Blog ifirma.pl

Pomysł na biznes: Jak zostać detektywem?

|
|
7 minut czytania
Świadczenie usług detektywistycznych może być ciekawym pomysłem na biznes.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Prywatny detektyw śledzi figurantów, pomaga odzyskać majątek, odnaleźć zaginioną osobę czy ustalić ojcostwo. Klienci coraz częściej proszą też o sprawdzenie czy ich kontrahent jest wiarygodny. Jak otworzyć biuro detektywistyczne i jak zostać detektywem?

Licencja detektywa

Od 2014 roku wszyscy ci, którzy chcą podążać śladami Sherlocka Holmesa, Adriana Monka, Philipa Marlowe’a czy Rusta Cohle’a, mają łatwiej, gdyż świadczenie usług detektywistycznych nie wiąże się już z koniecznością zdawania egzaminu państwowego. Wystarczy szkolenie i można już ubiegać się o licencję detektywa. Jak wygląda cała procedura?

Na początku warto zaznaczyć, że działalność detektywistyczna należy do kręgu działalności regulowanych i wymaga wpisu do rejestru działalności detektywistycznej prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Przedsiębiorcy dążący do rozpoczęcia prowadzenia działalności w zakresie usług detektywistycznych mają obowiązek posiadać odpowiednią licencję oraz zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa. Jednocześnie prowadzący biuro detektywistyczne przedsiębiorca, osoby wchodzące w skład organu zarządzającego oraz ustanowieni przez ten organ prokurenci nie mogą być karane za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe. Prowadzący taką działalność przedsiębiorca nie może też widnieć w rejestrze dłużników niewypłacalnych KRS.

W sytuacji, gdy działalność wykonywana jest osobiście, licencję musi posiadać przedsiębiorca lub ustanowiony przez niego pełnomocnik. Natomiast w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną, licencję musi posiadać co najmniej jedna osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy lub pełnomocnik ustanowiony przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością detektywistyczną.

Kto może starać się o licencję detektywa?

O licencję może starać się osoba, która:
 • ukończyła 21 lat,
 • posiada wykształcenie co najmniej średnie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada polskie obywatelstwo lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE,
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (także skarbowe),
 • nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie w okresie ostatnich 5 lat,
 • posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 • posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo – w przypadku obywatela innego państwa – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania,
 • legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie: – zagadnień ochrony danych osobowych, – ochrony informacji niejawnych, – przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa, – zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Licencję uzyskuje się od Komendanta Wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o jej wydanie lub od Komendanta Stołecznego Policji (w przypadku osoby niemającej miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). W tym celu należy złożyć wniosek w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, zawierający imię, nazwisko, adres oraz podpis osoby ubiegającej się o wydanie licencji. Do wniosku dołączyć m.in. pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, zaświadczenie o odbyciu szkolenia, zaświadczenie o niekaralności i dwie fotografie. Licencja jest wydawana w terminie miesiąca od dnia, w którym decyzja o jej wydaniu stała się ostateczna.

Jak zostać detektywem krok po kroku

1. Szkolenie

Przed otrzymaniem licencji należy odbyć obowiązkowe szkolenie. Szkolenie musi dotyczyć zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Zasady przeprowadzania szkoleń reguluje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych. Według rozporządzenia szkolenia mogą przeprowadzać ośrodki wpisane do odpowiedniej ewidencji (np. placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego), czyli działające na podstawie przepisów o systemie oświaty. Takie szkolenia są prowadzone w większości polskich miast. Zazwyczaj trwają kilka dni (minimum 50 godzin) i uczestniczy w nich kilkanaście osób.

Po przejściu szkolenia otrzymuje się zaświadczenie.

2. Założenie firmy

Procedury rejestrowania firmy detektywistycznej nie różnią się zbytnio od procedur rejestrowania tradycyjnej działalności gospodarczej. Tak jak w przypadku tradycyjnej firmy, zakładając biuro detektywistyczne przedsiębiorca będzie musiał wybrać odpowiedni kod PKD (dla działalności detektywistycznej PKD 80.30.Z) i złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Wniosek należy złożyć w dowolnym urzędzie miasta/gminy/dzielnicy, drogą online lub listem poleconym. Po złożeniu wniosku przedsiębiorca otrzymuje REGON i NIP. Więcej o rejestracji firmy w CEIDG można przeczytać tutaj: ifirma.pl/ceidg.

Należy jednak podkreślić, że w przypadku, gdy przedsiębiorca wybierze inną formę prowadzenia działalności niż jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka cywilna, konieczna jest rejestracja nowej działalności w KRS.

Następnie przedsiębiorca musi złożyć formularz VAT-R w Urzędzie Skarbowym (w przypadku rejestracji do VAT), a także formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA w ZUSie. W przypadku osób, które nie prowadziły działalności gospodarczej w przeciągu 60 miesięcy oraz nie będą świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy (umowa o pracę w tym samym zakresie, co działalność), mogą one skorzystać z tzw. „małego ZUS-u”. ZUS preferencyjny dotyczy składek społecznych i przysługuje przez okres 24 miesięcy. Osoby korzystające z preferencyjnych stawek ZUS nie mają też obowiązku opłacania Funduszu Pracy.

W zależności od wielkości firmy siedzibę można umiejscowić w mieszkaniu przedsiębiorcy lub wynająć biuro.

Sprawdź: Jak założyć własną działalność gospodarczą krok po kroku

3. Wpis do rejestru

Działalność gospodarcza w zakresie usług detektywistycznych wciąż jest działalnością regulowaną, która wymaga wpisu do rejestru działalności detektywistycznej. Rejestr prowadzi Minister Spraw Wewnętrznych.

Wpis jest dokonywany na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Musi zawierać m.in. takie dane jak imię i nazwisko przedsiębiorcy, nazwa firmy, siedziba i adres, numer licencji (w wypadku posiadania licencji) oraz NIP. Prowadzenie działalności jako detektyw bez wpisu do rejestru jest przestępstwem.

Koszty prowadzenia działalności

Zakładając biuro detektywistyczne, należy liczyć się z takimi kosztami jak:

 • opłaty rejestracyjne (np. rejestracja samochodu – od 200 do 300 zł),
 • podatki (np. podatek od nieruchomości – po zgłoszeniu lokalu do celów prowadzenia działalności gospodarczej wzrasta podatek od nieruchomości dla tej części, która służy celom firmowym; maksymalnie do 23,13 zł za mkw.),
 • wynajem biura,
 • usługi gastronomiczne i hotelowe,
 • usługi księgowe,
 • media,
 • wydatki poniesione na marketing,
 • wynagrodzenie dla pracowników, ZUS,
 • usługi transportowe (zakup i użytkowanie samochodu służbowego),
 • opłaty za telefon lub Internet,
 • strona internetowa (domena, serwery),
 • wydatki poniesione na zakup mebli biurowych i sprzętu biurowego,
 • sprzęt detektywistyczny – ok. 10 tys. zł, w zależności od rodzaju sprzętu (podsłuchy, lokalizatory GPS i GSM, dyktafony, minikamery, wykrywacze kamer i podsłuchów, paralizatory, aparaty fotograficzne, modulatory głosu itp.),
 • ewentualna broń,
 • opłata za wydanie licencji detektywa (50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski; ok. 2000 zł),
 • wpis do rejestru (616 zł),
 • szkolenie detektywistyczne (od 1200 zł do kilku tysięcy złotych).

Część wydatków można wpisać w koszty prowadzenia działalności, pod warunkiem że będą to wydatki, które są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością.

Nowi przedsiębiorcy mają także możliwość skorzystania z niższych, tzw. „preferencyjnych” składek ZUS przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności.

Sprawdź: Biznes w domu. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej

Ile zarabia detektyw?

Według portalu wynagrodzenia.pl zarobki co drugiego detektywa wahają się od od 7 320 zł do 8 570 zł.

Własne biuro detektywistyczne

http://wynagrodzenia.pl/moja_placa.php?s=219&Detektyw

Oczywiście wszystko zależy od tego, czy detektyw działa na własną rękę czy pracuje w agencji. Wynagrodzenie detektywa ustalane jest zazwyczaj indywidualnie z klientem i uzależnione jest od rodzaju zlecenia – jego kosztów, specyfiki i czasu.

Zupełnie inaczej wyceni się pracę detektywa polegającą na porannej obserwacji figuranta w drodze z domu do pracy, a zupełnie inaczej śledzenie figuranta w podróży na drugi koniec Polski, w godzinach nocnych, z zakwaterowaniem w hotelu.

Praca detektywa jest niewątpliwie ciekawa i pełna wrażeń. Ze względu na różnorodne zlecenia każdy dzień jest inny, dlatego detektywi nie mogą narzekać na monotonię, o ile oczywiście nie siedzą w samochodzie przez kilka godzin, obserwując figuranta.

To praca dla odważnych ludzi. Nierzadko detektywami są byli policjanci. W tym fachu liczy się też kreatywność i – przede wszystkim – wytrwałość: detektywi pracują w różnych miejscach, godzinach i okolicznościach, z różnymi ludźmi.

Własne biuro detektywistyczne jest zdecydowanie jednym z najciekawszych pomysłów na biznes.

Pobierz nasz darmowy e-book o prowadzeniu biznesu:

F jak firma, F jak fajne życie Przystępny poradnik dla zakładających firmę

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Komentarze czytelników
  1. 16 listopada 2020 o 11:36
   Anna Maj

   Wydawało mi się kiedyś, że zostanie detektywem jest takie proste… a jednak myliłam się.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie

  Ułatwienia dla e‑commerce

  Wygodne integracje
  Wygodne integracje

  Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

  Sprawdź wszystkie integracje →

  Wygodne integracje
  Płatności w jednym miejscu

  ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

  Wygodne integracje
  Łatwe generowanie faktur

  Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

  allegro integracja ecommerce
  woocommerce integracja ecommerce
  shoper integracja ecommerce
  prestashop integracja ecommerce
  shoplo integracja ecommerce
  magento integracja ecommerce