Bariery podatkowe – 3. Potwierdzenie otrzymania korekty faktury

Wymóg posiadania potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta korekty faktury dla zmniejszenia postawy opodatkowania.

Przyczyna prawna/ faktyczna

Art. 29 ust. 4A ustawy o VAT.

Rekomendacja PKPP Lewiatan

Likwidacja zapisu sprzecznego z orzecznictwem ETS, które dopuszcza obniżenie obrotu także w sytuacjach, gdzie nie wystawia się żadnych faktur korygujących (np. sprawa C-317/94 Elida
Gibbs).

Stanowisko Ministerstwa Finansów

Likwidacja zapisu, zdaniem PKPP Lewiatan, sprzecznego z orzecznictwem ETS, które dopuszcza obniżenie obrotu, także w sytuacjach, gdzie nie wystawia się żadnych faktur korygujących (np. sprawa C-317/94 Elida Gibbs) nie zasługuje na uwzględnienie. Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, stanowiące podstawę do zmniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, pełni istotną rolę w systemie VAT opartym na metodzie fakturowej, gdyż zapobiega nieuzasadnionym obniżkom podstawy opodatkowania u dostawcy. Rezygnacja z tego warunku mogłaby rodzić skutki budżetowe i prowadzić wprost do otwarcia „furtki” do nadużyć. Istniałoby bowiem przyzwolenie na obniżanie kwoty podatku należnego u dostawcy bez żadnego zabezpieczenia, że u nabywcy dojdzie do odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego.

Wagę tego rozwiązania dla funkcjonowania systemu VAT potwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 11 grudnia 2007 r. sygn. akt U 6/06. Dlatego też ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1320) wprowadzono zapisy w art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług, stanowiące wykonanie powyższego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Należy również wskazać, iż ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów i usług może mieć więc formę dowolną, która pozwoli na jednoznaczne stwierdzenie, iż sprzedawca to potwierdzenie otrzymał. Rozwiązanie to nie jest niezgodne z przepisami unijnymi, gdyż w świetle art. 90 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE w przypadku anulowania, wypowiedzenia, rozwiązania, całkowitego lub częściowego niewywiązania się z płatności lub też w przypadku obniżenia ceny po dokonaniu dostawy, podstawa opodatkowania jest stosownie obniżania na warunkach określonych przez państwa członkowskie.

Oznacza to, że państwa członkowskie UE mają uprawnienie, a wręcz obowiązek sformułowania w swoim ustawodawstwie rozwiązań warunkujących dokonanie takiego obniżenia podstawy opodatkowania. Dodatkowo należy wskazać, że przepisy ustawy umożliwiają korektę obrotu, gdy nie ma obowiązku wystawienia faktury korygującej.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK