Co to jest ryczałt ewidencjonowany? część 3

Dowody zakupu

Obowiązkiem dla podatników opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym jest posiadanie i przechowywanie dowodów zakupu towarów. Podatnicy opodatkowani ryczałtem nie księgują kosztów uzyskania przychodów mimo że ponoszą określone koszty ekonomiczne działalności. Na podstawie dowodów zakupów można ustalić kosztową stronę działalności podatnika. Ustalenia w tym zakresie mogą być przydatne dla oceny rzetelności ewidencji prowadzonych przez podatnika. Dowody zakupów towarów są niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia remanentu, który obowiązek corocznego sporządzenia dotyczy podatników uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkowanych w tym zakresie ryczałtem. Należy pamiętać, że dowodem zakupu nie są paragony fiskalne, ponieważ z przepisów wynika, że są one wydawane przede wszystkim osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Natomiast dowody zakupu służą do potwierdzenia zakupów dokonywanych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na cele tej działalności. Za dowody zakupu można uznać także dokumenty celne potwierdzające import, noty korygujące oraz dowody wewnętrzne (sporządzane w przypadkach o których mowa w § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów). Należy pamiętać, że podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych mają również obowiązek przechowywać księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty (którymi są m.in. dowody zakupów) do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zazwyczaj będzie to okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (ryczałtu). Należy pamiętać, że za nieprawidłowe, nierzetelne albo wadliwe prowadzenia ewidencji i wykazów, mogą grozić sankcje karne skarbowe.

Stawki ryczałtu

Stawka podatkowa ma charakter stały, niezależnie bowiem od wysokości przychodów (wielkości podstawy opodatkowania) stawka podatkowa jest w tej samej wysokości. Wysokość stawki jest uzależniona od rodzaju wykonywanej działalności (różnych przychodów).

Przychód objęty stawką 3%

Najpowszechniejszym rodzajem przychodu, jakie zostały objęte tą stawką są przychody z działalności usługowej w zakresie handlu. Działalność handlowa to sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane albo rozważone do mniejszych opakowań lub rozlane do butelek, puszek albo mniejszych pojemników. Według stawki 3,0% opodatkowana jest także większość przychodów z działalności gastronomicznej. Działalność gastronomiczna to usługi związane z przygotowaniem posiłków oraz sprzedażą posiłków i towarów. Z wyłączeniem napojów o zwartości alkoholu 1,5%. Stawką 3% są objęte także przychody ze sprzedaży ruchomych składników majątku trwałego podatnika (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. f ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne). Ponadto stawkę 3% stosuje się również do przychodów m.in. ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą, z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw ryb i innych surowców z połowów.

Przychody objęte stawką 5,5%

Stawką 5,5% objęte są przychody m.in.: – przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, – uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów. Działalność wytwórcza to działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji prowadzonej przez podatnika. Wytworzony wyrób powinien w sposób istotny różnić się od materiałów, z którego powstał. Efektem działalności wytwórczej powinno być powstanie całkiem nowego (co do cech jakościowych i charakteru) wyrobu.

Przychody objęte stawka 8,5%

Stawką 8,5% zostały objęte m.in. przychody z tytułu wykonywania zawartych nie w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy albo innych umów o podobnym charakterze. Należy pamiętać, że podatnicy wynajmujący nieruchomości w ramach działalności gospodarczej z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego skorzystać nie mogą. Stawka 8,5% znajduje zostawanie do m.in. przychodów osiąganych z działalności usługowej, w tym także z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5%. Działalność usługowa zgodnie z definicją to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług zgodnie z PKWiU, z zastrzeżeniem jednak działalności gastronomicznej i handlu.

Przychody objęte stawką 10%

Dotyczy to przychodów ze sprzedaży związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą nieruchomości, jednakże z wyłączeniem nieruchomości o charakterze mieszkalnym (art. 12 ust. 10 ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne).

Przychody objęte stawką 17%

Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, ma ona zastosowanie do przychodów z wykonywania niektórych rodzajów usług wyczerpująco wymienionych w tym przepisie.

Przychody objęte stawką 20%

Najwyższą stawką podatkową przewidzianą dla przychodów z zakresu ryczałtu ewidencjonowanego jest stawka 20%. Objęte nią zostały przychody z wykonywania wolnych zawodów. Zgodnie z definicją zawartą wolny zawód to pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzieleniu lekcji na godziny, jeżeli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, a także organizacji nie posiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, a także innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Karna stawka ryczałtu

Jak wcześniej zostało wspomniane, przepisy przewidują jeszcze jedną stawkę ryczałtu ewidencjonowanego – ma ona charakter sankcyjny (karny). Sankcyjna stawka ryczałtu znajduje zastosowanie w przypadku stwierdzenia nierzetelności ewidencji przychodów lub istnienia związków gospodarczych pomiędzy podatnikami. Stawka sankcyjnego ryczałtu wynosi 5-krotność stawek, które były by zastosowane do przychodu w przypadku jego ewidencjonowania. Karna stawka ryczałtu nie może być wyższa niż 75%.

Płatność ryczałtu

Ryczałt ewidencjonowany co do zasady płatny jest co miesiąc. Do obowiązków podatników należy obliczyć ryczałt należny za danym miesiąc i wpłacić go na rachunek urzędu skarbowego. Wpłata powinna nastąpić w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, natomiast za miesiąc grudzień w terminie złożenia zeznania do dnia 31 stycznia następnego roku. W ciągu roku nie składa się żadnych deklaracji. Prawo do kwartalnego rozliczenia się mają podatnicy, którzy w poprzedzającym roku podatkowym nie przekroczyli kwoty stanowiącej równowartości 25 000 euro. Z tej formy nie mogą skorzystać podatnicy rozpoczynający działalność. O wybraniu kwartalnego rozliczenia podatnicy mają obowiązek powiadomienia do dnia 20 stycznia roku podatkowego naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.

Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem

Opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego jest przypisane do konkretnego okresu rozliczeniowego, czyli jest to rok podatkowy. Dlatego też raz dokonany wybór opodatkowania w tej formie wiąże do końca roku podatkowego. Możliwe jest utracenie przez podatnika prawa do opodatkowania w tej formie. Podatnik jest zobowiązany do zrezygnowania z ryczałtu ewidencjonowanego, jeżeli osiągnięty przez niego przychód jest powyżej limitu. Limit wynosi 150 000 euro (rozliczenie miesięczne), 25 000 euro (rozliczenie kwartalne). Limit przychodów, po przekroczeniu którego należy przejść na podatek ogólny, nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w danym roku podatkowym założyli swoją działalność. Kwoty te są przeliczane na polską walutę dla każdego nowego roku podatkowego zgodnie z kursem Narodowego Banku Polskiego z 1 października z roku poprzedniego. Ważne! Jak zostało wcześniej wspomniane, podatnik, który przekroczył limit, nie musi zmienić formy opodatkowania natychmiast. Do końca roku, w którym przychody przekroczyły limit, podatnik rozlicza się na podstawie ryczałtu. Od nowego roku podatnik musi prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Podatnik utraci również prawo do rozliczania na zasadach ryczałtu w ramach całej działalności, jeżeli nowy świadczony rodzaj usług jest wymieniony w art. 8 ustawy lub załączniku nr 2 do ustawy. Ważne! Podatnik jest zobowiązany do zaprowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów i rozliczenia się na zasadach ogólnych od dnia, w którym po raz pierwszy wykonał usługę. Dwie poprzednie części:

Ryczałt ewidencjonowany: część pierwszaczęść druga.

Katarzyna Kowalska
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Szukasz księgowości?
wybierz ifirma.pl

✅ dedykowana księgowa,


✅ program do faktur,


✅ gotowe rozliczenia i zero zmartwień.

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań