Odliczanie VAT-u od nabyć podlegających pod odwrotne obciążenie w 2017 roku

Odliczanie VAT-u od nabyć podlegających pod odwrotne obciążenie w 2017 roku – sprawdź szczegóły.

Odwrotne obciążenie w podatku VAT

Z uwagi na corocznie poszerzający się zakres transakcji podlegających pod odwrotne obciążenie podatkiem VAT, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą powinni dobrze poznać mechanizm, na którym opiera się obowiązek naliczenia VAT-u przez nabywcę.

Sztandarowymi przykładami sprzedaży na terytorium Polski podlegających pod odwrotne obciążenie są:

 • sprzedaż towarów z załącznika nr 11 do ustawy o VAT, m.in. stal, czy sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego w ramach jednolitej transakcji pow. 20 000 zł
 • świadczenie usług budowlanych z załącznika nr 14 do ustawy o VAT przez podwykonawcę

W przypadku transakcji z podmiotami zagranicznymi, gdzie do naliczenia VAT-u zobligowany jest nabywca są to:

 • sprzedaż towarów będąca dla nabywcy WNT – wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru
 • dostawa towaru przez firmę zagraniczną z terytorium Polski dla polskiej firmy, gdzie firma zagraniczna nie jest podatnikiem VAT w Polsce
 • świadczenie usług w trybie art. 28 b stanowiące u nabywcy import usług
Biuro Rachunkowe – dedykowana księgowa Odliczanie VAT-u od nabyć podlegających pod odwrotne obciążenie w 2017 roku

Nabycie towaru czy usługi podlegającej pod odwrotne obciążenie jest o tyle nietypowe, że rodzi obowiązek podatkowy u kupującego. Koszt, którego rozliczenie z założenia jest przywilejem przedsiębiorcy, w przypadku zakupu w ramach procedury odwrotnego obciążenia nie może zostać pominięty. Naliczenie VAT-u jest w tej sytuacji obowiązkiem przedsiębiorcy. Podatek VAT zostanie naliczony w dacie powstania obowiązku podatkowego według stawki pod jaką zakupione towary, usługi podlegają opodatkowaniu. Informację o stawkach VAT-u przedsiębiorca odnajdzie w ustawie o VAT.

Warto zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz, jest mało prawdopodobnym by opodatkowanie było według stawki 0%, art. 83 ustawy o VAT wskazuje jakie dostawy i usługi są opodatkowane daną stawką. W większości towary, usługi podlegają pod opodatkowanie stawką 23% o której mówi art. 41 ustawy o VAT, w załącznikach do ustawy o VAT wskazane są towary, usługi opodatkowane stawkami 8% – załącznik nr 3 ustawy o VAT, 5%. – załącznik nr 6 ustawy o VAT.

Przykład 1.

Przedsiębiorca zakupił aplikację przez Internet od firmy francuskiej. Firma francuska oraz przedsiębiorca z Polski są czynnymi podatnikami VAT w swoim kraju oraz zarejestrowanymi do podatku unijnego przedsiębiorcami. Aplikacja została pobrana i opłacona 16 marca 2017 roku, za aplikację firma polska zapłaciła 100 zł. Tego samego dnia firma francuska wystawiła fakturę. Z uwagi na to, iż transakcja miała miejsce między dwoma przedsiębiorcami, firma z Francji sprzedała usługę elektroniczną w cenie netto, zaś polska firma została zobligowana do naliczenia podatku VAT od nabycia w Polsce.

Rozliczenie wygląda następująco:

1. naliczenie VAT 100*23% = 23 zł

2. odliczenie VAT 100*23% = 23 zł

Dla przedsiębiorcy transakcja jest neutralna pod względem podatku VAT, podatek od sprzedaży (naliczenie VAT = 23 zł) pomniejszony o podatek od zakupu (odliczenie VAT = 23 zł) wynosi 0 zł.

Księgowość Internetowa – 30 dni za darmo Odliczanie VAT-u od nabyć podlegających pod odwrotne obciążenie w 2017 roku
Ważne

Faktura, na której sprzedawca naliczył błędnie podatek 23%, gdzie towar powinien podlegać opodatkowaniu przez nabywcę nie zwalnia nabywcy z prawidłowego zachowania w danej sytuacji i opodatkowania transakcji:

  1. VAT należy naliczyć mimo to od danej transakcji i wykazać w okresie kiedy miał miejsce zakup/sprzedaż
  2. nabywca nie odliczy VAT-u naliczonego błędnie przez sprzedawcę co potwierdzają:
   • interpretacje m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 11 września 2015 r., sygn. ILPP4/4512-1-204/15-2/BA)
   • Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 6 lutego 2014 r., sygn. C-424/12
▲ wróć na początek
Przykład 2.

Duża firma zagraniczna mająca siedzibę na terytorium Irlandii sprzedaje wysyłkowo sprzęt elektroniczny na rzecz klientów z Polski. Z uwagi na to, że obrót roczny wysłanych z Irlandii do Polski towarów przekroczył u firmy limity podatkowe, firma Irlandzka zarejestrowała się w Polsce do podatku VAT. W związku z powyższym firma zagraniczna nalicza VAT od dostaw na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej wg polskich stawek VAT.

Firma polska zakupiła od firmy irlandzkiej tablet, z uwagi na to, że firma irlandzka nie zweryfikowała nabywcy jako podatnika unijnego naliczyła do nabycia VAT 23% tak jak dla osoby, która nie prowadzi działalności. Wartość zakupu wynosiła 560 zł netto, 128,80 zł VAT, 688,80 zł brutto.

Przedsiębiorca z Polski jest czynnym podatnikiem VAT nabycie towaru wysłanego z Irlandii stanowi u niego Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – tzw. WNT.

Rozliczenie WNT u polskiego przedsiębiorcy:

1. naliczenie VAT – 688,80*23% = 158,42 zł

2. odliczenie VAT – 688,80*23% = 158,42 zł

Program do faktur – Darmowe konto Odliczanie VAT-u od nabyć podlegających pod odwrotne obciążenie w 2017 roku

Odliczenie VAT-u, który przedsiębiorca był zobligowany naliczyć

Przerzucenie opodatkowania podatkiem VAT na nabywcę usługi wbrew pozorom nie zawsze wiąże się dodatkowym zobowiązaniem podatkowym. Związane jest to z tym, że nabywca będący czynnym płatnikiem VAT-u poza obowiązkiem naliczenia VAT ma prawo do odliczenia VAT-u od wydatków służących jego działalności opodatkowanej. Zgodnie z zasadami ogólnymi w okresie kiedy miało miejsce nabycie, podatnik nalicza VAT tak jak od sprzedaży jak i odlicza podatek VAT tak jak od zakupu przez co zapis z Ewidencji sprzedaży równoważy się z zapisem z Ewidencji zakupów. Efekt końcowy jest taki, że „podatek od sprzedaży – podatek od zakup = 0”.

Ta ogólna zasada ma zastosowania przy każdym nabyciu w procedurze odwrotnego obciążenia, które zostało wykazane w deklaracji w prawidłowym okresie rozliczeniowym w złożonej do urzędu deklaracji VAT-7/7K. Co ciekawe wykazanie nabycia nie jest obligatoryjnie związane z posiadaniem faktury zakupu, najważniejsze jest to, iż sprzedaż miała miejsce i w związku z tym, należy ją wykazać. Brak faktury z jednej strony nie znosi obowiązku wykazania dostawy przez nabywcę. Z drugiej strony mimo braku dokumentu zakupu w większości przypadków przedsiębiorca ma prawo do odliczenia VAT-u od nabycia spełniając jedyny warunek jakim jest: związek z prowadzoną działalnością opodatkowaną podatkiem VAT.

Zmiany w 2014 roku zakresie możliwości odliczenia VAT-u od Wewnątrzwpólnotowego Nabycia Towarów

Do końca 2013 roku każde nabycie w procedurze odwrotnego obciążenia jeżeli tylko miało związek z czynnościami opodatkowanymi VAT dawało bez dodatkowych warunków możliwość odliczenia VAT. Rok 2014 przyniósł zmiany w zasadach odliczenia VAT-u od jednej z transakcji podlegającej pod odwrotne obciążenie tj. od Wewnątrzwpsólnotowego nabycia towarów (tzw. WNT). Ustawodawca uzależnił w tym przypadku odliczenie VAT od:

 • otrzyma faktury dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u przedsiębiorcy WNT, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,
 • uwzględnienia kwoty podatku należnego z tytułu WNT w deklaracji podatkowej, w której przedsiębiorca był zobowiązany rozliczyć podatek.

W przypadku kiedy nabywca nie otrzyma faktury w ciągu trzech miesięcy wiąże się to z utratą prawa do odliczenia wcześniej naliczonego podatku poprzez skorygowanie deklaracji za okres, w której termin na otrzymanie dokumentu zakupu upłynął. Otrzymanie faktury w późniejszym terminie zaś uprawnia do ponownego odliczenia podatku VAT naliczonego w okresie, w którym przedsiębiorca otrzymał fakturę zakupu. Brak faktury to niestety brak możliwości odliczenia podatku naliczonego od WNT.

Ograniczenia w możliwości odliczenia VAT-u od pozostałych transakcji podlegających pod odwrotne obciążenie zmiany w roku 2017

Obecnie przepisy narzuciły na przedsiębiorców dodatkowy warunek, który wprowadza obostrzenia w odliczeniu podatku naliczonego od nabyć objętych odwrotnym obciążeniem. Do końca roku 2016, jeżeli przedsiębiorca nie wykazał w deklaracji transakcji objętej odwrotnym obciążeniem, bez względu na czas po jakim się zorientował w sytuacji i naprawił błąd miał prawo do odliczenia podatku w okresie kiedy była wykazana transakcja.

Według bieżących przepisów, jeżeli minie trzymiesięczny okres na wykazanie transakcji, odliczenie podatku naliczonego jest możliwe już tylko na bieżąco wyłącznie w deklaracji, w której nie upłynął jeszcze termin do jej złożenia. Termin 3 miesięcy liczony jest od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. Powyższe zasady dotyczą zarówno pierwotnie złożonej deklaracji jak również korekty deklaracji złożonej po upływie 3 miesięcznego terminu.

▲ wróć na początek
Przykład 3.

25 stycznia 2017 roku przedsiębiorca zakupił stal podlegającą pod odwrotne obciążenie. Przedsiębiorca nie opodatkował i nie wykazał nabycia w deklaracji VAT-7 za styczeń 2017. Trzymiesięczny okres na wykazanie nabycia minie na początku maja 2017. W przypadku kiedy podatnik zostanie wezwany przez urząd do wykazania transakcji w maju 2017 podatek należny będzie obowiązany wykazać w deklaracji za styczeń 2017, zaś podatek naliczony będzie mógł odliczyć dopiero w deklaracji składanej za w maj 2017, jeżeli nie minął jeszcze termin do jej złożenia. Konieczność wykazania podatku należnego bez prawa do odliczenia podatku naliczonego, spowoduje zwiększenie zobowiązania podatkowego do zapłaty za styczeń 2017. W przypadku kiedy powstaje niedopłata podatku przedsiębiorca ma obowiązek jej uregulowania wraz z należnymi odsetkami.

Ważne

Przedsiębiorcy może się wydawać, że urząd skarbowy nie posiada informacji w temacie, czy miała u niego miejsce transakcja, w której musi opodatkować nabycie. Takie rozumowanie jest jednak błędne. Wiążę się to z tym, że każdy przedsiębiorca w Polsce sprzedający usługi/towary w ramach procedury odwrotnego obciążenia składa do urzędu informację podsumowującą VAT-27, w której wykazuje dane podatnika na rzecz którego dokonał sprzedaży. Podatnicy unijni na terenie całego obszaru Unii Europejskiej składają deklarację VAT-UE również wskazując dane podmiotu, z którym współpracują.

Przedsiębiorca nabywając towary, usługi musi zwracać uwagę na to, czy nie jest zobligowany do naliczenia VAT-u od nabycia i czy transakcja nie podlega pod odwrotne obciążenie. Jak powszechnie wiadomo brak znajomości przepisów nigdy nie uchroni przed ich skutkami. Lista towarów, usług jest ogólnodostępna i zawiera ją ustawa o VAT, nabywając określone usługi/towary przedsiębiorca wchodzi w rolę płatnika VAT-u co rodzi za sobą szereg obowiązków, które warto poznać zanim przyjdzie ponieść konsekwencje braku terminowego opodatkowania.

Zmiana przepisów dotyczy określonych transakcji rozliczanych na zasadzie odwrotnego obciążenia, poniższe tabele obrazują w jakich konkretnie sytuacjach wykazanie nabycia po terminie może spowodować dopłatę podatku w okresie rzeczywistego nabycia towaru/usługi.

Dostawy i usługi gdzie stronami transakcji są dwie firmy polskie:

 
Lp.
Opis
Podstawa prawna
Przykłady
1
świadczenie usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT załącznik 14 do ustawy o VAT Usługi budowlane świadczone przez podwykonawcę.

Firma budowlana nabyła usługę podwykonawczą od innej firmy budowlanej, usługa zawierała się w załączniku 14 ustawy o VAT, obie firmy są czynnymi podatnikami VAT w Polsce. VAT od transakcji naliczy firma nabywająca usługę.

Poczytaj więcej w artykule.

2
dostawa towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT załącznik 11 do ustawy o VAT Dostawa towarów objętych odwrotnym obciążeniem wg załącznika 11 ustawy o VAT.

Przedmiotem sprzedaży jest stal wymieniona w załączniku 11 do ustawy o VAT. Sprzedawca jak i kupujący to polskie firmy będące czynnymi podatnikami podatku VAT. VAT od nabycia naliczy nabywca.

Poczytaj więcej w artykule.
 

Dostawy i usługi gdzie stroną transakcji jest firma zagraniczna:

 
Lp.
Opis
Podstawa prawna
Przykłady
1.
świadczenie usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT Usługi związane z nieruchomością świadczone przez firmy zagraniczne na terytorium Polski.

Firma niemiecka wykonuję usługę związaną z nieruchomością na terytorium Polski na rzecz polskiej firmy. Z uwagi na to, iż niemiecka firma nie jest zarejestrowanym w Polsce podatnikiem VAT-u podatek odprowadza nabywca – polska firma.

oraz pozostałe usługi rozliczane jako import usług z art. 28 b ustawy o VAT

Firma holenderska sprzedała polskiej firmie licencję na oprogramowanie, zakup online. Podatek VAT od transakcji nalicza nabywca czyli firma z Polski.
2.
dostawa towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT Dostawa towarów z terytorium Polski przez firmę zagraniczną.

Firma francuska nie mająca siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce dostarcza polskiej firmie z terytorium Polski towar. Z uwagi na to, iż firma francuska nie jest podatnikiem VAT-u w Polsce VAT od nabycia naliczy firma polska.

Poczytaj więcej w artykule.

3.
wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów art. 9 i 11 ustawy o VAT Nabycie towarów dostarczonych z terytorium UE

Polska firma będąca podatnikiem VAT nabyła towar od firmy włoskiej będącej płatnikiem unijnym w swoim kraju. Towar został dostarczony do Polski z terytorium Włoch. W danej sytuacji do naliczenia VAT-u zobligowany jest nabywca – tj. firma polska.

Poczytaj więcej w artykule.

▲ wróć na początek

Przepisy przejściowe

Zmiany dotyczą transakcji mających miejsce po 1 stycznia 2017 roku, oznacza to, iż do rozliczeń okresów poprzedzających rok 2017 stosuje się przepisy w brzmieniu sprzed roku 2017.

Jakie są konsekwencje niedochowania trzymiesięcznego terminu na wykazanie nabycia we właściwym okresie

Niedochowanie trzymiesięcznego terminu wiąże się z dwiema negatywnymi konsekwencjami:

 • brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w deklaracji za ten sam okres lub w jednej z dwóch następnych,
 • jeśli niedochowanie terminu zostanie stwierdzone przez urząd (a nie przez podatnika), dodatkowo mają zastosowanie przepisy o sankcji 30%.

Więcej w temacie sankcji w artykule: Od 1 stycznia 2017 r. nowe sankcje za nierzetelne rozliczanie podatku VAT.

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 19 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań