Podatkowe konsekwencje stosowania 0% stawki VAT w WDT

WDT czyli wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów polega na wywozie towarów z terytorium kraju (Polski) na terytorium innego państwa członkowskiego. Aby zachodziło WDT dostawca i nabywca muszą spełnić określone warunki. Dostawca musi być podatnikiem VAT UE. Natomiast nabywcą może być: osoba zarejestrowana jako podatnik VAT w kraju dostawy lub osoba prawna niebędąca podatnikiem – zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. WDT zachodzi również bez względu na to kto jest nabywcą w przypadku gdy przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe zharmonizowane oraz nowe środki transportu. Jakie są podatkowe konsekwencje stosowania 0% stawki VAT w WDT?

W WDT można zastosować stawkę 0% jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

1. Podatnik dokonał dostawy na rzecz podmiotu posiadającego ważny numer identyfikacyjny, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla tego podmiotu, zawierający dwuliterowy kod, i podał swój numer oraz odbiorcy na fakturze stwierdzającej dostawę,
2. Podatnik przed upływem terminu złożenia deklaracji podatkowej posiada dowody potwierdzające wywiezienie towarów i dostarczenie ich nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego.

Dowodami potwierdzającymi dostawę są dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika, kopia faktury oraz specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku. W sytuacji gdy przewóz towarów dokonywany jest własnym środkiem transportu podatnika bądź nabywcy, dokonujący dostawy powinien posiadać również dokument zawierający:

  • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsce zamieszkania swoje oraz nabywcy,
  • adres pod który przewożone są towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby lub miejsce zamieszkania nabywcy,
  • określenie towarów i ich ilości,
  • potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę na terytorium innego państwa członkowskiego,
  • rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu którym przewożono towary.

Gdy dokumenty wymienione wyżej nie potwierdzają jednoznacznie zajścia WDT, dowodami mogą być również: korespondencja handlowa, w tym zamówienie, dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu, dokument potwierdzający zapłatę lub wygaśnięcie zobowiązania.

Jeżeli podatnik nie posiada w terminie złożenia deklaracji VAT-7 za okres, w którym nastąpiła sprzedaż wymaganych dokumentów, dalsze postępowanie zależy od tego jaki wybrał tryb rozliczania podatku VAT oraz w jakim miesiącu/kwartale nastąpiła transakcja.

Kwartalny tryb rozliczania

Jeżeli podatnik nie posiada dokumentów potwierdzających WDT przed upływem terminu złożenia deklaracji za kwartał, w którym dostawa ta wystąpiła, to nie wykazuje jej. Gdy otrzymał on dowody potwierdzające WDT jeszcze przed upływem terminu złożenia deklaracji za kolejny kwartał, ma on prawo do wykazania dostawy ze stawką 0% w okresie rozliczeniowym w którym miała ona miejsce – czyli w poprzednim kwartale.

Wiąże się to ze złożeniem korekt deklaracji za okres w którym miała ona miejsce, a nie została wykazana oraz informacji podsumowującej. Natomiast gdy podatnik nie otrzymał dokumentów potwierdzających WDT przed upływem terminu do złożenia deklaracji za kolejny kwartał, to ma on obowiązek wykazać tą transakcję w tym okresie naliczając podatek VAT wg stawki właściwej na terytorium kraju. Po otrzymaniu dokumentów po rozliczenia kolejnego kwartału, ma on prawo wykazać dostawę opodatkowaną stawką 0% w kwartale w którym miała ona miejsce. Dokonuje on także korekty dwóch ostatnich deklaracji oraz informacji podsumowującej.

Miesięczny tryb rozliczania

Tutaj znaczenie mają już miesiące kwartału w których nastąpiła dostawa. Gdy jest to pierwszy lub drugi miesiąc danego kwartału i podatnik nie posiada dokumentów potwierdzających WDT przed upływem terminu do złożenia za te okresy deklaracji – nie wykazuje on tej dostawy w ewidencji. I tak, aż do upływu terminu złożenia deklaracji podatkowej za ostatni miesiąc w kwartale. W przypadku ich braku, podatnik ma obowiązek wykazać transakcję tą w trzecim kwartale stosując stawkę właściwą na terytorium kraju dostawcy.

Gdy dokumenty te dotrą już po upływie terminu złożenia deklaracji za trzeci miesiąc kwartału, podatnik ma prawo do zastosowania stawki 0% i wykazania tej dostawy w trzecim kwartale. Wiąże się to z dokonaniem korekty deklaracji za ostatni miesiąc w kwartale oraz korekty informacji podsumowującej. Inaczej postępuje się gdy dostawa miała miejsce w ostatnim miesiącu kwartału. Sposób wykazania stawki jest analogiczny jak w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie.

Jeżeli podatnik nie posiada dokumentów potwierdzających WDT przed upływem terminu rozliczenia za ten miesiąc, nie jest ona wykazywana w ewidencji. Gdy brak dowodów przed upływem terminu złożenia deklaracji za następny okres rozliczeniowy, dostawa wykazywana jest ze stawką krajową w deklaracji za ten okres. W przypadku otrzymania dowodów w terminie późniejszym podatnik ma prawo do wykazania WDT ze stawką 0% za okres w którym dostawa została wykonana. Wiąże się to ze złożeniem korekt dwóch ostatnich deklaracji oraz informacji podsumowującej.

W sytuacji braku posiadania dokumentów podatek VAT naliczany jest metodą „w stu”. Oznacza to, że przychód zostanie pomniejszony o kwotę tak obliczonego podatku.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK