Pozostałe zmiany w VAT w związku z wejściem w życie ustawy zmieniającej ustawę o VAT

zmiany w VAT

Ustawa zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług wprowadziła szereg zmian, z którymi powinni zapoznać się wszyscy przedsiębiorcy. Sprawdź jakie zmiany zostaną wprowadzone już od września.

Dnia 13 sierpnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw pod poz. 1520 opublikowana została Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zmieniająca wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. poza pewnymi wyjątkami. Różnorodność zmian jest bardzo obszerna. W pierwszej kolejności przyjrzymy się tym nowościom, które mogą zainteresować wielu przedsiębiorców.

Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia (art. 2 pkt 14)

Przed zmianą:

„pierwszym zasiedleniu – rozumie się przez to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:
 

Po zmianie:

„pierwszym zasiedleniu − rozumie się przez to oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:”
 

Na zmianę przepisów w tym zakresie miał wpływ wyrok TSUE z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16, który zakwestionował konstrukcję przepisu krajowego. Dlatego też z art. 2 pkt 14 usunięto „w wyniku czynności podlegających opodatkowaniu”.

Po zmianie przepisów przez pierwsze zasiedlenie będzie rozumiane również rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne.

Informacja o wartości VAT z remanentu likwidacyjnego

Przed zmianą art. 14 ust. 5:

„Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki, zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu albo wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 1 pkt 3.”
 

Po zmianie art. 14 ust. 5:

„Podatnicy są obowiązani złożyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości towarów i o kwocie podatku należnego, nie później niż w dniu złożenia deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki, zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu albo wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 1 pkt 3.”
 

Przed zmianą nie było możliwości przekazania drogą elektroniczną innych dokumentów niż deklaracja podatkowa. Po zmianie będzie można przekazać drogą elektroniczną między innymi informację o spisie z natury w sytuacji zakończenia działalności.

Zmiana zapisu art. 43

Przed zmianą art. 43 ust. 7a

„Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.”
 

Po zmianie

Uchyla się ust. 7a                                                                                                                                                
 

Uchylenie ust. 7a w art. 43 ma związek ze zmianą definicji pierwszego zasiedlenia, które w sytuacji po zmianie przepisów może nastąpić przed upływem 5-letniego okresu.

W art. 43 dodano ust. 21

„Jeżeli udokumentowane działania organów egzekucyjnych lub komorników sądowych, o których mowa w art. 18, nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania niezbędnych informacji od dłużnika, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania do dostawy towarów, o której mowa w art. 18, zwolnień od podatku, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 9–10a, przyjmuje się, że warunki zastosowania zwolnień od podatku nie są spełnione.”
 

Od 1 września 2019 r. w przypadku braku informacji od dłużnika organy egzekucyjne i komornicy sądowi będą opodatkowywać podatkiem VAT dostawy towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Powrót do zwolnienia VAT – możliwość jednorazowej korekty

Przed zmianą

Brak
 

Po zmianie dodano w art. 91 ust. 7e

„Podatnik, który ponownie skorzysta ze zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 albo art. 113 ust. 1, może dokonać korekty podatku naliczonego za pozostający okres korekty w deklaracji podatkowej składanej za ostatni okres rozliczeniowy, w którym podatnik był podatnikiem VAT czynnym.”
 

Przed zmianą przedsiębiorca miał obowiązek dokonania korekty VAT naliczonego, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów (art. 91 ust. 7d), w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła zmiana przeznaczenia z działalności opodatkowanej na nieopodatkowaną. W uproszczeniu, jeżeli podatnik powrócił do zwolnienia w VAT od stycznia 2019 roku to w rozliczeniu za styczeń powinien dokonać korekty VAT naliczonego, łącznie z częścią korekty VAT od środków trwałych pow. 15.000 zł  jeżeli taka występowała.

Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce od stycznia 2020 roku będzie można dokonać korekty w deklaracji za miesiąc grudzień 2019 r.

Wprowadzona zmiana ma charakter fakultatywny. W mocy pozostają stare uregulowania, a więc decyzja należy do przedsiębiorcy, czy korekty dokonana po „staremu” czy po „nowemu”. 

W uzasadnieniu do projektu czytamy: 

„Powyższe ma na celu uproszczenie systemu korekt, a w związku z czym ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej i stosowania przez podatników przepisów podatkowych poprzez zmniejszenie obowiązków podatkowych („biurokratycznych”) dla podatników którzy będą mogli od tej pory (charakter fakultatywny) dokonać jednokrotnie ostatecznej korekty w deklaracji za ostatni okres, w którym podatnik był podatnikiem VAT czynnym. Przed zmianą można było tego dokonać jedynie w deklaracjach za styczeń każdego roku następującego po roku, za który dokonywano korekty, przez kolejne pozostałe lata tego okresu.”

Zwrot w terminie 25 dni – zmiany

Przed zmianą art. 87 ust. 6 pkt 3

„podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w ust. 2”
 

Po zmianie

„podatnik złoży w urzędzie skarbowym, nie później niż w dniu złożenia deklaracji, potwierdzenie zapłaty należności, o których mowa w pkt 1 lit. a,”
 

Otrzymanie zwrotu VAT w terminie przyspieszonym w ciągu 25 dni jest przywilejem. Dlatego aby go otrzymać należy spełnić wymagania ustawowe. Zmiana przepisów wprowadza obowiązek dostarczenia potwierdzeń zapłaty należności, dokonanych za pośrednictwem rachunku bankowego lub rachunku w kasie oszczędnościowo – kredytowej, najpóźniej w dniu złożenia deklaracji VAT. 

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe – zmiany

Przed zmianą art. 112b ust. 2 pkt 1 i 2

„Jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo w trakcie kontroli celno-skarbowej w przypadkach, o których mowa w: 1) ust. 1 pkt 1, podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone nieprawidłowości i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu, 2) ust. 1 pkt 2, podatnik złożył deklarację podatkową i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego – wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi 20% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.”
 

Po zmianie art. 112b ust. 2 pkt 1 i 2

„Jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej w przypadkach, o których mowa w: pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 1) ust. 1 pkt 1, podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone nieprawidłowości i najpóźniej w dniu złożenia tej korekty deklaracji wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu, 2) ust. 1 pkt 2, podatnik złożył deklarację podatkową i najpóźniej w dniu złożenia tej deklaracji wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego”,
 

Przed zmianą art. 112b ust. 2a

Brak
 

Po zmianie art. 112b ust. 2a

„Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podatnik skorygował deklarację zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768 i 730) i najpóźniej w dniu złożenia tej korekty deklaracji wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu, wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi 15% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe.”,
 

Przed zmianą przepisów wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosiła 20%, po zmianie będzie wynosiła 15%, pod warunkiem zapłaty najpóźniej w dniu złożenia korekty deklaracji VAT. Wprowadzona zmiana ma zachęcić do składania korekt deklaracji VAT po wszczęciu kontroli celno-skarbowej, ale jeszcze przed jej zakończeniem. 

 

Sprawdź co jeszcze zmieniło się w VAT w 2019 roku.

▲ wróć na początek

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość