Interpretacje podatkowe – niezamortyzowane nakłady w obcym środku trwałym

Interpretacja odpowiada na pytanie kiedy podatnik będzie miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (kosztów podatkowych) niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym, mimo iż opuszczając wynajmowany obiekt pozostawi w nim dokonane nakłady.

Interpretacja indywidualna z dnia 12.08.2011, sygn. ITPB3/423-55/09/11-S/DK, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Czy podatnik będzie miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (kosztów podatkowych) niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym, mimo iż opuszczając wynajmowany obiekt pozostawi w nim dokonane nakłady?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770, ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 października 2009 r., sygn. akt I SA/Bd 531/09 stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2009 r. (data wpływu 29 stycznia 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 marca 2009 r. (data wpływu 1 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartość inwestycji w obcym środku trwałym jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2009 r. do tut. organu wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego uzupełniony pismem z dnia 30 marca 2009 r. (data wpływu 1 kwietnia 2009 r.) dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartość inwestycji w obcym środku trwałym.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 28 listopada 2006 r. podatnik, jako najemca, zawarł umowę najmu nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowo-produkcyjnym wraz z częścią administracyjno-biurową. Umowa ta stanowiła kontynuację wcześniejszej umowy najmu, tożsamej co do przedmiotu, zawartej w dniu 11 września 2003 r. Zgodnie z zapisem § 7 ust. 6 umowy po ustaniu stosunku najmu wynajmujący jest uprawniony nieodpłatnie zatrzymać dokonane przez najemcę ulepszenia. Pismem z dnia 30 lipca 2008 r. wynajmujący poinformował najemcę, iż rozwiązanie umowy najmu nastąpi w dniu 27 listopada 2009 r.

W okresie trwania umów najmu najemca poczynił nakłady na nieruchomości (inwestycje w obcym środku trwałym), które na bieżąco amortyzował zaliczając do kosztów uzyskania przychodów. Uwzględniając stosowaną stawkę amortyzacji oraz pozostały okres trwania umowy najmu na dzień jej rozwiązania do rozliczenia z wartości poczynionych nakładów pozostanie kwota 1.359.390 zł 05 gr.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podatnik będzie miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (kosztów podatkowych) niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym, mimo iż opuszczając wynajmowany obiekt pozostawi w nim dokonane nakłady…

We własnej ocenie przedstawionego zdarzenia przyszłego Spółka wskazała, iż zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodu strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności.

Wykładając ww. przepis a contrario można uznać za koszty uzyskania przychodów straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych jeżeli tylko nie są one skutkiem zmiany rodzaju działalności.

W ocenie Spółki użyte w cytowanym przepisie sformułowanie likwidacja obejmuje nie tylko fizyczne unicestwienie danego środka trwałego ale też jego wycofanie z ewidencji na skutek rozwiązania zawartej umowy najmu tak interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 17 czerwca 2005 r. Nr PD.423-55/05.

Zatem zdaniem Wnioskodawcy w chwili rozwiązania wskazanej w opisie stanu faktycznego przedstawionego zdarzenia przyszłego umowy najmu wartość nie w pełni zamortyzowanych inwestycji w obcym środku trwałym stanowić będzie dla podatnika koszt uzyskania przychodu.

Dodatkowo w piśmie z dnia 30 marca 2009 r. (data wpływu 1 kwietnia 2009 r.) stanowiącym uzupełnienie wniosku Spółka wskazała, iż zakończenie opisanej umowy najmu wynika z faktu wypowiedzenia jej przez wynajmującego i nie jest związane ze zmianą rodzaju działalności, poza wskazanym § 7 ust. 6 umowy ust. 5 tego samego paragrafu brzmi: Najemca zobowiązany jest uzgadniać z wynajmującym wszelkie planowane prace modernizacyjne, adaptacje budowlane, czy przebudowę pomieszczeń przed ich rozpoczęciem. Sposób ich wykonania będzie uzgadniany pomiędzy stronami w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Koszty wykonania ww. prac ponosi Najemca bez prawa ich zwrotu. Ponadto w przedmiotowym piśmie Spółka podniosła, iż wynajmujący nie partycypował w nakładach poniesionych przez Spółkę, których dotyczy przedmiotowa sprawa.

W dniu 10 kwietnia 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretację indywidualną Nr ITPB3/423-55/09/DK stwierdzając, iż stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2009 r. jest nieprawidłowe. W dniu 29 kwietnia 2009 r. Spółka wniosła wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w przedmiotowej interpretacji. Odpowiedź na ww. wezwanie została udzielona pismem z dnia 28 maja 2009 r. znak ITPB3/423W-21/09/DK (doręczonym w dniu 3 czerwca 2009 r.). W skardze z dnia 2 lipca 2009 r. na ww. interpretację wniesiono o jej uchylenie.

Wyrokiem z dnia 6 października 2009 r., sygn. akt I SA/Bd 531/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił zaskarżoną interpretację.

Kwestionując stanowisko Sądu, tut. organ złożył skargę kasacyjną, którą Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 26 maja 2011 r., sygn. akt II FSK 109/10, oddalił.

Następstwem powyższego było uprawomocnienie się orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 października 2011 r., sygn. akt I SA/Bd 531/09 uchylającego zaskarżoną interpretację.

W świetle obowiązującego w dniu złożenia wniosku stanu prawnego biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w powołanym wyroku stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość