Korekta sprzedaży na kasie fiskalnej

 

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek rejestrować sprzedaż na ich rzecz za pomocą kas rejestrujących (tzw. kasy fiskalne, drukarki fiskalne).

Po wystawieniu paragonu może zaistnieć potrzeba korekty danych dot. sprzedaży zarejestrowanej na kasie. Korekta może być konieczna nawet w sytuacji, gdy przedsiębiorca dochował wszelkiej staranności, aby wystawione dokumenty odpowiadały stanowi faktycznemu w momencie wystawienia paragonu (np. rabat dla klienta udzielony po sprzedaży, reklamacja). Nierzadkie są również sytuacje, gdy podczas wystawiania paragonu doszło do pomyłki.

Może wystąpić kilka przypadków:

 • sprzedaż korygowana jest do zera (np. całkowity zwrot, reklamacje, omyłki na kasie fiskalnej),
 • sprzedaż korygowana jest w części (zarówno zwiększenie sprzedaży jak i zmniejszenie),
 • daną sprzedaż dokumentuje oprócz paragonu faktura lub rachunek.

Każdy z tych przypadków wymaga nieco innego postępowania.

Paragon jako jedyny dokument fiskalny potwierdzający sprzedaż – całkowite anulowanie zarejestrowanej sprzedaży – reklamacje, omyłki, zwroty

Przepisy nie określają szczegółowo korekty paragonu z kasy fiskalnej. Samo urządzenie nie pozwala na utworzenie paragonu korygującego. Przyjęło się wystawianie tzw. protokołów anulowania paragonów lub protokołów anulowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

 • Protokół anulujący sprzedaż zapisaną na paragonie fiskalnym powinien zawierać poniższe elementy:
 • dane przedsiębiorcy,
 • miejscowość,
 • datę wystawienia protokołu,
 • numery: kasy fiskalnej i paragonu,
 • powód anulowania paragonu,
 • wartości: wystawionego paragonu, wartości jak być powinno i różnica między dwiema pierwszymi,
 • dane osoby sporządzającej protokół,
 • załącznik w postaci np. kopii paragonu lub inny dokument potwierdzający dokonanie korekty sprzedaży, a w przypadku gdy protokół wystawiany jest przez oczywistą pomyłkę – paragon lub oświadczenie osoby która sporządziła błędny paragon.

Paragony z kasy fiskalnej bardzo szybko blakną, wskazane jest zatem aby sporządzić jego kopię np. w formie elektronicznej lub kserokopię.

Od 1 kwietnia 2013 sformalizowano zasady prowadzenia ewidencji wyjaśniającej różnice między sprzedażą zapisana w pamięci kasy fiskalnej, a sprzedażą rzeczywistą i ujętą w księgach (tzw. ewidencja korekt sprzedaży na kasie fiskalnej). Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności z tytułu sprzedaży, ujmuje się w ewidencji zawierającej:

1) datę sprzedaży,

2) nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy,

3) termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi,

4) wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży,

5) zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży,

6) dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży,

7) protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Ewidencja stosowana w przypadku oczywistej pomyłki zawierać powinna dane:

1) błędnie za ewidencjonowaną sprzedaż (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego),

2) opis przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.

 

Paragon jako jedyny dokument fiskalny potwierdzający sprzedaż – zwiększenie sprzedaży lub korekta niecałkowita

W przypadku, kiedy następuje częściowy lub całkowity zwrot – wystawiamy protokół, wpisujemy dane w ewidencji i nie wystawiamy nowego paragonu.

Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych przewiduje, iż nowy paragon wystawiamy w przypadku oczywistej pomyłki i niezmniejszenia sprzedaży. Przykład: oryginalny źle wystawiony paragon opiewał na 120 zł brutto, powinien zostać wystawiony na 100 zł brutto.

Anulujemy paragon na 120 zł brutto, wystawiamy drugi na kwotę 100 zł brutto.

Zwiększenie sprzedaży (nowa sprzedaż) skutkuje natomiast koniecznością wystawienia nowego paragonu.

Do paragonu z kasy fiskalnej wystawiony został rachunek imienny

1. Zmniejszenie sprzedaży dokumentowane jest wystawieniem noty uznaniowej.

2. Zwiększenie sprzedaży dokumentowane jest wystawieniem kolejnego rachunku sprzedaży i kolejnego paragonu. Paragon podpinamy do kopii rachunku.

Do paragonu z kasy fiskalnej wystawiona została faktura imienna

1. Zmniejszenie sprzedaży w takiej sytuacji następuje przez wystawienie faktury korygującej.

2. W przypadku, kiedy następuje zwiększenie sprzedaży – wystawić należy nowy paragon oraz fakturę korygującą. Paragon podpinamy do kopii faktury korygującej.

Do paragonu z kasy fiskalnej wystawiono rachunki i faktury na rzecz firmy, instytucji lub fundacji

Sprzedaż na rzecz tych podmiotów nie musi być rejestrowana na kasie fiskalnej. Są jednak sytuacje, kiedy najpierw sprzedaż jest rejestrowana na kasie fiskalnej a potem dopiero wystawiający paragon dowiaduje się, iż sprzedaż jest na rzecz np. innej firmy. Taka sytuacja nie należy do rzadkości.

Korektę takiej sprzedaży zarejestrowanej na kasie z późniejszym wystawieniem rachunku lub faktury na inny podmiot gospodarczy przeprowadza wystawiając fakturę korygującą lub notę uznaniową (u nievatowca). Nie mamy obowiązku wystawiania kolejnego paragonu, jeśli wskutek korekty zwiększy się nasza sprzedaż.

Księgowanie podatku VAT w przypadku zwiększenia sprzedaży

Zwiększenie podatku VAT należnego do sprzedaży musi zostać ujęte w VAT w tym okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy od sprzedaży – nie w okresie w którym wystawiono nowy paragon fakturę korygującą (tzn. w tym samym okresie, w którym sprzedaż udokumentowana pierwszym paragonem była ujęta w ewidencjach sprzedaży VAT).

Joanna Pindelska

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK