Działalność gospodarcza w Polsce a umowa o pracę w innym kraju

Z dniem 1 maja 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE L 200 z 07.06.2004 r. ). Rozporządzenie to uchyla przepisy rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. U. WE L 149 z 05.07.1971 r. ze zm.) z wyjątkiem przypadków określonych w art. 87 ust. 8 oraz w art. 90 ust. 1 rozporządzenia 883/2004.

Co to oznacza?
Oznacza to, że wg tego rozporządzenia osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w jednym z krajów UE, EOG i Szwajcarii, która jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą w Polsce zostaje całkowicie wyłączona spod polskiego systemu ubezpieczeń i nie opłaca z tego tytułu żadnych składek zarówno na ubezpieczenia społeczne jak i zdrowotne.
Zgodnie z tym rozporządzeniem osoba ta podlega pod przepisy tego kraju w którym wykonuje pracę za wynagrodzeniem.
Nie podlega ona pod polskie przepisy i nie może być w tym zakresie kontrolowana przez polski ZUS.

Co zrobić kiedy prowadzimy już działalność w Polsce i zostajemy zatrudnieni w jednym z krajów EU?

W tym przypadku należy dokonać wyrejestrowania w polskim ZUS, oczywiście uzasadniamy to podjęciem dodatkowego zatrudnienia w jednym z krajów EU.
W takiej sytuacji jeżeli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników do ZUS składa :
-ZUS ZWUA- wyrejestrowanie z wszystkich ubezpieczeń -podając kod 600-inna przyczyna wyrejestrowania;
-ZUS ZWPA- wyrejestrowanie płatnika składek będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej;
-Oświadczenie o wyrejestrowaniu, że ma zawartą umowę o pracę w innym kraju i tam są odprowadzane składki.
Natomiast jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, podlegających pod polskie ustawodawstwo wówczas do ZUS składa tylko:
– ZUS ZWUA- wyrejestrowanie z wszystkich ubezpieczeń -podając kod 600-inna przyczyna wyrejestrowania;
-Oświadczenie o wyrejestrowaniu że ma zawartą umowę o pracę w innym kraju i tam są odprowadzane składki.

Ważne!
W polskim ZUS należy przedłożyć druk A-1 ( dawniej E-101 ). Jest to druk wystawiony przez odpowiednik polskiego ZUS w danym państwie UE. Na druku tym jest wykazywany okres i z jakiego tytułu dana osoba podlega ubezpieczeniom w danym państwie. Druk ten jest podstawą do tego, aby nie opłacać w Polsce składek ZUS z prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z rozporządzeniem 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Co w przypadku gdy prowadzi się więcej niż jedną działalność gospodarczą w Polsce i mamy umowę o pracę w jednym z krajów UE?
W tym przypadku obowiązują takie same zasady jak przy prowadzeniu tylko jednej działalności. Czyli, z tytułu prowadzenia w Polsce więcej niż jednej działalności gospodarczej z żadnej z nich nie opłacamy składek ZUS. Taka osoba podlega pod przepisy tego kraju w którym wykonuje pracę za wynagrodzeniem.

Małgorzata Michalak

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI