Ewidencja czasu pracy a lista obecności

Ewidencja czasu pracy
Pracodawca zatrudniający pracowników oprócz akt osobowych ma obowiązek prowadzenia min. ewidencję czasu pracy. Jest to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Według art. 149 k.p. pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą.
Kartę ewidencji czasu pracy pracodawca prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika. Powinna ona obejmować:

  • pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
  • dyżury,
  • urlopy,
  • zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy,
  • w stosunku do pracowników młodocianych pracodawca uwzględnia w ewidencji także czas ich pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.

Pracodawca do karty ewidencji czasu pracy pracownika dołącza jego wnioski o udzielenie czasu wolnego od pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych. Pracodawca udostępnia ewidencję czasu pracy pracownikowi, na jego żądanie.
Ważne!
W przypadku pracowników którzy są objęci zadaniowym systemem czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej nie ewidencjonuje się godzin pracy.

Ewidencja czasu pracy w serwisie ifirma.pl:
Ewidencję czasu pracy możemy utworzyć w naszym serwisie.
Wchodzimy na zakładkę ewidencja czasu pracy> stwórz ewidencję miesięczną> wybierz pracownika ( wybieramy pracownika z listy ),> < wybieramy umowę >zaznaczamy: ”pobierz nominalny czas pracy z umowy” oraz „ uwzględniaj tylko dni robocze < stwórz ewidencję czasu pracy”> otwiera się strona z ewidencją czasu pracy, którą możemy: wydrukować, dodać godziny pracy ( jeżeli nie zaznaczymy wcześniej, że pobierzemy nominalny czas pracy z umowy ), albo „dodać nieobecności”( podajemy typ absencji np. choroba,urlop wypoczynkowy, bezpłatny czy macierzyński ), < zatwierdzamy>.
Utworzoną ewidencję możemy wydrukować.

Lista obecności
Według Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek ustalenia w regulaminie pracy sposobu potwierdzenia przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwienia nieobecności. Dotyczy to pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Pozostali pracodawcy powinni taką informację przekazać pracownikowi na piśmie w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę. Czyli od pracodawcy zależy w jaki sposób pracownicy będą potwierdzali swoją obecność w firmie. To pracodawca decyduje o tym, że pracownicy będą podpisywać się na karcie ewidencji czasu pracy czy też zostaną wprowadzone indywidualne listy obecności na których pracownicy będą wpisywać godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.
Ważne!
Lista obecności nie może zastąpić prowadzenia ewidencji czasu pracy.

Małgorzata Michalak

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI