Kiedy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowy jest to coroczna, płatna przerwa w świadczeniu pracy która przysługuje pracownikowi w celu regeneracji sił fizycznych i psychicznych. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

Urlop wypoczynkowy reguluje dział siódmy – rozdział pierwszy Kodeksu pracy art. od 152 do 173.

Odwołanie pracownika z urlopu

Według art. 167 § 1. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Jak to wygląda w praktyce

Otóż, aby pracodawca mógł odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego muszą zaistnieć ku temu szczególne potrzeby.

Przykład:

Firma X zatrudnia jednego informatyka, który czuwa nad systemem informatycznym firmy i osoba ta idzie na dwu tygodniowy urlop wypoczynkowy, na który pracodawca wyraził zgodę. Podczas jego nieobecności wystąpił problem, który zakłócił tok pracy firmy X, a tylko ta osoba posiada specjalistycznie kwalifikacje, niezbędne do tego, aby usunąć awarię w firmie. W tej sytuacji pracodawca ma uzasadniony powód, aby tę osobę odwołać z urlopu w celu usunięcia tej awarii.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że okoliczności uzasadniające odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego były nieprzewidziane w chwili kiedy pracownik rozpoczynał urlop. Gdyby pracodawca, przed rozpoczęciem urlopu pracownika wiedział, że nastąpi awaria w firmie, nie powinien wyrazić zgody na urlop wypoczynkowy pracownika w danym terminie.

W jaki sposób można odwołać pracownika z urlopu

W Kodeksie Pracy nie został określony sposób odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego, dlatego może to być każda forma np. telefoniczna, e-mailem czy listem. Istotne jest to, żeby pracownik mógł odpowiednio wcześniej zapoznać się z decyzją pracodawcy i miał czas na powrót do pracy w wyznaczonym terminie.

Ważne!

Jeżeli pracodawca chce odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, aby wręczyć mu wypowiedzenie umowy o pracę (po odwołaniu pracownik nie podlega ochronie przed wypowiedzeniem), to należy to uznać za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Jest to zgodne ze stanowiskiem SN -uchwała z dnia 9 listopada 1967 r. ( sygn. akt III PZP 22/66, OSNCP 1967, z.6 s.11 ).

Obowiązek pracownika

Oczywiście, pracownik musi się podporządkować decyzji pracodawcy i zastosować się do jego polecenia.

Reguluje to art. 100 § 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

§ 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których

ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

To oznacza, że po otrzymaniu informacji od pracodawcy, pracownik powinien stawić się w zakładzie pracy niezwłocznie lub w podanym przez pracodawcę terminie.

Odmowa powrotu z urlopu

Jeżeli pracownik odmówi powrotu z urlopu, to może to mieć dla niego nieciekawe skutki. A mianowicie pracodawca może takiemu pracownikowi wymierzyć karę porządkową albo nawet rozwiązać z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia. Czyli, pracodawca w takiej sytuacji może takie zachowanie pracownika uznać jako niestawienie się do pracy bez usprawiedliwienia.

Koszty odwołania pracownika z urlopu

Pracodawca ma obowiązek pokryć koszty poniesione przez pracownika związane z odwołaniem go z urlopu. Tak mówi Kodeks pracy – art.167 § 2.

Nigdzie nie jest dokładnie określone jakie koszty pracodawca ma obowiązek pokryć w związku z odwołaniem pracownika z urlopu wypoczynkowego.

Ale najczęściej pojawiającym się stanowiskiem w tej kwestii jest to, że należy pokryć koszty które mają bezpośredni związek z urlopem.

To oznacza, że kosztami podlegającymi zwrotowi będą w pierwszej kolejności koszty związane z pobytem czy wycieczką, ale tylko w zakresie, w jakim pracownik nie mógł ich wykorzystać i nie mógł uzyskać pełnego lub częściowego zwrotu poniesionej opłaty. Natomiast jeżeli chodzi o koszty powrotu to pracodawca będzie miał obowiązek ich zwrotu, ale tylko w sytuacji jeżeli pracownik nie poniósłby ich wracając z urlopu w ustalonym wcześniej terminie. Obowiązek zwrotu kosztów powstanie np. wtedy jak odwołany z urlopu pracownik nie będzie miał możliwości zmiany terminu lotu na podstawie posiadanego biletu i będzie musiał wykupić nowy albo dopłacić do poprzedniego w związku ze zmianą terminu. Jeżeli pracownik udał się na urlop własnym samochodem, to w tym przypadku koszty podróży nie są zależne od tego kiedy pracownik wróci z urlopu. I wtedy nie podlegają one zwrotowi. W niektórych przypadkach pracodawca musi zwrócić też koszty osób towarzyszących, ale tylko wówczas gdy te osoby nie będą mogły kontynuować pobytu albo wycieczki bez pracownika – np. niepełnoletnie dzieci znajdujące się po jego opieką.

Co ważne – pracodawca nie może zwrócić pracownikowi za zakup rzeczy zakupionych w związku z wyjazdem na urlop np. namiot czy sprzęt plażowy.

Pracownik powinien wszystkie koszty poniesione przez siebie w związku z odwołaniem go z urlopu udokumentować.

Co z przerwanym urlopem wypoczynkowym

Jeżeli pracodawca odwołała pracownika z urlopu wypoczynkowego w trakcie jego trwania, to pracownikowi przysługuje prawo do wykorzystania pozostałych dniu niewykorzystanego urlopu w późniejszym terminie.

 Małgorzata Michalak

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK