Powrót

Informacja MF w sprawie zwrotu podatku VAT naliczonego w innym kraju

Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów w sprawie zwrotu podatku VAT zapłaconego w innym kraju UE. Polski podatnik nie ma prawo do odliczenia podatku zapłaconego w kraju w którym nie jest podatnikiem, ale może się ubiegać o zwrot podatku w gotówce. Przedstawiana informacja opisuje procedurę ubiegania się o zwrot VAT czyli jakie dokumenty i gdzie należy złożyć, terminy rozpatrywania sprawy i zwrotu podatku VAT.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie UE – szczególna procedura

podstawa prawna:

• DYREKTYWA RADY 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. U. UE L z dnia 20 lutego 2008 r.)

• ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 218/92 (Dz. U. UE L z dnia 15 października 2003 r.)

• USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)

Przywołane podstawy prawne przewidują dwie odrębne procedury rozpatrywania wniosków o zwrot podatku w zależności, czy wniosek będzie składany przez polskich podatników, czy też będzie otrzymywany z administracji podatkowej innego kraju członkowskiego Wspólnoty Europejskiej, złożonego w kraju swojej siedziby przez podatnika zagranicznego i rozpatrywanego w tej sytuacji w polskim urzędzie.

Informacja adresowana jest w całości do polskich podatników ubiegających się o zwrot podatku VAT w administracji podatkowej innego kraju członkowskiego wspólnoty europejskiej (kraju zwrotu).

1. Kiedy przysługuje zwrot podatku od wartości dodanej?

Zwrot podatku VAT przysługuje przy nabyciu, na terytorium państwa członkowskiego zwrotu, towarów i usług albo w odniesieniu do towarów, które były przedmiotem importu na terytorium tego kraju, jeżeli te towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium kraju siedziby.

2. Którzy podatnicy są uprawnieni do ubiegania się o zwrot podatku od wartości dodanej?

Podatnicy, którzy w okresie, do którego odnosi się wniosek:

• w państwie członkowskim zwrotu, na terytorium którego dokonywali nabycia towarów i usług bądź dokonywali importu do tego państwa, nie posiadali siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z których dokonywano trans-akcji gospodarczych, albo, w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, nie mieli tam stałego miejsca zamieszkania ani zwykłego miejsca pobytu,

• byli podatnikami, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług,

• nie dokonywali wyłącznie dostaw towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku (poza transakcjami, o których mowa w art. 86 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług),

• nie byli zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

3. Gdzie można znaleźć formularz wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej?

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl, w zakładce Administracja Podatkowa, w katalogu e-Deklaracje, w dziale formularze. Znajdują się tam również wszystkie informacje na temat sposobu składania dokumentów elektronicznych.

4. Kto jest adresatem wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej?

Adresatem wniosku jest urząd właściwy w kraju zwrotu, zaś wniosek będzie składany za pośrednictwem właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego w kraju siedziby.

5. Jak należy złożyć wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej?

Wniosek o zwrot składany jest za po-mocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez system e-Deklaracje dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl, za pośrednictwem właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego. Jest to jedyna skuteczna metoda złożenia wniosku.

6. Jaki termin uznaje się za datę złożenia wniosku?

Aby wniosek został przyjęty przez system e-Deklaracje, powinien być po-prawnie wypełniony (szczegółowe informacje zawiera broszura „Krok po kroku”) oraz zgodny z wyjaśnieniami zamieszczonymi w zakładce e- Deklaracje.

Dla każdego złożonego wniosku, spełniającego wyżej podane warunki, system e-Deklaracje automatycznie wystawi Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które będzie jednocześnie dowodem złożenia wniosku i potwierdzeniem terminu jego złożenia.

7. Co zrobić, jeżeli system e-deklaracje odrzuci wniosek?

Jeżeli system e-Deklaracje odrzuci wniosek, podatnik w trakcie odczytu otrzyma komunikat o przyczynie odrzucenia dokumentu – system wskaże mu również miejsca, gdzie zostały niewypełnione pozycje. W tej sytuacji wnioskodawca powinien dokonać wskazanych poprawek i ponownie przesłać wniosek.

8. Dlaczego we wniosku warto podać numer telefonu?

Podanie numeru telefonu ma na celu ułatwienie kontaktu z podatnikiem po to, aby jak najszybciej wyjaśnić ewentualne nieścisłości we wniosku.

9. Dlaczego konieczne jest podanie adresu e-mail we wniosku?

Wymóg prowadzenia korespondencji w formie elektronicznej został wprowadzony przez przepisy unijne zaimplementowane w ustawie o podatku od towarów i usług, w celu uproszczenia i ułatwienia procedury uzyskiwania zwrotu podatku od wartości dodanej.

Cała korespondencja dotycząca realizacji wniosku o zwrot VAT będzie prowadzona drogą elektroniczną. Adres e-mail to forma kontaktu, za pomocą której polska administracja podatkowa oraz administracja podatkowa państwa członkowskiego zwrotu będzie wysyłać korespondencję związaną z realizacją wniosku.

10. Dlaczego we wniosku należy podać adres pocztowy, skoro korespondencja związana z obsługą wniosku prowadzona jest drogą elektroniczną przez e-mail?

Kompletne dane adresowe podatnika w sposób wiarygodny identyfikują go jako podmiot ubiegający się o zwrot podatku, dlatego zamieszczenie ich jest konieczne.

Natomiast w przypadku negatywnej weryfikacji wniosku o zwrot podatku, naczelnik polskiego urzędu skarbowego wydaje postanowienie o nieprzekazaniu wniosku państwu członkowskiemu zwrotu. W takim przypadku postanowienie zostanie doręczone podatnikowi pocztą tradycyjną.

11. Jaka jest rola polskich urzędów skarbowych w procedurze zwrotu podatku od wartości dodanej?

Zgodnie z art. 89 ust. 1i ustawy o podatku od towarów i usług polska administracja podatkowa jest zobowiązana do sprawdzenia, czy wnioskodawca w okresie, którego dotyczy wniosek, był uprawniony do uzyskania zwrotu podatku od wartości dodanej, a zatem czy:

1) był podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ww. ustawy;

2) nie dokonywał wyłącznie dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku innych niż transakcje, do których stosuje się art. 86 ust. 9 ww. ustawy; 3) nie był zwolniony od podatku na podstawie art. 113 ww. ustawy.

Jeżeli polski urząd skarbowy potwierdzi uprawnienia wnioskodawcy do ubiegania się o zwrot podatku od wartości dodanej, to przekaże wniosek do kraju członkowskiego zwrotu w ciągu 15 dni kalendarzowych od daty otrzymania wniosku.

12. Postępowanie polskiego urzędu skarbowego w przypadku nieprzekazania wniosku do administracji podatkowej państwa członkowskiego zwrotu.

W przypadku, gdy weryfikacja uprawnień wnioskodawcy do ubiegania się o zwrot podatku przebiegnie niepomyślnie, naczelnik urzędu skarbowego zawiadamia wnioskodawcę o nieprzekazaniu wniosku państwu członkowskiemu zwrotu w formie postanowienia.

Postanowienie zostanie doręczone wnioskodawcy pocztą tradycyjną na adres pocztowy wskazany we wniosku. Podatnik będzie powiadamiany o wydaniu postanowienia również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

13. Jaki jest termin złożenia wniosku o zwrot podatku?

Nie później niż do 30 września roku na-stępującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy.

14. Jaką walutę wpisać we wniosku?

Walutę, która obowiązuje w kraju zwrotu oraz walutę wskazanego rachunku bankowego.

15. Jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o zwrot podatku od wartości dodanej w sytuacji, gdy zażąda tego państwo członkowskie zwrotu?

Należy wówczas dołączyć faktury lub dokumenty celne, w formie elektronicznej, potwierdzające poniesione wydatki we wnioskowanym okresie. Wymóg dostarczania załączników do wniosku jest określany przez kraj członkowski zwrotu. Należy wówczas dołączyć faktury lub dokumenty celne, w formie elektronicznej, potwierdzające poniesione wydatki we wnioskowanym okresie.

Załącznik (tylko jeden) powinien:

• mieć postać archiwum ZIP o wielkości nieprzekraczającej 5 Mb,

• zawierać pojedyncze pliki kopii faktur i dokumentów celnych zeskanowanych w jednym z trzech formatów: PDF, TIFF, JPEG. Plik powinien być zeskanowany w jakości 200 dpi, nieszyfrowany i niezabezpieczony hasłem,

• być wysłany jednocześnie z wnioskiem.

Wnioski niespełniające wymogów technicznych będą odrzucone przez system.

16. Kiedy administracja podatkowa kraju zwrotu będzie kontaktować się z podatnikiem?

Administracja podatkowa kraju zwrotu będzie kontaktować się z podatnikiem, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w różnych sytuacjach, np.:

• potwierdzenia daty otrzymania wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej,

• żądania informacji i dalszych dodatkowych informacji dotyczących złożonego wniosku,

• podjęcia decyzji o sposobie załatwienia wniosku.

17. W jakim terminie podatnik powinien otrzymać decyzję o sposobie załatwienia wniosku?

Państwo członkowskie zwrotu powiadamia wnioskodawcę o decyzji o przy-jęciu lub odrzuceniu wniosku o zwrot w terminie 4 miesięcy od dnia jego otrzymania.

Jeżeli administracja podatkowa kraju zwrotu zażąda dodatkowych informacji i dalszych dodatkowych informacji, decyzja powinna być wydana do:

• 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, w przypadku żądania dodatkowych informacji,

• 8 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, w przypadku żądania dalszych dodatkowych informacji.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość