Kiedy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowy jest to coroczna, płatna przerwa w świadczeniu pracy która przysługuje pracownikowi w celu regeneracji sił fizycznych i psychicznych. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. Czy i w jakich przypadkach możliwe jest odwołanie pracownika z urlopu? Urlop wypoczynkowy reguluje dział siódmy – rozdział pierwszy Kodeksu pracy art. od 152 do 173.

Odwołanie pracownika z urlopu

Według art. 167 § 1. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. § 2. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Jak to wygląda w praktyce?

Otóż, aby pracodawca mógł odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego muszą zaistnieć ku temu szczególne potrzeby. Przykładowo: Firma X zatrudnia jednego informatyka, który czuwa nad systemem informatycznym firmy. Osoba ta idzie na dwu tygodniowy urlop wypoczynkowy, na który pracodawca wyraził zgodę. Podczas jego nieobecności wystąpił problem, który zakłócił tok pracy firmy X. Ponadto tylko ta osoba posiada specjalistycznie kwalifikacje, niezbędne do tego, aby usunąć awarię w firmie. W tej sytuacji pracodawca ma uzasadniony powód, aby tę osobę odwołać z urlopu w celu usunięcia tej awarii. Należy zwrócić uwagę na fakt, że okoliczności uzasadniające odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego były nieprzewidziane w chwili kiedy pracownik rozpoczynał urlop. Gdyby pracodawca, przed rozpoczęciem urlopu pracownika wiedział, że nastąpi awaria w firmie, nie powinien wyrazić zgody na urlop wypoczynkowy pracownika w danym terminie.

W jaki sposób można odwołać pracownika z urlopu

W Kodeksie Pracy nie został określony sposób odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego, dlatego może to być każda forma np. telefoniczna, e-mailem czy listem. Istotne jest to, żeby pracownik mógł odpowiednio wcześniej zapoznać się z decyzją pracodawcy i miał czas na powrót do pracy w wyznaczonym terminie. Ważne! Jeżeli pracodawca chce odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, aby wręczyć mu wypowiedzenie umowy o pracę (po odwołaniu pracownik nie podlega ochronie przed wypowiedzeniem), to należy to uznać za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Jest to zgodne ze stanowiskiem SN -uchwała z dnia 9 listopada 1967 r. ( sygn. akt III PZP 22/66, OSNCP 1967, z.6 s.11 ).

Obowiązek pracownika

Oczywiście, pracownik musi się podporządkować decyzji pracodawcy i zastosować się do jego polecenia.
Reguluje to art. 100 § 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. § 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności: 4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
Po otrzymaniu informacji od pracodawcy, pracownik powinien stawić się w zakładzie pracy niezwłocznie lub w podanym przez pracodawcę terminie.

Odmowa powrotu z urlopu

Jeżeli pracownik odmówi powrotu z urlopu, to może to mieć dla niego nieciekawe skutki. A mianowicie pracodawca może takiemu pracownikowi wymierzyć karę porządkową albo nawet rozwiązać z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia. Czyli, pracodawca w takiej sytuacji może takie zachowanie pracownika uznać jako niestawienie się do pracy bez usprawiedliwienia.

Odwołanie pracownika z urlopu – poniesione koszty

Pracodawca ma obowiązek pokryć koszty poniesione przez pracownika związane z odwołaniem go z urlopu. Tak mówi Kodeks pracy – art.167 § 2. Nigdzie nie jest dokładnie określone jakie koszty pracodawca ma obowiązek pokryć w związku z odwołaniem pracownika z urlopu wypoczynkowego. Ale najczęściej pojawiającym się stanowiskiem w tej kwestii jest to, że należy pokryć koszty które mają bezpośredni związek z urlopem. To oznacza, że kosztami podlegającymi zwrotowi będą w pierwszej kolejności koszty związane z pobytem czy wycieczką. Tylko w zakresie, w jakim pracownik nie mógł ich wykorzystać i nie mógł uzyskać pełnego lub częściowego zwrotu poniesionej opłaty. Natomiast jeżeli chodzi o koszty powrotu to pracodawca będzie miał obowiązek ich zwrotu, ale tylko w sytuacji jeżeli pracownik nie poniósłby ich wracając z urlopu w ustalonym wcześniej terminie. Obowiązek zwrotu kosztów powstanie np. wtedy jak odwołany z urlopu pracownik nie będzie miał możliwości zmiany terminu lotu na podstawie posiadanego biletu i będzie musiał wykupić nowy albo dopłacić do poprzedniego w związku ze zmianą terminu. Jeżeli pracownik udał się na urlop własnym samochodem, to w tym przypadku koszty podróży nie są zależne od tego kiedy pracownik wróci z urlopu. I wtedy nie podlegają one zwrotowi. W niektórych przypadkach pracodawca musi zwrócić też koszty osób towarzyszących, ale tylko wówczas gdy te osoby nie będą mogły kontynuować pobytu albo wycieczki bez pracownika – np. niepełnoletnie dzieci znajdujące się po jego opieką. Pracodawca nie może zwrócić pracownikowi za zakup rzeczy zakupionych w związku z wyjazdem na urlop np. namiot czy sprzęt plażowy. Pracownik powinien wszystkie koszty poniesione przez siebie w związku z odwołaniem go z urlopu udokumentować.

Co z przerwanym urlopem wypoczynkowym?

Jeżeli pracodawca odwołała pracownika z urlopu wypoczynkowego w trakcie jego trwania, to pracownikowi przysługuje prawo do wykorzystania pozostałych dniu niewykorzystanego urlopu w późniejszym terminie. Małgorzata Michalak
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Szukasz księgowości?
wybierz ifirma.pl

✅ dedykowana księgowa,


✅ program do faktur,


✅ gotowe rozliczenia i zero zmartwień.

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań