie stanowisko potwierdza również wydana 28.06.2023 roku interpretacja indywidualna. W interpretacji tej, wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej syg. 0113-KDIPT2-1.4011.324.2023.3.MAP, przedsiębiorca pyta czy będzie mógł zaliczyć w koszty uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od apartamentu nabytego w celu krótkoterminowego najmu? Przychody otrzymywane z tytułu najmu będą rozliczane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. A sam lokal w ewidencji Środków Trwałych został sklasyfikowany pod symbolem KŚT: 109.

Dyrektor KIS uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe, a w uzasadnieniu czytamy:
“Biorąc zatem pod uwagę obowiązujące przepisy prawa, należy stwierdzić, że znowelizowany art. 22c pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania do lokali niemieszkalnych. Z tej też przyczyny, będzie miał Pan prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nabytego lokalu (który jak Pan wskazał stanowi lokal użytkowy – niemieszkalny) wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej.
Z powyższych względów przedstawione przez Pana stanowisko należało uznać za prawidłowe.”

 

Zobaczmy, jakie obecnie mamy stawki amortyzacji, które są zamieszczone w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poniżej pokazujemy stawki amortyzacji tylko dla niektórych nieruchomości.

Nazwa środka trwałego
Stawka amortyzacji (%)
Okres amortyzacji
Budynki niemieszkalne
2,5
40 lat
Lokale niemieszkalne
2,5
40 lat
Podziemne garaże i zadaszone parkingi
4,5
22 lata i 1 miesiąc
Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500m3 – trwale związane z gruntem
10
10 lat

Stawki amortyzacji opisane w tabeli dotyczą amortyzacji na zasadach ogólnych budynków niemieszkalnych. Ustawa o PIT przewiduje jeszcze dodatkowe zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych od budynków, o czym napiszemy poniżej.

Ważne!

Do amortyzacji budynków stosuje się tylko metodę liniową
Nie można stosować metody degresywnej

Amortyzacja budynków używanych lub ulepszonych – według stawek indywidualnych

Ustawodawca przewidział także szczególne formy dla amortyzacji budynków używanych lub ulepszonych. Najpierw jednak ustalmy, o jakich budynkach jest mowa.

Budynek używany Jeżeli przedsiębiorca wykaże, że przed jego nabyciem były wykorzystywane przez podmiot inny niż przedsiębiorca co najmniej przez okres 60 miesięcy
Budynek ulepszony Jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej budynku

Indywidualne stawki amortyzacyjne dla tego typu budynków firmowych mogą być stosowane przez minimalny okres, o którym jest mowa w ustawie. Okres amortyzacji wynosi 10 lat – dla budynków (lokali) i budowli poza pewnymi wyjątkami, nie znajdą się tutaj:

 • budynki handlowo-usługowe trwale związanych z gruntem, wymienione w rodzaju 103 Klasyfikacji i inne budynki niemieszkalne trwale związanych z gruntem, wymienione w rodzaju 109 Klasyfikacji,
 • kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m3, domki kempingowe i budynki zastępcze, dla których okres amortyzacji nie może być krótszy niż 3 lata.

Amortyzacja budynków niemieszkalnych – stawki indywidualne

Mowa jest tutaj o budynkach\lokalach, dla których w załączniku nr 1 do ustawy o PIT przyjęto 2,5% stawkę amortyzacji.

Budynek musi spełniać definicję budynku używanego
40 letni okres amortyzacji będzie pomniejszony o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia oddania budynku po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez przedsiębiorcę
Okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat

Amortyzacja środków trwałych w postaci budynków – zmiany 2023

Na stronach rządowych pojawił się projekt poselski o zmianie ustaw o podatkach dochodowych w obszarze amortyzacji budynków. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu jest on skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP). Założeniem projektu jest skrócenie okresu amortyzacji budynków i możliwość ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych. To szczególne rozwiązanie skierowane jest do firm, które charakteryzuje wysoka stopa bezrobocia i niski dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Projektowane rozwiązanie dotyczy tylko i wyłącznie środków trwałych w postaci budynków wprowadzonych do ewidencji po dniu 31 grudnia 2022 roku. Zobaczmy jakie zmiany znajdują się w projekcie.

Środki trwałe są budynkami/lokalami niemieszkalnymi i budowlami zaliczanymi do 1 i 2 grupy Klasyfikacji
Budynki zostały wytworzone we własnym zakresie
Budynki zostały po raz pierwszy wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Nieruchomość znajduje się na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie, w którym stopa bezrobocia wynosi co najmniej 150% stopy bezrobocia w kraju
Dochód na jednego mieszkańca w gminie wynosi mniej niż 80% dochodu na mieszkańca w kraju
Przy spełnieniu powyższych warunków okres amortyzacji budynków wyniósłby odpowiednio:
 • nie mniej niż 10 lat – jeśli stopa bezrobocia w powiecie wynosi od 150% do 200% stopy bezrobocia w kraju,
 • nie mniej niż 5 lat – jeśli stopa bezrobocia w powiecie wynosi powyżej 200% stopy bezrobocia w kraju

Wysokość stopy bezrobocia byłaby ustalana na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast kwota dochodu na 1 mieszkańca wyliczany byłby w oparciu o wyliczenia kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin według zasad opisanych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dane te są publikowane corocznie w Monitorze Polskim w terminie do 31 grudnia.

Amortyzacja budynku – podsumowanie

W publikacji zaprezentowane zostały zmiany przepisów w amortyzacji budynków mieszkalnych, jakie zaczęły obowiązywać w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu. Odejście od amortyzacji takich budynków jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych zmian. Osoby rozliczające najem na skali podatkowej zostały pozbawione praw nabytych, co jest podnoszone w zapytaniach kierowanych do fiskusa, co jednak nic nie zmienia w tym temacie. Co do projektu ustawy, to jest to niewątpliwie ciekawe rozwiązaniem dla sektora MŚP, którym trudniej jest pozyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności gospodarczej. W ocenie pomysłodawców nowe rozwiązanie powinno być zachętą dla inwestorów. W dłuższej perspektywie przełożyłoby się to na rozwój obszarów zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem. Kluczowe w tym projekcie jest to, że indywidualne stawki amortyzacji dotyczyłyby tylko budynków wytworzonych we własnym zakresie przez przedsiębiorcę. Do tej pory przepisy nie przewidywały takiego rozwiązania. Kryteria brane pod uwagę przy tej formie amortyzacji mogą na pierwszy rzut oka wydawać się zawiłe, jednak są one ogólnie dostępne i transparentne. W projekcie pojawia się data wejścia w życie 1 stycznia 2023 r., jednak obecnie projekt jest dopiero na etapie konsultacji i nie wiadomo kiedy zostanie mu nadany bieg legislacyjny. Jak pojawią się nowe informacje w tym temacie na pewno się nimi podzielimy.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie