Faktura VAT-marża

Obowiązek wystawiania Faktury VAT-marża
Faktury VAT marża wystawiają podatnicy, dla których podstawą opodatkowania jest marża. Transakcje, które można opodatkowywać wg tej procedury określa ustawa o podatku VAT. Do tej grupy należą podatnicy świadczący usługi turystyki oraz dokonujący dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. Zgodnie z przepisami ustawy podstawą opodatkowania VAT marżą jest różnica pomiędzy kwotą należności, którą powinien zapłacić nabywca, a ceną nabycia towarów lub usług, pomniejszona o kwotę podatku. Taka procedura rozliczania VAT oznacza, że sprzedawca nalicza i odprowadza VAT naliczony tylko od kwoty od marży (różnicy pomiędzy ceną sprzedaży i zakupu), ale bez możliwości odliczenia VAT z faktur zakupu.
Przykład stosowania procedury VAT-marża
Najlepszym przykładem stosowania procedury VAT-marża jest działalność komisów samochodowych. Komis najczęściej kupuje pojazd od osoby fizycznej za określoną kwotę na podstawie umowy kupna-sprzedaży lub umowy komisowej. Umowa nie określa kwoty podatku VAT – ponieważ taka transakcja nie podlega ustawie. Tym samym sprzedawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego. Ale sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT i gdy dokona sprzedaży musi go naliczyć. Nie wylicza jednak kwoty podatku od całej ceny sprzedaży. Zaczyna od wyliczenia różnicy pomiędzy całkowita ceną sprzedaży, a ceną zakupu. Różnica jest kwotą prowizji brutto, która po podzieleniu przez 1,22 da kwotę prowizji netto. Różnica pomiędzy prowizją brutto i netto jest kwotą podatku VAT, którą sprzedawca jest zobowiązany wpłacić do US.
Dane na fakturze VAT- Marża
Tego rodzaju faktura ma ograniczony zakres danych i nie musi określać ceny jednostkowej netto, wartości sprzedaży netto, stawki podatku, sumy wartości sprzedaży z podziałem na stawki, kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.
Podatnicy wystawiający fakturę marżę nie muszą też wyszczególniać na niej swojej marży. Tak więc na fakturze vat-marża widnieje tylko jedna kwota – całkowita cena sprzedaży.
Jak księguje fakturę VAT-marża kupujący.
Ponieważ faktura VAT-marża nie zawiera kwoty podatku to  kupujący nie może go odliczyć. Dla niego faktura VAT-marża jest równoważna z rachunkiem wystawionym przez nie-vatowca, lub umową kupna-sprzedaży. Taka faktura nie jest księgowana w ewidencji zakupów VAT. Cała kwota należna sprzedawcy będzie zaksięgowana jako koszt prowadzenia działalności.
Faktura VAT-marża a WNT i import towarów
Faktura VAT-marża występuje również w obrocie międzynarodowym. Transakcje udokumentowane fakturą VAT-marża (wystawioną przez zagranicznego sprzedawcę) nie mają charakteru ani importu towarów (gdy dostawca pochodzi spoza Unii) ani wewnątrzunijego nabycia towarów (dostawa z terenu Unii).  Tym samym na kupującego nie spada obowiązek opodatkowania zakupu polskim  podatkiem VAT.
Szczególne znaczenie ma to w wypadku zakupu przez firmę samochodów osobowych. Samochód nabyty w np. w Niemczech na podstawie zwykłej faktury sprzedaży z zastosowaniem stawki VAT 0% jest transakcją WNT. Kupujący musi złożyć w US druk VAT-23, na którym ma obowiązek naliczyć  podatek VAT wg stawki 22%.  Następnie ma prawo do odliczenia 60% (lecz nie więcej niż  6000 zł) naliczonego podatku.
W przypadku zakupu samochodu na podstawie faktury VAT-marża podatnik, na druku VAT-24,  występuje do US z wnioskiem  o stwierdzenie braku obowiązku uiszczenia podatku. Istotne jest, aby przedstawiona w US faktura VAT-marża  jednoznacznie potwierdzała ten sposób opodatkowania.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK