Dotacja z urzędu pracy na założenie działalności gospodarczej

Osoby bezrobotne pragnące założyć własną firmę mogą postarać się o jednorazową dotację z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności. Aby otrzymać dofinansowanie należy zarejestrować się w PUP, złożyć wniosek i spełnić kilka dodatkowych wymogów. Dotacja z urzędu pracy na założenie działalności gospodarczej – czy proces jej zdobywania jest tak skomplikowany i czasochłonny? Sprawdźmy!

Dotacja z urzędu pracy – na jaki cel?

Dotacja z urzędu pracy jest bezzwrotna (wyjątkowe sytuacje, w których trzeba ją oddać, opisaliśmy na końcu artykułu) i wynosi maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli ok. 24 tys. zł. Dokładna kwota zależy od konkretnego urzędu pracy. Na przykład w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy jest to – obecnie – ok. 16 tys. zł. Środki można przeznaczyć np. na zakup potrzebnego sprzętu, narzędzi, samochodu, reklamy czy towaru. Każdy urząd ma jednak swój własny regulamin i zasady przyznawania dotacji, w zależności od rodzaju projektu. Niektóre urzędy zastrzegają sobie, że środków z dotacji nie można przeznaczyć na marketing lub zakup używanych sprzętów, a jeszcze inne, że na zakup np. towaru można przeznaczyć co najwyżej 20% dofinansowania.

Dofinansowanie z urzędu pracy – kto może je dostać?

O dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą starać się osoby z ustalonym I lub II profilem pomocy. Poza tym każdy urząd pracy ma swoje własne wymogi, takie jak np. określony wiek kandydata, płeć, kwalifikacje zawodowe, długość okresu pobierania zasiłku przez bezrobotnego, posiadanie dziecka, posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, symboliczny wkład własny itp. Dlatego w niektórych urzędach pierwszeństwo będą miały np. samotne matki, a w innych osoby posiadające określone kwalifikacje zawodowe. Jednocześnie istnieją też okoliczności, które mogą zdyskwalifikować kandydata: na przykład jeśli kandydat studiuje dziennie, pobiera rentę rodzinną, zamierza założyć działalność będącą na liście działalności nieobjętych dotacjami albo np. w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku prowadził firmę lub odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia/stażu. Dokładnych informacji o wymogach należy więc szukać na stronie właściwego – ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub miejsce prowadzenia działalności – urzędu pracy.

Dotacja na założenie firmy – jak ją dostać?

Aby otrzymać dotację na otwarcie firmy należy zarejestrować się we właściwym urzędzie pracy i złożyć wniosek o przyznanie jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski można składać osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera. W zależności od projektu i urzędu, można je składać przez cały rok albo jedynie w wyznaczonym terminie. Nie ma jednego uniwersalnego wzoru dokumentu – wnioski są różne, w zależności od urzędu. Zazwyczaj jednak należy w nim zawrzeć opis planowanej działalności, szczegółową specyfikację wydatków i ich uzasadnienie, opisać posiadane kwalifikacje, a także wskazać proponowaną formę zabezpieczenia przyznanych środków, na wypadek gdyby trzeba było je zwrócić. Jako formę zabezpieczenia można wskazać na przykład poręczenie cywilne (tzw. żyranci), weksel z poręczeniem wekslowym (awal), blokadę środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Czasem urząd pracy może odrzucić wybraną przez kandydata formę zabezpieczenia i narzucić wybór innej. W zależności od PUP, aby zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania do wniosku można dołączyć listy intencyjne firm zainteresowanych w przyszłości współpracą, a także wszelkie dokumenty (np. dyplomy lub referencje) potwierdzające kwalifikacje kandydata. Po złożeniu wniosku, kandydat umawia się na rozmowę z doradcą zawodowym (trenerem przedsiębiorczości) w celu otrzymania opinii. Warto pamiętać, że niezgłoszenie się do doradcy jest traktowane jako niekompletność wniosku.

Podpisanie umowy i rozliczenie dotacji z PUP

Rozpatrywanie wniosku o dotację na działalność gospodarczą trwa zazwyczaj ok. 30 dni – o decyzji PUP informuje na piśmie. Wówczas można umówić się na podpisanie umowy z urzędem pracy i – jeśli wybrano taką formę zabezpieczenia – pośrednikami. Urząd od dnia podpisania umowy ma 7 dni na przelanie środków na wskazany rachunek bankowy. Kiedy pieniądze pojawią się na koncie należy dopełnić formalności związanych z rejestracją firmy, a więc dokonać wpisu do CEIDG. Z chwilą rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca ma zazwyczaj 2 miesiące (w zależności od konkretnego urzędu) na wydanie całej kwoty, zgodnie z podpisaną umową, oraz rozliczenie się z PUP z wydatków. Po otrzymaniu dotacji przedsiębiorca powinien prowadzić działalność nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy i dostarczać do PUP dokumenty poświadczające, że działalność jest rzeczywiście prowadzona, a więc np. oświadczenia kwartalne czy potwierdzenia opłaty składek ZUS.

Kiedy trzeba oddać dotację z urzędu pracy?

Otrzymaną dotację wraz z odsetkami należy zwrócić, jeśli przedsiębiorca zawiesi lub zlikwiduje działalność przed upływem 12 miesięcy. A także jeśli naruszy inne warunki umowy z PUP, na przykład:
  • nie rozliczy się z PUP,
  • otrzymane z dotacji środki będzie wydawał niezgodnie z umową i wykorzystywał je niezgodnie z przeznaczeniem,
  • w czasie 12 miesięcy prowadzenia działalności podejmie dodatkową działalność zarobkową (np. umowa o pracę).
Aby zapobiec takim problemom, przed złożeniem wniosku i podpisaniem umowy warto więc dokładnie zapoznać się z zasadami i regulaminem przyznawania dotacji w swoim urzędzie pracy. Dobrą praktyką jest też zgromadzenie dodatkowych oszczędności na tzw. czarną godzinę. Pomogą one zachować płynność finansową przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności. Warto bowiem pamiętać, że otrzymanych z PUP środków nie można przeznaczyć na składki do ZUS. Ponieważ urzędy pracy mają swoje własne regulaminy i zasady udzielania dotacji, to przed złożeniem wniosku zalecamy bezpośredni kontakt ze swoim urzędem i kierownikiem danego projektu. Bezpośredni kontakt jest zalecany również z tego względu, że poszczególne urzędy starają się zdobywać w ciągu roku dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem na różne działania. Starając się o dotację z urzędu pracy na założenie firmy warto więc nie tylko zapytać o warunki udzielania dotacji, ale też o inne dodatkowe formy wsparcia finansowego, o które można się postarać, na przykład o wsparcie pomostowe z funduszy unijnych.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI