Koszty uzyskania przychodu przy dochodach z pracy za granicą

W zeznaniu rocznym polski podatnik ma obowiązek wykazania nie tylko dochodów uzyskanych na terenie Polski, ale również dochody zagraniczne. Jak przepisy prawa definiują dochód z zagranicy? Jak poprawnie odliczyć diety aby móc rozliczyć takie dochody jako koszty uzyskania przychodu? Sprawdź poniżej.

Dochód z zagranicy – definicja

Dochodem jest zagraniczny przychód pomniejszony o diety, przeliczony na złote oraz pomniejszony o przysługujące zryczałtowane koszty uzyskania przychodu.

Odliczenie diet

Osoby mieszkające w Polsce a przebywające czasowo za granicą i uzyskujące tam dochody ze stosunku pracy mogą pomniejszyć ten dochód o równowartość 30 % diety za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy.

Aby ustalić kwotę przysługującego odliczenia należy ustalić liczbę dni, w których przebywaliśmy za granicą i podlegaliśmy tam stosunkowi pracy. Następnie ustalamy 30% diety w zależności od kraju, w którym pracowaliśmy. Kwota przysługującego odliczenia stanowi iloczyn dni i 30% diety.

Kwota diety wyrażona jest w walucie kraju, którego dotyczy. Ponieważ odliczenie diet zmniejsza zagraniczny dochód do opodatkowania, nie ma potrzeby przeliczania ich na złotówki. W celu ustalenia podstawy opodatkowania kwotę wynagrodzenia uzyskanego z zagranicy zmniejszamy o wysokość diet i tak ustaloną podstawę przeliczamy na złotówki według kursu z dnia wypłaty wynagrodzenia.

Przeliczanie na złote

Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Jeżeli bank, z którego usług korzysta podatnik, stosuje różne kursy walut obcych i nie jest możliwe zastosowanie ww. kursu banku, lub bank nie ogłasza kursu walut (np. bank zagraniczny), do przeliczenia przychodu uzyskanego przez podatnika na złote, stosuje się kurs średni walut obcych ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Koszty uzyskania przychodu

Do przychodu pomniejszonego o odliczenie diet można zastosować zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Dla osób osiągających dochody ze stosunku pracy zryczałtowane koszty w 2009 r. wynoszą 111,25 zł miesięcznie (jeżeli miejsce czasowego zamieszkania za granicą znajduje się w tej samej miejscowości, w której położony jest zakład pracy, jeżeli są to różne miejscowości wtedy miesięczne koszty wynoszą 139,06 zł).

Osoby osiągające przychody z umów zleceń lub o dzieło do przychodów mogą zastosować koszty w wysokości 20% przychodu (jeżeli przedmiotem umowy są prawa autorskie koszty uzyskania przychodu wynoszą 50%).

Wysokość diet w wybranych państwach:

Albania
36 EUR
Kuwejt
39 EUR
Austria
45 EUR
Litwa
33 EUR
Belgia
45 EUR
Łotwa
48 EUR
Chiny
46 USD
Niemcy
42 EUR
Chorwacja
36 EUR
Portugalia
48 EUR
Cypr
33 EUR
RPA
45 USD
Czechy
33 EUR
Rosja
50 USD
Dania
324 DKK
Rumunia
36 EUR
Estonia
39 EUR
Słowacja
33 EUR
Finlandia
42 EUR
Słowenia
36 EUR
Francja
45 EUR
Stany Zjednoczone
46 USD
Grecja
45 EUR
Szwecja
351 SEK
Holandia
42 EUR
Tunezja
45 USD
Indonezja
42 USD
Turcja
33 EUR
Irlandia
45 EUR
Ukraina
48 USD
Japonia
6900 JPY
Wielka Brytania
32 GBP
Kanada
67 CAD
Włochy
42 EUR
Kazachstan
39 EUR
 

 

Zobacz również: Najważniejsze informacje dotyczące zatrudnienia cudzoziemców

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI