Interpretacje podatkowe – niezamortyzowane nakłady w obcym środku trwałym

Interpretacja odpowiada na pytanie kiedy podatnik będzie miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (kosztów podatkowych) niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym, mimo iż opuszczając wynajmowany obiekt pozostawi w nim dokonane nakłady.

Interpretacja indywidualna z dnia 12.08.2011, sygn. ITPB3/423-55/09/11-S/DK, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Czy podatnik będzie miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (kosztów podatkowych) niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym, mimo iż opuszczając wynajmowany obiekt pozostawi w nim dokonane nakłady?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770, ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 października 2009 r., sygn. akt I SA/Bd 531/09 stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2009 r. (data wpływu 29 stycznia 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 marca 2009 r. (data wpływu 1 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartość inwestycji w obcym środku trwałym jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2009 r. do tut. organu wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego uzupełniony pismem z dnia 30 marca 2009 r. (data wpływu 1 kwietnia 2009 r.) dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej wartość inwestycji w obcym środku trwałym.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 28 listopada 2006 r. podatnik, jako najemca, zawarł umowę najmu nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowo-produkcyjnym wraz z częścią administracyjno-biurową. Umowa ta stanowiła kontynuację wcześniejszej umowy najmu, tożsamej co do przedmiotu, zawartej w dniu 11 września 2003 r. Zgodnie z zapisem § 7 ust. 6 umowy po ustaniu stosunku najmu wynajmujący jest uprawniony nieodpłatnie zatrzymać dokonane przez najemcę ulepszenia. Pismem z dnia 30 lipca 2008 r. wynajmujący poinformował najemcę, iż rozwiązanie umowy najmu nastąpi w dniu 27 listopada 2009 r.

W okresie trwania umów najmu najemca poczynił nakłady na nieruchomości (inwestycje w obcym środku trwałym), które na bieżąco amortyzował zaliczając do kosztów uzyskania przychodów. Uwzględniając stosowaną stawkę amortyzacji oraz pozostały okres trwania umowy najmu na dzień jej rozwiązania do rozliczenia z wartości poczynionych nakładów pozostanie kwota 1.359.390 zł 05 gr.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podatnik będzie miał prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (kosztów podatkowych) niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym, mimo iż opuszczając wynajmowany obiekt pozostawi w nim dokonane nakłady…

We własnej ocenie przedstawionego zdarzenia przyszłego Spółka wskazała, iż zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodu strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności.

Wykładając ww. przepis a contrario można uznać za koszty uzyskania przychodów straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych jeżeli tylko nie są one skutkiem zmiany rodzaju działalności.

W ocenie Spółki użyte w cytowanym przepisie sformułowanie likwidacja obejmuje nie tylko fizyczne unicestwienie danego środka trwałego ale też jego wycofanie z ewidencji na skutek rozwiązania zawartej umowy najmu tak interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 17 czerwca 2005 r. Nr PD.423-55/05.

Zatem zdaniem Wnioskodawcy w chwili rozwiązania wskazanej w opisie stanu faktycznego przedstawionego zdarzenia przyszłego umowy najmu wartość nie w pełni zamortyzowanych inwestycji w obcym środku trwałym stanowić będzie dla podatnika koszt uzyskania przychodu.

Dodatkowo w piśmie z dnia 30 marca 2009 r. (data wpływu 1 kwietnia 2009 r.) stanowiącym uzupełnienie wniosku Spółka wskazała, iż zakończenie opisanej umowy najmu wynika z faktu wypowiedzenia jej przez wynajmującego i nie jest związane ze zmianą rodzaju działalności, poza wskazanym § 7 ust. 6 umowy ust. 5 tego samego paragrafu brzmi: Najemca zobowiązany jest uzgadniać z wynajmującym wszelkie planowane prace modernizacyjne, adaptacje budowlane, czy przebudowę pomieszczeń przed ich rozpoczęciem. Sposób ich wykonania będzie uzgadniany pomiędzy stronami w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Koszty wykonania ww. prac ponosi Najemca bez prawa ich zwrotu. Ponadto w przedmiotowym piśmie Spółka podniosła, iż wynajmujący nie partycypował w nakładach poniesionych przez Spółkę, których dotyczy przedmiotowa sprawa.

W dniu 10 kwietnia 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretację indywidualną Nr ITPB3/423-55/09/DK stwierdzając, iż stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2009 r. jest nieprawidłowe. W dniu 29 kwietnia 2009 r. Spółka wniosła wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w przedmiotowej interpretacji. Odpowiedź na ww. wezwanie została udzielona pismem z dnia 28 maja 2009 r. znak ITPB3/423W-21/09/DK (doręczonym w dniu 3 czerwca 2009 r.). W skardze z dnia 2 lipca 2009 r. na ww. interpretację wniesiono o jej uchylenie.

Wyrokiem z dnia 6 października 2009 r., sygn. akt I SA/Bd 531/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił zaskarżoną interpretację.

Kwestionując stanowisko Sądu, tut. organ złożył skargę kasacyjną, którą Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 26 maja 2011 r., sygn. akt II FSK 109/10, oddalił.

Następstwem powyższego było uprawomocnienie się orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 października 2011 r., sygn. akt I SA/Bd 531/09 uchylającego zaskarżoną interpretację.

W świetle obowiązującego w dniu złożenia wniosku stanu prawnego biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w powołanym wyroku stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość