Klasyfikacje statystyczne

Standardowe klasyfikacje statystyczne i nomenklatury niezbędne do określenia przebiegu i opisu procesów gospodarczych i społecznych. Opracowywane są przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w porozumieniu z właściwymi naczelnymi organami administracji państwowej. Wprowadzane są w życie na drodze Rozporządzenia Rady Ministrów. Klasyfikacje stosuje się w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.

Klasyfikacje statystyczne związane z działalnością gospodarczą

  • Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
  • Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
  • Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT)
  • Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB)
Klasyfikacje statystyczne to mnóstwo tabelek, symboli i zagadkowych nazw. Orientują się w nich tylko wtajemniczeni. Od prawidłowej klasyfikacji zależy często wysokość podatku VAT (albo to, czy w ogóle musimy go płacić), stawka amortyzacji bądź forma opodatkowania. Przedsiębiorca, który nie wie, jak zaklasyfikować i opodatkować swoją działalność, może zwrócić się o pomoc do urzędu statystycznego. Opinia GUS to ważny dowód w sporze z fiskusem odnośnie np. stosowanych stawek podatku VAT. Wniosek o wydanie opinii statystycznej nie ma urzędowej formuły. Można go napisać odręcznie na kartce papieru. Ważne jednak, aby zrobić dokładny opis przedmiotu naszego zapytania (usługi, towaru, środka trwałego). Wniosek o opinię statystyczną można złożyć do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, tel.: 042 683 92 70, fax: 042 683 90 10 e-mail:KlasyfikacjeUSLDZ@stat.gov.pl

Polska Klasyfikacja Działalności

PKD stanowi systematykę, określającą rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Jest niczym innym jak umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej. PKD ustala symbole, nazwy i zakres poszczególnych zgrupowań klasyfikacyjnych na pięciu różnych poziomach. Sekcji i podsekcji, działów, grup, klas i podklas. Polską Klasyfikację Działalności wprowadzono do stosowania w statystyce, ewidencji, dokumentacji, rachunkowości oraz urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. PKD służy między innymi klasyfikacji podmiotów gospodarczych dla potrzeb rejestru jednostek gospodarki narodowej (REGON) zgodnie z rodzajem prowadzonej przez nie działalności.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

Poprawna klasyfikacja PKWiU sprzedawanego towaru lub usługi jest niezbędna do ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT na oferowane towary lub usługi, w szczególności prawidłowej stawki preferencyjnej lub zwolnienia z VAT. Również Rozporządzenie MF określające zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych określa działy zwolnione na podstawie numeru PKWiU.

Klasyfikacja Środków Trwałych

Natomiast KŚT jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. W Klasyfikacji Środków Trwałych za podstawową jednostkę ewidencji przyjmuje się pojedynczy element majątku trwałego spełniający określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług. Jedynie w nielicznych przypadkach dopuszcza się w ewidencji przyjęcie za pojedynczych obiekt, tzw. obiekt zbiorczy, którym może być np. zespół przewodów rurociągowych lub zespół latarni jednego typu użytkowanych na terenie zakładu, ulicy, osiedla, zespoły komputerowe itp. Klasyfikacja Środków Trwałych ma zastosowanie sprawozdawczości statystycznej i w ewidencji księgowej środków trwałych.

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych

PKOB stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej. Opracowana została na podstawie europejskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (CC), zgodnej z zaleceniami Narodów Zjednoczonych. Klasyfikacja ustala symbole, nazwy i zakres poszczególnych grupowań klasyfikacyjnych na czterech poziomach, tj. sekcji, działów, grup i klas. Zachowuje ona zgodność w zakresie symboliki oraz nazewnictwa grupowań z rozwiązaniami przyjętymi w klasyfikacji CC. PKOB przyjmuje z CC objaśnienia dotyczące zakresu przedmiotowego poszczególnych klas.

Zmiany w stosowaniu klasyfikacji od 2010 roku

Według wcześniejszych zapowiedzi do końca 2009 roku miała być możliwość stosowania
  • Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD 2004
  • Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług – PKWiU 1997
Oznaczało to, że przedsiębiorcy mieli do końca roku posiadać zaktualizowane wszystkie dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (wpis, KRS, REGON) z oznaczeniami według nowej klasyfikacji PKD 2008. Zmiana w większości firm była inicjowana przez GUS, który przesyłał przedsiębiorcom informację o nowych numerach klasyfikacyjnych. Według informacji Ministerstwa Finansów w chwili obecnej, ze względu na stopień zaawansowania prac legislacyjnych, nie jest możliwe wdrożenie PKWiU 2008 i konieczne jest przedłużenie stosowania do tych celów PKWiU 1997 na kolejny rok. Główny Urząd Statystyczny przygotował zatem projekt rozporządzenia Rady Ministrów, które przedłuży okres stosowania PKWiU 1997 dla celów podatkowych na kolejny rok 2010. Zmiany dotyczące dostosowania podatku od towarów i usług do polskiej klasyfikacji wyrobów i usług (PKWiU) zostały zawarte również w przyjętym przez rząd projekcie ustawy z 11 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt zakłada dostosowanie klasyfikacji statystycznej stosowanej dla potrzeb klasyfikowania towarów i usług do klasyfikacji obowiązującej w statystyce od 01.01.2011r. Do końca 2010 r. dla celów podatkowych stosuje się nadal klasyfikację z 1997 roku. Zatem:
  • w roku 2010 stosujemy dla celów fiskalnych PKWiU 1997, a później PKWiU 2008;
  • w roku 2010 stosujemy dla celów statystycznych i innych niefiskalnych PKWiU 2008.
To już kolejna nowelizacja przepisów, przedłużająca działanie PKWiU z 1997 r. na kolejne lata. Przy okazji warto przypomnieć, że od 2009 obowiązek podawania na fakturach numeru PKWiU został utrzymany tylko dla stawki VAT “Zwolniony”. Sprzedawca towarów i usług ze stawkami 0%, 3%, 7% – zostali z tego obowiązku zwolnieni. Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań