Blog ifirma.pl

Ochrona konkurencji i konsument贸w – na czym polega i jaki jest jej zakres?

|
|
6 minut czytania
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w stanowi najwa偶niejszy, a zarazem podstawowy akt prawny reguluj膮cy warunki rozwoju i ochrony konkurencji, a tak偶e zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interes贸w przedsi臋biorc贸w i konsument贸w.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Zakres regulacji powo艂anej ustawy obejmuje wskazane przez ustawodawc臋 instrumenty prawne za pomoc膮 kt贸rych nale偶y chroni膰 zar贸wno sam膮 konkurencj臋 jak i interes przedsi臋biorc贸w i konsument贸w, kt贸ry ma status interesu publicznego.

O tym na czym polega ochrona konkurencji i konsument贸w przeczytacie w poni偶szym artykule.

 

Umowa o dostarczeniu tre艣ci cyfrowych – materia艂 YouTube

 

Funkcje ochrony konkurencji i konsument贸w

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsument贸w stanowi, i偶 Ustawa okre艣la warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interes贸w przedsi臋biorc贸w i konsument贸w.

Z powo艂anej regulacji mo偶na odczyta膰 trzy zasadnicze funkcje, kt贸re powinna spe艂nia膰 analizowana ustawa, tj.:

 • wskazywa膰 warunki rozwoju i ochrony konkurencji;
 • okre艣la膰 zasady ochrony interes贸w przedsi臋biorc贸w w takim zakresie, w jakim ochrona jest zgodna z interesem publicznym;
 • okre艣la膰 zasady ochrony interes贸w konsument贸w, o ile ochrona ta le偶y w interesie publicznym./li>

Niemniej jednak konfrontuj膮c zidentyfikowane powy偶ej funkcje ustawy o ochronie konkurencji i konsument贸w z zakresem jej materialnoprawnych regulacji nale偶y przyj膮膰, 偶e stanowi ona w istocie akt prawny reguluj膮cy dwie sfery:

 • ochron臋 (i rozw贸j) konkurencji oraz
 • ochron臋 konsument贸w.

W literaturze przedmiotu wskazuje si臋, 偶e Komentowany akt prawny stanowi tym samym – w wymiarze przedmiotowym – zbi贸r dw贸ch regulacji: prawa (ochrony) konkurencji (prawa antymonopolowego, prawa antytrustowego) i prawa (ochrony) konsument贸w.

Tym samym podkre艣li膰 nale偶y, 偶e ustawa o ochronie konkurencji i konsument贸w, co do zasady, chroni konkurencj臋 poprzez ochron臋 np. zbiorowych interes贸w konsument贸w lub przez ochron臋 przedsi臋biorc贸w w drodze dzia艂a艅 Prezesa UOKiK przeciwdzia艂aj膮cych praktykom ograniczaj膮cym konkurencj臋.

Nie ulega zatem w膮tpliwo艣ci, 偶e okre艣lone w analizowanym przepisie interesy przedsi臋biorc贸w podlegaj膮 ochronie jedynie w spos贸b po艣redni, w wyniku zastosowania norm okre艣laj膮cych ochron臋 konkurencji.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy

Zakres podmiotowy ustawy o ochronie konkurencji i konsument贸w wyznacza grupa os贸b, kt贸rych zachowanie normuje ustawa. Skoro zatem ustawa dotyczy ochrony konkurencji i konsument贸w, to zasadnicze znaczenie z punktu widzenia jej zakresu personalnego zajmuj膮 przedsi臋biorcy i oczywi艣cie konsumenci.

Zakres przedmiotowy ustawy o ochronie konkurencji i konsument贸w, determinowany przez przepis art. 1 ust. 2 ustawy, zgodnie z kt贸rym: Ustawa reguluje zasady i tryb przeciwdzia艂ania praktykom ograniczaj膮cym konkurencj臋, praktykom naruszaj膮cym zbiorowe interesy konsument贸w oraz stosowaniu niedozwolonych postanowie艅 wzorc贸w um贸w, a tak偶e przeciwdzia艂ania antykonkurencyjnym koncentracjom przedsi臋biorc贸w i ich zwi膮zk贸w, je偶eli te praktyki, stosowanie niedozwolonych postanowie艅 lub koncentracje wywo艂uj膮 lub mog膮 wywo艂ywa膰 skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Tym samym mo偶na uzna膰, i偶 zakres przedmiotowy koncentruje si臋 na:

 • przeciwdzia艂aniu praktykom ograniczaj膮cym konkurencj臋;
 • przeciwdzia艂aniu koncentracjom ograniczaj膮cym konkurencj臋.

Ochrona konkurencji

Poj臋cie konkurencji nie ma swojej definicji legalnej, wobec czego nale偶y odnie艣膰 si臋 do dorobku doktrynalnego, w kt贸rym to podj臋to pr贸b臋 zdefiniowania tego偶 poj臋cia. Tym samym: Konkurencja jest wi臋c okre艣lonym mechanizmem funkcjonowania gospodarki, takim kt贸ry poprzez rywalizacj臋 i wzrost efektywno艣ci uczestnik贸w gry rynkowej prowadzi do optymalnej alokacji zasob贸w, a w konsekwencji do obni偶ania koszt贸w produkcji (dzia艂alno艣ci) i przez to do upowszechniania (zwi臋kszenia dost臋pno艣ci) towar贸w i us艂ug, do innowacyjno艣ci, do wzrostu dobrobytu spo艂ecze艅stwa).

G艂贸wn膮 funkcj膮 konkurencji jest efektywno艣膰, a warunkami koniecznymi do jej spe艂nienia s膮:

 • wolno艣膰 prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej;
 • swoboda wyboru kontrahent贸w;
 • otwarty i r贸wny dost臋p do rynku.

Na gruncie ustawy o ochronie konkurencji i konsument贸w ochronie nie podlega wy艂膮cznie sam mechanizm konkurencji, ale tak偶e warunki niezb臋dne dla jego niezak艂贸conego dzia艂ania. Ka偶de wi臋c dzia艂anie przedsi臋biorc贸w wymierzone w kt贸r膮kolwiek z tych warto艣ci powinno zosta膰 usankcjonowane zgodnie z przepisami przedmiotowej ustawy.

Dodatkowo wskaza膰 nale偶y, 偶e celem polityki konkurencji jest r贸wnie偶 ochrona d艂ugofalowych interes贸w konsument贸w.

Ochrona konsument贸w

Jako, 偶e analizowana ustawa nie definiuje interes贸w konsument贸w, to mo偶na s膮dzi膰, i偶 dotyczy to kwestii ekonomicznych, kt贸re mog膮 by膰 chronione przez zakaz praktyk naruszaj膮cych zbiorowe interesy konsument贸w. Ochrona ta mo偶e by膰 po艣rednia, chocia偶by z z uwagi na wykorzystaniem instytucji ochrony konkurencji, kt贸rej celem jest zapewnienie najwy偶szego poziomu dobrobytu konsument贸w.

Jednocze艣nie przepisy ustawy przewiduj膮 normy bezpo艣rednio dedykowane ochronie konsument贸w i s膮 nimi przyk艂adowo przepisy zakazuj膮ce stosowania niedozwolonych postanowie艅 wzorc贸w um贸w i te zakazuj膮ce stosowania praktyk naruszaj膮cych zbiorowe interesy konsument贸w.

Urz膮d Ochrony Konkurencji i Konsument贸w

Na stronie UOKiKU znajduje si臋 informacja zgodnie, z kt贸r膮 Prezes Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w jest centralnym organem administracji rz膮dowej odpowiedzialnym za kszta艂towanie oraz realizacj臋 polityki ochrony konkurencji i konsument贸w w Polsce (鈥) Misj膮 UOKiK jest podnoszenie poziomu dobrobytu konsument贸w poprzez skuteczn膮 ochron臋 ich interes贸w i bezpiecze艅stwa oraz wspieranie rozwoju konkurencji, z poszanowaniem zasad otwarto艣ci i dialogu w relacjach z uczestnikami rynku.

Co wi臋cej tutaj wskazano obszary dzia艂ania urz臋du wobec ochrony konkurencji i konsument贸w.

Obszary dzia艂ania UOKIK wobec ochrony konkurencji:

 • zwalczane antykonkurencyjnych praktyk stosowanych przez przedsi臋biorc贸w – niedozwolonych porozumie艅 oraz nadu偶ywania pozycji dominuj膮cej;
 • kontrola koncentracji przedsi臋biorc贸w;
 • monitorowanie pomocy publicznej udzielanej przez pa艅stwo;
 • eliminowanie praktyk nieuczciwie wykorzystuj膮cych przewag臋 kontraktow膮;
 • przeciwdzia艂anie zatorom p艂atniczym – nadmiernemu op贸藕nianiu si臋 ze spe艂nianiem 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych w transakcjach handlowych.

Obszary dzia艂ania UOKIK wobec ochrony konsument贸w:

 • eliminowanie praktyk naruszaj膮cych zbiorowe interesy konsument贸w oraz niedozwolonych klauzul wzorc贸w um贸w;
 • nadz贸r nad Inspekcj膮 Handlow膮;
 • nadz贸r rynku, zapewnianie bezpiecze艅stwa produkt贸w nie偶ywno艣ciowych, zarz膮dzanie systemem monitorowania i kontrolowania jako艣ci paliw i paliw sta艂ych;
 • monitorowanie systemu polubownego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich;
 • finansowanie poradnictwa dla konsument贸w w ramach infolinii i systemu e-porad;
 • poradnictwo w sprawach transgranicznych 艣wiadczone w ramach Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Podsumowanie

Niew膮tpliwie ustawa o ochronie konkurencji i konsument贸w okre艣la zasady ochrony interes贸w przedsi臋biorc贸w i konsument贸w podejmowanej w interesie publicznym. Dodatkowo definiuje i okre艣la dzia艂ania przedsi臋biorc贸w, kt贸re przez ustawodawc臋 zosta艂y uznane za szkodliwe i niedopuszczalne. W艣r贸d nich ustawodawca zwr贸ci艂 uwag臋 na praktyki ograniczaj膮ce konkurencj臋, oraz koncentracje, w wyniku kt贸rych konkurencja na rynku mo偶e zosta膰 istotnie ograniczona, w szczeg贸lno艣ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj膮cej na rynku, a tak偶e praktyki naruszaj膮ce zbiorowe interesy konsument贸w. Jednak偶e nale偶y pami臋ta膰, 偶e ustawa reguluje r贸wnie偶 kwesti臋 organ贸w w艂a艣ciwych w sprawach ochrony konkurencji i konsument贸w, do kt贸rych ka偶dorazowo mo偶na zg艂osi膰 naruszenie prawa chronionego analizowan膮 ustaw膮.

殴r贸d艂a:

 1. J. Baehr, M. B艂achucki, T. Feliszewski, P. Komorowska, J. Kr眉ger, W. Kulczyk, T. Kwieci艅ski, M. Pr臋tki, M. Radwa艅ski, B. Turno, E. Ward臋ga, A. W臋drychowska-Karpi艅ska, A. Wierci艅ska-Kru偶ewska, A. Wierci艅ski, A. Witkowska, A. Zaw艂ocka-Turno, A. Stawicki, E. Stawicki, Ustawa o ochronie konkurencji i konsument贸w. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2016, art. 1.
 2. A. Stawicki, E. Stawicki, w: Ustawa o ochronie konkurencji i konsument贸w (pod red. A. Stawickiego, E. Stawickiego).
 3. T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsument贸w. Komentarz. wyd. 2, Warszawa 2014.

Autor ifirma.pl

Adrianna Glapiak

Autorka tekst贸w prawnych na ifirma.pl. Prawnik posiadaj膮ca wieloletnie do艣wiadczenie w doradztwie prawnym oraz podatkowym. Na co dzie艅 swoj膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie poszerza dzi臋ki pracy jako specjalista do spraw prawnych, a czas wolny po艣wi臋ca na podnoszeniu kwalifikacji w zakresie aspekt贸w prawnych w e-commerce i social mediach oraz szeroko poj臋tym prawie autorskim.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firm臋

Ju偶 za 149 z艂

miesi臋cznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokument贸w i formalno艣ciach
 • Przydzielamy dedykowan膮 ksi臋gow膮
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,鈥╝ ksi臋gowa rozlicza miesi膮c i wysy艂a deklaracje
Zle膰 ksi臋gowo艣膰
My艣lisz o zmianie ksi臋gowego?

Zostaw sw贸j numer telefonu, a my znajdziemy ksi臋gowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zach臋camy do komentowania naszych artyku艂贸w. Wyra藕 swoje zdanie i w艂膮cz si臋 w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatk贸w i ksi臋gowo艣ci) u偶ytkownik贸w ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon 鈥 skontaktuj si臋 z nami.

  Tw贸j adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola s膮 oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzib膮 we Wroc艂awiu. Dodaj膮c komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imi臋 i nazwisko, adres e-mail oraz tre艣膰 komentarza. W systemie odnotowywany jest tak偶e adres IP, z wykorzystaniem kt贸rego doda艂e艣 komentarz. Dane zostaj膮 zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane s膮 przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikaj膮cej z dodania komentarza. Dane s膮 przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak r贸wnie偶 w celu obrony lub dochodzenia roszcze艅. Dane w bazie systemu WordPress s膮 w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczeg贸艂ach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz si臋 ze strony polityki prywatno艣ci serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Tw贸j znajomy zak艂ada firm臋 Blog banner

  Mobilnie. Wsz臋dzie

  Z ifirma.pl masz ksi臋gowo艣膰 w swoim telefonie. Wysy艂aj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jeste艣. Aplikacj臋 znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie