Nowy ważny termin 120 dni w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

Przedstawione poniżej zmiany wprowadzić ma projekt ustawy z dnia 27 września 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Do tej pory ulga na złe długi występowała tylko w ustawie o podatku od towarów i usług. Od stycznia 2018 roku również ma zostać wprowadzona w ustawie PIT.

Ulga na złe długi

Ulga będzie polegała na tym, że przedsiębiorca nieopłacający dokumentów kosztowych będzie musiał powiększyć podstawę opodatkowania o niezapłaconą kwotę, jeśli ta nie zostanie uregulowana w odpowiednim terminie. Analogicznie postąpi osoba prowadząca działalność, która nie otrzyma zapłaty za dokument sprzedaży, czyli będzie miała prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania o nieotrzymaną w odpowiednim terminie zapłatę. Jedną ze zmian przewidzianych przez projekt jest dodanie art. 28 h do ustawy, który to wprowadza termin 120 dni na korygowanie podstawy opodatkowania w przypadku nieuregulowania wierzytelności lub zobowiązania (art. 5 ust. 10).

Wierzyciel – prawo do korekty

Projekt wprowadza możliwość pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 120 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub fakturze (rachunku). Jeżeli natomiast podstawa opodatkowania będzie wyższa od zera, ale nie wystarczająco wysoka, aby odliczyć całość nieuregulowanej wierzytelności, to termin jej rozliczenia będzie rozłożony w czasie. Część nieodliczona nieuregulowanej wierzytelności będzie pomniejszać podstawę obliczenia podatku w kolejnych okresach rozliczeniowych, nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesięcy następujących po miesiącu, w którym powstało prawo do jej odliczenia W przypadku poniesienia straty podatkowej, wierzyciel dokona zwiększenia wartości straty. Gdy po dokonaniu korekty podstawy opodatkowania należność zostałaby uregulowana (zbyta), zgodnie z projektem, wierzyciel będzie musiał zwiększyć podstawę opodatkowania bądź zmniejszyć stratę w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana (zbyta). Zapłata częściowa skutkuje powstaniem powyższego obowiązku jedynie do otrzymanej części.

Dłużnik – obowiązek korekty

Projekt przewiduje nałożenie obowiązku doliczenia do podstawy opodatkowania wartości zobowiązania wynikającego z transakcji handlowej, jeżeli zobowiązanie nie zostałoby uregulowane w terminie 120 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze (rachunku) lub umowie. W przypadku poniesienia straty podatkowej, dłużnik dokona zmniejszenia wartości straty. Jeżeli wartość zmniejszenia straty jest wyższa od kwoty poniesionej straty, to zmniejszenia kwoty straty o niewykorzystaną wartość dokonuje się w kolejnych okresach rozliczeniowych, nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesięcy następujących po miesiącu, w którym powstało prawo do jej pomniejszenia. W przypadku uregulowania zobowiązania dłużnik będzie miał prawo do korekty w rozliczeniu za okres, w którym zobowiązanie to zostanie uregulowane. Odpowiednio zmniejszy podstawę opodatkowania bądź zwiększy stratę za okres, w którym dokona uregulowania swoich zobowiązań.
UWAGA!
Korekty dokonywane będą wyłącznie w odniesieniu do wierzytelności oraz zobowiązań powstałych w związku z transakcjami oznaczonymi jako przychody i koszty uzyskania przychodów, bez względu na czas ich odliczenia. Przykładowo, jeśli podatnik nabędzie środek trwały, od którego dokonuje odpisów amortyzacyjnych rozliczanych przez 3 lata, to korekta podstawy opodatkowania uzależniona zostanie wyłącznie od terminu zapłaty kontrahentowi za ten środek trwały a nie od okresu amortyzacji (przykład z uzasadnienia do projektu ustawy).
Nową ulgę będzie można stosować pod warunkiem spełnienia wszystkich poniższych warunków:
 1. dłużnik lub wierzyciel nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
 2. od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub została zawarta umowa;
 3. wierzyciel oraz dłużnik jest polskim rezydentem podatkowym albo podatnikiem niemającym w Polsce rezydencji podatkowej, ale uzyskującym dochody za pośrednictwem zagranicznego zakładu, którego dotyczy dana wierzytelność lub zobowiązanie.
Przepis art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie się stosowało odpowiednio przy obliczeniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (art. 10 ust. 4 projektu ustawy).

Powyższe przepisy będzie stosować się do wierzytelności i zobowiązań, w przypadku których określony w fakturze (rachunku) lub umowie termin do uregulowania zobowiązania upływa po dniu 31 grudnia 2017 r. (art. 22 projektu ustawy).

  Autor: Monika Kobylak – ifirma.pl
 

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 19 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań