Powrót

Interpretacje podatkowe – różnice kursowe w transakcjach realizowanych przez PayPal

Interpretacja wyjaśnia sposób wyliczania różnic kursowych gdy opłata za transakcję została wykonana za pośrednictwem konta na PayPal. Ponieważ PayPal nie ogłasza kursów walut więc w celu wyliczenia różnic kursowych należy odwołać się do kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień realizacji zapłaty.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Interpretacja indywidualna z dnia 12.11.2009, sygn. ITPB1/415-659/09/MR, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Czy w przypadku posiadania konta PayPal można zastosować do wyceny wpływu (zapłata za faktury od odbiorców) i wypływu waluty (zapłata za faktury dostawcom) kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień dokonania transakcji?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2009 r. (data wpływu 14 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania kursu średniego waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski przy ustalaniu różnic kursowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania kursu średniego waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski przy ustalaniu różnic kursowych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od kwietnia 2009 r. Wnioskodawca, będąc czynnym podatnikiem zajmuje się sprzedażą oraz zakupem monet przez Internet, w szczególności przez serwis eBay. Najtańszą i najprostszą formą regulowania należności za transakcje kupna oraz sprzedaży jest konto tzw. pieniądza elektronicznego w „PayPal”. Kontrahenci przelewają ze swojego konta w PayPal należności za towar na konto Wnioskodawcy w PayPal, a następnie pieniądze są przelewane na konto bankowe. Przy zapłacie za towar procedura wygląda identycznie, ze swojego konta bankowego Wnioskodawca dokonuje przelewu pieniędzy na konto w PayPal, a następnie przelewa środki na konto swoich kontrahentów w PayPal. Płatności otrzymane, czy dokonane za pośrednictwem PayPal dla celów podatkowych potraktował tak samo, jak transakcje na zwykłym rachunku bankowym.

W związku z dokonaniem, czy też otrzymaniem płatności rozlicza różnice kursowe. PayPal nie ogłasza kursów waluty stosowanych do przeliczenia złotego. W związku z tym, iż nie ma możliwości uwzględnienia faktycznie zastosowanego kursu waluty, do rozliczania transakcji kupna oraz sprzedaży Wnioskodawca stosuje kurs średni Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dokonanie operacji na koncie PayPal. P jest to firma z siedzibą (Kalifornia), prowadząca serwis internetowy pozwalający transferować pieniądze między użytkownikami poczty elektronicznej, bez sięgania do tradycyjnych, „papierowych” metod, jak czeki czy przekaz pieniężny. P obsługuje takie transakcje, jak handel elektroniczny czy aukcje, pobierając od nich opłatę. Za pośrednictwem takiego konta PayPal Wnioskodawca może odebrać zapłatę za sprzedany towar, gdy pieniądze” będą widoczne na jego koncie PayPal, może je przelać na swój rachunek bankowy lub wydać w sieci na zakup towarów – użytkownicy są identyfikowani po adresach e-mail, jest to zatem konto, które pośredniczy w transferze środków pomiędzy płatnikiem a odbiorcą płatności, jednak pieniądze na konto bankowe odbiorcy mogą nigdy nie trafić, gdyż mogą zostać przez Wnioskodawcę przekierowane (przykładowo wydane na aukcjach czy w sklepach internetowych).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku posiadania konta PayPal można zastosować do wyceny wpływu (zapłata za faktury od odbiorców) i wypływu waluty (zapłata za faktury dostawcom) kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień dokonania transakcji…

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro serwis PayPal nie ogłasza kursów walut stosowanych do przeliczania złotego, niemożliwe jest stosowanie faktycznego kursu z dnia zapłaty.

Zgodnie więc z art. 24c ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca wylicza różnice kursowe w następujący sposób: wystawia fakturę w walucie obcej, lub otrzymuje fakturę w walucie obcej, należność z tytułu tych faktur wpływa od kontrahentów na konto paypal w walucie obcej, lub odpowiednio Wnioskodawca dokonuje przelewu dla kontrahentów na ich konto paypal w walucie obcej z własnego konta w tym serwisie. Wartość przychodu lub odpowiednio kosztu wyrażonego w walucie obcej przelicza na złotówki według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe wylicza przy zastosowaniu średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień, (przychód lub koszt wyrażony w walucie obcej). Według informacji uzyskanych przez Wnioskodawcę P jest wiodącą firmą na rynku światowych przelewów gotówkowych, system pozwala na transfer pieniędzy między użytkownikami poczty elektronicznej bez sięgania do tradycyjnych metod, jak czeki czy przekaz pieniężny. Obecnie dostawcą usług PayPal na terenie Unii Europejskiej jest firma „P”. Firma ta posiada upoważnienie do prowadzenia działalności w Wielkiej Brytanii i jako instytucja pieniądza elektronicznego podlega nadzorowi sprawowanemu przez Financial Services Authority (Urząd Nadzoru Finansowego). Posiadanie powyższego upoważnienia uprawnia firmę „P” do dostarczania usług na terenie UE. W dniu 15 maja 2007 r. „P” uzyskał licencję bankową w Europie. Decyzja została wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Luksemburgu. Zarządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 2 lipca 2007 r.

Działalność P nie ma charakteru działalności bankowej. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 169 poz. 1385 z późn. zm.) – instytucja pieniądza elektronicznego oznacza – inną niż bank osobę prawną działającą w formie spółki akcyjnej, utworzoną i działającą na podstawie zezwolenia właściwych władz lub przepisów prawa, której przedmiotem działania jest prowadzenie we własnym imieniu i na własny rachunek działalności polegającej na wydawaniu do dyspozycji i wykupie pieniądza elektronicznego oraz rozliczanie transakcji dokonywanych przy użyciu instrumentów pieniądza elektronicznego. Systemy płatności e-mailowych funkcjonują w wielu krajach świata. Ich działalność opiera się w większości przypadków na stworzeniu „konta”, które pośredniczy w transferze środków pomiędzy płatnikiem a odbiorcą płatności. Zgodnie z treścią art. 24c ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

* przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,
* poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,
* otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5,
* kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni,
* kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

* przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,
* poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,
* otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5,
* kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni,
* kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Za przychód z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14 ust. 1 i 1a ww. ustawy – uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Stosownie do art. 14 ust. 1c przytoczonej ustawy – za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności. Przychodem z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 3 przytoczonej ustawy, są również różnice kursowe.

Zatem, odnosząc się bezpośrednio do sytuacji przedstawionej we wniosku należy stwierdzić, że w przypadku jeżeli między dniem uzyskania przychodu wyrażonego w walucie obcej, a dniem faktycznego jego otrzymania, tj. wpływu na konto PayPal występują różnice kursowe (dodatnie lub ujemne), to różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody firmy Wnioskodawcy – jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów – jako ujemne różnice kursowe stosownie do przepisów art. 24c ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc pod uwagę istotę różnic kursowych, z której wynika mechanizm służący dostosowaniu rozliczeń podatkowych do wysokości rzeczywistych przysporzeń majątkowych dla Wnioskodawcy jako podatnika można przyjąć, że „faktycznie zastosowany kurs waluty” to w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku kurs waluty faktycznie zastosowany czyli kurs NBP. W tym przypadku należy ustalić różnice kursowe i ująć je w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, stosownie do przepisów art. 24c ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość