Umowa zlecenie, a badania lekarskie i szkolenie bhp

Zgodnie z Kodeksem Pracy przedsiębiorca, który zatrudnia w swojej firmie osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (np. umowa zlecenie) powinien zapewnić im bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Tak samo jest w przypadku osób prowadzących tam na własny rachunek działalność gospodarczą.

Przepisy nie określają jednak tego, w jaki sposób powinno się spełnić ten obowiązek. W związku z tym przedsiębiorca może, ale nie musi żądać od osoby zatrudnionej na umowę zlecenie poddania się szkoleniu lub badaniom. Nie ma bowiem nakazu kierowania na badania lekarskie lub szkolenia bhp osób, które wykonują pracę na podstawie innej niż stosunek pracy.
Przedsiębiorca ma jednak pełne prawo egzekwować od nich przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym celu dobrze jest określić w umowie kwestie dotyczące bhp.

Wyjątek stanowią praca w szkodliwych warunkach oraz zajęcia, które wiążą się z ryzykiem wypadku. Wówczas szkolenie bhp i badania lekarskie są obowiązkowe, bez względu na rodzaj umowy.

Należy pamiętać, że obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy leży po stronie pracodawcy. Zgodnie z Kodeksem Pracy (art. 207) „pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

  1. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  2. zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
  3. zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
  4. zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.”

Jeśli obowiązek będzie należycie spełniony, to winę za to poniesie pracodawca, a nie pracownik.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK