Jak zorganizować staż w firmie?

Staż z PUP to dla bezrobotnego zastrzyk gotówki i szansa na zdobycie nowych kwalifikacji, a dla pracodawcy dodatkowe ręce do pracy i możliwość obniżenia kosztów zatrudnienia. Jak zorganizować staż w firmie i jakie trzeba spełnić obowiązki? Ilu maksymalnie stażystów można przyjąć na staż? Sprawdźcie. Organizacja stażu nie jest trudna i wbrew pozorom nie wymaga tak wielu formalności. Choć przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na samodzielne zorganizowanie stażu, to wciąż nie brakuje firm, które zatrudniają stażystów we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy. Wybierając takie rozwiązanie firma nie ponosi kosztów zatrudnienia, a jednocześnie stażysta nie pracuje za darmo – pieniądze za staż wypłaca mu PUP. Warto wiedzieć, że PUP płaci także za badania lekarskie i psychologiczne mające sprawdzić zdolność kandydata do pracy.

Jak zorganizować staż w firmie

Aby zorganizować staż z PUP, należy:
 1. Pobrać w Urzędzie lub ze strony internetowej PUP wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu,
 2. Wypełnić czytelnie wniosek, wpisując niezbędne informacje, oraz dołączyć wszystkie wymagane do wniosku załączniki,
 3. Kompletny wniosek złożyć w PUP lub wysłać go pocztą.
Ponieważ to PUP opłaca wynagrodzenie dla stażysty, firma nie może zalegać ze składkami na ZUS, NFZ, FP, FEP czy FGŚP, a także z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników. Dlatego też Urzędy Pracy wymagają czasem dodatkowo, aby przedsiębiorca złożył odpowiednie oświadczenie na ten temat. Wniosek jest rozpatrywany w ciągu miesiąca od daty wpływu. Jeśli PUP wyda pozytywną decyzję, wówczas obie strony zawierają umowę o organizację stażu.

Obowiązki pracodawcy

Sam wniosek to jednak nie wszystko. Aby przyjąć stażystę, firma musi dopełnić łącznie kilku obowiązków. Przede wszystkim musi opracować plan nauki stażysty, tj. opisać zakres zadań na danym stanowisku i umiejętności, jakie stażysta uzyska po zakończeniu stażu. Musi także wyznaczyć opiekuna dla stażysty, który będzie mu udzielał wskazówek i pomagał mu przy pracy (uwaga: dane opiekuna należy wpisać już we wniosku). Przedsiębiorca musi także przeszkolić stażystę z zakresu BHP i P.POŻ, zapoznać go z regulaminem pracy i harmonogramem stażu, a także prowadzić listę obecności stażysty (listę należy przedłożyć do 5-go dnia po zakończeniu każdego miesiąca). Gdy staż dobiegnie końca, firma musi jeszcze wystawić stażyście zaświadczenie o realizowanych zadaniach, potwierdzające zdobyte przez niego kwalifikacje. Dodatkowo, jeśli umowa z PUP zakładała zatrudnienie stażysty po stażu, to firma musi się wywiązać z tego zobowiązania.

Kto może odbyć staż u pracodawcy?

Jeśli staż ma trwać do 6 miesięcy, to stażystą może zostać bezrobotny do 25. roku życia lub bezrobotny powyżej 50. roku życia, osoba bez kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego, rodzic samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko poniżej 18 roku życia, bezrobotny, który po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjął zatrudnienia lub osoba niepełnosprawna. Jeśli staż ma trwać do 12 miesięcy, to stażystą może zostać bezrobotny, który nie skończył 25 lat lub absolwent uczelni wyższej, który w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej nie ukończył 27 lat.

Czy PUP kontroluje pracodawców podczas stażu?

Tak. Urzędnicy przeprowadzają wizyty kontrolne u pracodawców, aby sprawdzić, czy pracodawca prawidłowo realizuje postanowienia umowy zawartej z PUP. W praktyce podczas kontroli proszą zazwyczaj o listę obecności stażysty, przedstawienie dokumentu potwierdzającego przeszkolenie go z zakresu BHP i P.POŻ lub potwierdzającego zapoznanie go z regulaminem pracy i harmonogramem stażu.

Czy składając wniosek można wskazać konkretnego stażystę?

Tak. W takiej sytuacji pracodawca, składając w PUP wniosek o zorganizowanie stażu, powinien wskazać w nim imiennie bezrobotnego, którego chciały przyjąć.

Czy pracodawca musi zatrudnić stażystę po odbytym stażu?

Nie. Zgodnie z prawem pracodawca nie ma obowiązku zagwarantowania stażyście zatrudnienia po odbytym stażu. Jeśli jednak w umowie pomiędzy przedsiębiorcą a Urzędem Pracy znajdzie się zapis o gwarancji zatrudnienia dla stażysty, wówczas pracodawca musi się z niego wywiązać.

Czy stażysta może odbywać staż drugi raz w tej samej firmie?

Nie, jeśli będzie to jego ponowny staż w tej samej firmie na tym samym stanowisku.

Ilu maksymalnie stażystów można przyjąć na staż?

To zależy. Organizator stażu prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może przyjąć na staż nie więcej niż jednego stażystę jednocześnie. W przypadku większych firm liczba stażystów nie może przekraczać liczby pracowników zatrudnionych tam na etat. Kwestia ta uregulowana jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.  

Sprawdź również: Staż absolwencki

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 19 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań