Co można odliczyć od podatku i od dochodu w działalności gospodarczej?

Korzystanie z ulg i odliczeń to sposób na to, jak płacić niższe podatki. Sprawdź, co można odliczyć od podatku i od dochodu, prowadząc działalność gospodarczą. Czy każdy  może korzystać z ulg? To, czy przedsiębiorca może korzystać z ulg podatkowych, jest uzależnione od wybranej przez niego formy opodatkowania. Skala podatkowa (tzw. zasady ogólne) umożliwia korzystanie ze wszystkich dostępnych ulg i odliczeń. W zeznaniu rocznym PIT 36 można więc odliczyć np. darowizny, ulgę na dzieci, ulgę na działalność badawczo-rozwojową czy ulgę na internet. Pozostałe formy opodatkowania wiążą się z ograniczeniami. Podatek liniowy, ryczałt i karta podatkowa umożliwiają korzystanie tylko z niektórych odliczeń.

Co można odliczyć od podatku?

1. Składki zdrowotne

Kto może je odliczyć:

 • przedsiębiorcy opodatkowani skalą, liniowo, ryczałtem

Składki zdrowotne odejmuje się wprost od podatku, w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Dotyczy to składek zapłaconych w danym roku za siebie i za współpracowników.

Jeśli wysokość składek przekracza podatek, to składki można odliczyć jedynie do wysokości podatku. Jeśli jest się na ryczałcie lub podatku liniowym i ma się dochody z innych żródeł, to nieodliczone w pełni składki zdrowotne można odliczyć w zeznaniu, w którym wykazuje się dochody z innych źródeł, czyli PIT-37 lub PIT-36.

2. 1% podatku dla OPP

Składając roczne zeznanie podatkowe, każdy podatnik może przekazać 1% podatku (lub niższą kwotę) wybranej organizacji pożytku publicznego. Warunkiem jest złożenie deklaracji podatkowej w terminie (możliwe jest też przekazanie podatku na podstawie korekty PIT), a także zapłata należnego podatku. Przekazanie 1% nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi obciążeniami (pod warunkiem, że podatnik nie składa korekty zeznania, w którym zmienia się zobowiązanie podatkowe).

Jeśli rozliczamy się na więcej niż jednym formularzu, to na każdym z nich możemy wskazać inną organizację.

Przeczytaj więcej: 1% podatku dochodowego na rzecz OPP

3. Ulga prorodzinna

Kto może skorzystać z ulgi:

 • podatnicy opodatkowani skalą podatkową

Wysokość ulgi uzależniona jest od liczby wychowywanych dzieci. Przedsiębiorca może ubiegać się o odliczenie ulgi od podatku, a także zwrot niewykorzystanej ulgi (do wysokości zapłaconych w danym roku podatkowym składek ZUS i składki zdrowotnej).

W przypadku posiadania 1 dziecka obowiązuje limit dochodu.

Ulga przysługuje łącznie obojgu rodzicom, rodzicom zastępczym pozostającym w związku małżeńskim lub opiekunom prawnym dziecka. Odliczenie może być zastosowane przez jednego rodziców lub przez oboje, w dowolnych proporcjach.

Co można odliczyć od dochodu?

1. Składki na ubezpieczenie społeczne

Kto może je odliczyć:

 • przedsiębiorcy opodatkowani skalą, liniowo, ryczałtem, kartą podatkową

Opłacone składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) można w całości odliczyć od dochodu, pomniejszając tym samym podatek dochodowy do zapłacenia.

Dotyczy to składek zapłaconych w danym roku za siebie i za współpracowników. Jeśli natomiast chodzi o pracowników, to przedsiębiorca może zaliczyć w koszty składki, które pokrywa jako pracodawca.

Jeśli wysokość składek przekracza dochód, to składki można odliczyć jedynie do wysokości dochodu, pod warunkiem, że są odliczane od dochodu (przedsiębiorca, który wykazuje stratę, księguje je w koszty).

2. Wpłaty na IKZE

Kto może je odliczyć:

 • przedsiębiorcy opodatkowani skalą, liniowo, ryczałtem

Wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego można odliczać od dochodu (skala podatkowa i podatek liniowy) lub przychodu (ryczałt), maksymalnie do wysokości limitu dopuszczalnych wpłat w danym roku kalendarzowym, tj. 5.115,60 zł w 2017 r.

3. Darowizny

Kto może je odliczyć:

 • przedsiębiorcy opodatkowani skalą, liniowo, ryczałtem

Przedsiębiorca może odliczyć darowizny kościelne, darowizny na organizacje społeczne, darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych oraz krwiodawstwo, pod warunkiem, że dokonał ich w danym roku oraz:

 • nie otrzymał za nie zwrotu (w jakiejkolwiek formie),
 • nie uznał ich jako koszt uzyskania przychodów,
 • nie odliczył ich wcześniej od przychodu.

Darowizny nie muszą być przekazywane w formie pieniężnej. Suma darowizn nie może jednak przekroczyć 6% uzyskanego w danym roku dochodu. Wyjątek stanowią darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych – tutaj wartość darowizny nie może przekroczyć dochodu.

4. Strata podatkowa

Kto może ją odliczyć:

 • przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych i liniowo

Jeśli przedsiębiorca wykaże stratę, to może ją odliczyć od dochodu. Ma na to 5 lat – po tym czasie ulega ona przedawnieniu. W ciągu roku można odliczyć maksymalnie 50% straty. Dodatkowo, strata może pomniejszać dochody tylko z tego źródła, z którego ją poniesiono.

Przedsiębiorca, jeśli chce, nie musi rozliczać straty na koniec roku. Może to robić na bieżąco, w trakcie roku podatkowego.

Jak płacić niższe podatki?

5. Ulgi

Ulga na Internet

Kto może odliczyć:

 • przedsiębiorcy opodatkowani skalą i ryczałtem

Ulgę można odliczyć od podatku w dwóch kolejnych latach, pod warunkiem, że z ulgi nie korzystano już wcześniej. Warunkiem odliczenia jest faktura wystawiona na osobę, która odlicza ulgę, a także dowody opłaty. Przedsiębiorca może odliczyć wydatki poniesione jedynie na samo korzystanie z internetu (nie odliczamy wydatków na instalację, aktywację czy serwis), obowiązuje też limit: do 760 zł w danym roku podatkowym/osobę.

Uwaga! Jeśli opłaty za Internet były wliczane w koszty prowadzenia działalności, to nie można odliczyć ich od dochodu.

Ulga rehabilitacyjna

Z ulgi mogą skorzystać:

 • niepełnosprawni (warunkiem jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach o I lub II grupie inwalidzkiej) oraz opiekunowie, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, pod warunkiem pokrewieństwa i tego, że dochody osoby niepełnosprawnej nie przekraczają 9 120 zł w danym roku podatkowym.

Wydatki na cele rehabilitacyjne lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych (np. pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, opieka pielęgniarska, adaptacja i wyposażenie mieszkania, leki) można odliczyć od dochodu, pod warunkiem, że nie zostały w całości sfinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jeśli wydatki były sfinansowane częściowo, odliczyć można różnicę pomiędzy kwotą wydatku a kwotą dofinansowania.

Niektóre wydatki można odliczać tylko do pewnej kwoty, np. wydatki na samochód do kwoty 2.280 zł, a leki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą zapłaconą w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Wydatki na sprzęt rehabilitacyjny czy leki muszą być udokumentowane fakturą. W przypadku samochodu konieczny jest akt własności lub współwłasności oraz skierowanie na zabiegi.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Z ulgi mogą skorzystać:

 • przedsiębiorcy opodatkowani skalą i liniowo

Ulga na działalność badawczo-rozwojową dotyczy kosztów uzyskania przychodów, które zostały poniesione na badania naukowe lub prace rozwojowe podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia wiedzy lub wykorzystania jej do tworzenia nowych zastosowań.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty. Przedsiębiorca może odliczyć od podatku od 10% do 30% kosztów, pod warunkiem, że nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie (np. dotacji), a działalność nie była w danym roku prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie zwolnienia.

Jeśli w danym roku dochód przedsiębiorcy jest niższy niż kwota możliwych odliczeń, to odliczenia w pozostałej kwocie dokonuje się w zeznaniach za trzy lata podatkowe następujące po roku, za który przysługiwało odliczenie.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI