Czy można umorzyć zaległości wobec ZUS?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy, którzy mają zaległości wobec ZUS z tytułu nieopłaconych składek mogą się ubiegać o umorzenie tych zaległości. W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji o umorzeniu zaległości, ZUS wraz z zaległymi składkami umarza również odsetki od takich zobowiązań i wszelkie koszty np. ponagleń z tego tytułu. W przypadku kiedy przedsiębiorca zatrudnia pracowników i nie opłacą za nich terminowo składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP, to do nieopłaconych składek w terminie należy doliczyć odsetki.

Umorzenie zaległości wobec ZUS – kiedy jest możliwe?

Umorzenie zaległych składek jest dopuszczalne w sytuacji kiedy jest to nieściągalne, lub gdy przedsiębiorca znajduje się w trudnej sytuacji majątkowej. W tym drugim przypadku umorzeniu podlegają tylko składki za samych przedsiębiorców, którzy opłacają te składki tylko za siebie. Przepisy nie dopuszczają umorzenia składek tych, które są po stronie ubezpieczonych a wniosek o umorzenie składek może być o umorzenie tylko składek płatnych po stronie pracodawcy.

Przedsiębiorca, który wobec ZUS jest dłużnikiem może złożyć wniosek i wtedy ZUS może rozłożyć zadłużenie na raty lub jest możliwe odroczenie terminu płatności, ale tylko tych składek, które są finansowanie po stronie płatnika.

Kto może ubiegać się o umorzenie?

O umorzenie należności mogą się ubiegać płatnicy i byli płatnicy składek, osoby na które została przeniesiona odpowiedzialność za nieopłacone składki, małżonkowie, którzy odpowiadają za zadłużenie z majątku wspólnego.

Umorzeniu podlegają należności z tytułu zaległych składek w zależności jaka jest zastosowana podstawa prawna do danego przypadku.

Umorzeniu wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi za okres do złożenia wniosku oraz z dodatkowymi kosztami np. upomnienia podlegają składki za następujące okresy:

 1. za okres do 31 grudnia 1998 r.:
  – składki na ubezpieczenie społeczne,
  – składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 2. za okres od 1 stycznia 1999 r.:
  – składki na ubezpieczenia społeczne – z wyłączeniem kwot finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek na własne ubezpieczenia (np. pracowników, zleceniobiorców),
  – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Płatnicy, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie mogą mieć umorzoną pełną kwotę składek łącznie ze składkami zdrowotnymi.

Złożenie samego wniosku o umorzenie składek nie daje pewności, że te składki zostaną umorzone. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to zostanie umorzone postępowanie egzekucyjne. W przypadku odmowy umorzenia dłużnik zobowiązany będzie do zapłaty zaległości wraz z należnymi odsetki za zwłokę.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK