Blog ifirma.pl

Premia uznaniowa, premia regulaminowa

|
|
9 minut czytania
Przed omówieniem zagadnienia premii uznaniowej i premii regulaminowej należałoby przybliżyć pojęcie „wynagrodzenia”. Jak wiadomo Kodeks pracy wprost nie podaje tej definicji. Ale według stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy wynagrodzenie, to świadczenie pracy jakie pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi okresowo w zamian za wykonaną przez niego pracę. Oczywiście odpowiednio do rodzaju, ilości i jakości pracy. Można się tutaj powołać na artykuły Kodeksu pracy.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Premie jako dodatkowe składniki wynagrodzenia pracownika. Czym jest premia uznaniowa oraz na jakich zasadach jest przydzielana? Czym różni się od premii regulaminowej? Dowiedz się więcej w poniższym artykule.

Czym jest wynagrodzenie?

 

Przed omówieniem zagadnienia premii uznaniowej i premii regulaminowej należałoby przybliżyć pojęcie „wynagrodzenia”. Jak wiadomo Kodeks pracy wprost nie podaje tej definicji. Ale według stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy wynagrodzenie, to świadczenie pracy jakie pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi okresowo w zamian za wykonaną przez niego pracę. Oczywiście odpowiednio do rodzaju, ilości i jakości pracy. Można się tutaj powołać na artykuły Kodeksu pracy.

A mianowicie: Art. 22. § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Art. 78. § 1. Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. § 2. W celu określenia wynagrodzenia za pracę ustala się, w trybie przewidzianym w art. 771–773, wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, a także innych (dodatkowych) składników wynagrodzenia, jeżeli zostały one przewidziane z tytułu wykonywania określonej pracy. Art. 80. Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas nie wykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

Biuro Rachunkowe – dedykowana księgowa

Składniki wynagrodzenia

Jeżeli chodzi o pojęcie wynagrodzenia to jest ono bardzo szerokie. Wynagrodzeniem jest przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze, ale również dodatkowe składniki wynagrodzenia takie jak: nagrody, premie, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, czy wynagrodzenie urlopowe, a także inne świadczenia ze stosunku pracy np. odprawa emerytalno-rentowa czy ekwiwalenty pieniężne. W powyższym artykule zostanie omówiony jeden ze składników wynagrodzenia, a mianowicie premia.

Encyklopedia Zarządzania definiuje premię, że jest to składnik wynagrodzenia bieżącego przyznawany pracownikowi jako uzupełnienie płacy zasadniczej, a uzależniony od spełnienia określonych kryteriów. Premia jest składnikiem wynagrodzenia, który ma charakter okresowy i jest wypłacana w pewnych odstępach czasowych np. miesięcznych lub kwartalnych. Zasadniczo przepisy prawa pracy nie regulują kwestii premiowania pracowników, nie mówią też o tym jak tworzyć regulaminy premiowania dla pracowników. Kwestia premiowania pracowników pozostaje w dyspozycyjności pracodawców. To właśnie oni tworzą regulaminy wynagradzania czy premiowania albo też zawierają takie informacje bezpośrednio w umowie o pracę konkretnego pracownika. Znaczenia nie ma nazwa składnika wynagrodzenia ale jego faktyczny charakter, który powinien wynikać właśnie z treści umownych postanowień między pracodawcą a pracownikami lub z przepisów płacowych jakie u niego obowiązują.

W praktyce wyróżniamy premię uznaniową i premie regulaminową. Nazwy te też funkcjonują w doktrynie i orzecznictwie.

Księgowość Internetowa – 30 dni za darmo

Premia uznaniowa

Premia uznaniowa jest rodzajem nagrody o której przyznaniu decyduje pracodawca według uznania. To oznacza, że pracodawca posiada całkowitą swobodę w przyznaniu takiej premii pracownikowi albo jej odmowie. Pracownik, aby otrzymać nagrodę, nie jest zobowiązany do spełnienia z góry określonych warunków. Uznaniowy charakter nagrody polega na tym, że zarówno przyznanie jej pracownikowi, jak i określenie wysokości nagrody należy do zakresu swobodnego uznania zakładu pracy – mówi o tym wyrok Sądu Najwyższego z 8 czerwca 1977 r., I PR 175/76, LEX nr 14388.

Dlatego w przepisach płacowych czy umowie z pracownikiem powinno być wyraźnie określone, że wysokość premii zależy od uznania pracodawcy, a to będzie oznaczało, że mamy do czynienia z premia uznaniową, a nie z premią regulaminową. Jeżeli chodzi o wypłatę premii uznaniowej, to nie podlega ona kontroli żadnych organów, które rozstrzygają spory ze stosunku pracy. Czyli oznacza to, że pracownik nie ma prawa dochodzić czy taka premia powinna być mu wypłacona czy nie, jeżeli został pominięty przy jej przyznawaniu.

Zdaniem Sądu Najwyższego pracownik, co do zasady, nie ma roszczenia o nagrodę, (jako świadczenie uznaniowe) z wyjątkiem dwóch sytuacji. Pierwsza z nich ma miejsce wówczas, gdy pracodawca wadliwie korzysta ze swojego uznania w odniesieniu do przyznania pracownikowi nagrody. Druga sytuacja ma miejsce wtedy, gdy pracodawca przyznał już pracownikowi nagrodę, a następnie odmawia jej wypłaty (wyrok Sądu Najwyższego z 21 stycznia 2011 r., II PK 169/10, LEX nr 1095824). Nie oznacza to jednak, że pracodawca ma pełną dowolność i niczym nieograniczoną swobodę w przyznawaniu takich świadczeń – musi, bowiem stosować się do zasady równego traktowania w zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Program do faktur – Darmowe konto

Premia uznaniowa a podstawa wynagrodzenia urlopowego

Premii uznaniowej nie ujmujemy w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Tak też uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 20 lipca 2000 r., sygn. akt. I PKN 17/ 00, OSNP 2002/3/77. Uznał, iż „premia uznaniowa, która nie ma charakteru roszczeniowego, nie stanowi składnika wynagrodzenia za pracę i wobec tego nie mieści się w pojęciu wynagrodzenia urlopowego”. Pracodawca może więc z racji jej uznaniowego charakteru wypłacić premię także w okresie urlopu.

▲ wróć na początek

Premia regulaminowa

Jest to składnik wynagrodzenia za pracę wypłacany pracownikowi, który spełnia wymagane warunki określone w regulaminie firmy. Premia regulaminowa jest świadczeniem o innym charakterze niż nagroda. Przysługuje ona na zasadach określonych w przepisach płacowych danej firmy. Czyli, może być stworzony odrębny regulamin premiowania w danej firmie albo może być to ujęte w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub w razie braku takich aktów może by zapis w umowie o pracę danego pracownika (tak będzie w firmach zatrudniających mniej niż 20 pracowników).

Jak pracodawca chce wprowadzić w swojej firmie premię regulaminową to powinien określić kryteria i warunki, które powinien spełnić pracownik aby mógł taką premię otrzymać. Jeżeli chodzi o kryteria to powinny być one takie same dla wszystkich pracowników lub grupy pracowników (np. powinno być określone, że osoba zatrudniona na stanowisku handlowca otrzyma premię za przekroczenie jakiegoś pułapu sprzedaży). W przepisach płacowych powinno być też określone jak często taka premia będzie wypłacana, miesięcznie, kwartalnie czy np. co pół roku. Powinny być też określone zasady jej wypłacania oraz określona wysokość premii. Taka premia może być określona kwotowo albo procentowo. Może być też określona w sposób mieszany. Jeżeli chodzi o zasady jej wypłacania to powinno być określone co stanowi podstawę naliczania premii oraz powinny być uregulowane zasady pomniejszania premii za okresy absencji.

Premia regulaminowa a podstawa wynagrodzenia urlopowego

Premia regulaminowa stanowi składnik wynagrodzenia i jest wliczana do podstawy wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop.

Roszczeniowy charakter premii regulaminowej

Premia regulaminowa w odróżnieniu od premii uznaniowej ma charakter roszczeniowy. A to oznacza, że każdy pracownik który spełni wszystkie warunki, które są zawarte w regulaminie premiowania czy wynagradzania ma pełne prawo do jej otrzymania. I jeżeli pracodawca z jakiegoś powodu nie wywiąże się z tego obowiązku i odmówi pracownikowi wypłacenia premii, to pracownik w takiej sytuacji ma prawo dochodzić wypłaty tego świadczenia przed sądem pracy. To oznacza, że premia regulaminowa może być skutecznie dochodzona przed sądem, jeżeli zostaną spełnione przesłanki do jej otrzymania zawarte w regulaminie premiowania czy wynagradzania.

I właśnie takie stanowisko wskazywał też Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 20.04.2005 r., stwierdzając, że spełnienie przez pracownika skonkretyzowanych i zobiektywizowanych przesłanek premiowych powoduje powstanie prawa podmiotowego do przyznania mu premii. Zbliżony pogląd wyraził również Sąd Najwyższy w wyroku z 9.7.1998 r., podnosząc, że jeżeli strony w umowie o pracę uzgodniły przesłanki nabycia prawa do konkretnego składnika wynagrodzenia, to spełnienie tych przestanek uzasadnia roszczenie pracownika o jego wypłatę. Oznacza to, że prawidłowość oceny pracodawcy spełniania warunków premiowych może podlegać weryfikacji sądowej.

Premia uznaniowa, premia regulaminowa a podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

O tym, czy należy uwzględnić premię uznaniową albo regulaminową w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego,macierzyńskiego czy opiekuńczego decydują przyjęte zasady jej przyznawania w danej firmie.

Jeżeli dany składnik wynagrodzenia ulega zmniejszeniu za okres pobierania zasiłku, należy wziąć go pod uwagę przy obliczaniu podstawy wymiaru tego świadczenia.

Przykład 1.

Firma zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę i oprócz wynagrodzenia zasadniczego w systemie wynagradzania firmy jest zapis o tym, że otrzymują oni comiesięczną premię uznaniową w wysokości ustalanej przez pracodawcę. Jest też zapis o tym, że premia ta nie przysługuje pracownikom za okres choroby. Czyli, premia ta ulegnie zmniejszeniu za okres pobierania wynagrodzenia czy zasiłku chorobowego i będzie wliczana do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Natomiast art. 41. 1. Ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa mówi, że: „Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku”.

Przykład 2.

Firma zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego w systemie wynagradzania firmy jest zapis, że pracownicy otrzymują comiesięczna premię regulaminową w wysokości ustalonej w regulaminie. Ale jest też zapis, że jeżeli pracownik nie wykonuje pracy przez część miesiąca z powodu choroby to nie wpływa to, na decyzje pracodawcy o zmniejszeniu kwot przyznawanych mu premii. Czyli, podstawę zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem tylko wynagrodzenia zasadniczego, uzyskanego przez pracownika w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc choroby.

Reasumując:

Jeżeli pracownik jest chory i w regulaminie premiowania jest zapis, że premia nie przysługuje za czas choroby wtedy do podstawy chorobowego oprócz średniej z 12 miesięcy doliczamy premię. A jeśli jest zapis, że jak pracownik jest chory to i tak dostaje premie za ten okres, to wtedy do podstawy chorobowego brana jest tylko podstawa z 12 miesięcy.

Premia jako motywator

Premia jest jednym z najskuteczniejszych i najszerzej wykorzystywanych motywatorów. Jest ważnym instrumentem pozytywnego oddziaływania na zachowania pracowników w procesie pracy. Motywuje pracowników do bardziej wydajnej i efektywnej pracy oraz osiągania konkretnych celów. Można powiedzieć, że jest ona takim dodatkowym świadczeniem od pracodawcy dla pracownika wynikającym z wewnętrznych przepisów placowych jakie obowiązują w danej firmie.

▲ wróć na początek
UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Komentarze czytelników
  1. 18 marca 2017 o 08:40
   Magda

   Witam,
   jeśli premia regulaminowa jest wypłacana za okres choroby tak jak w przykładzie 2, to czy od tej część premii, która przypada na chorobę nie powinno naliczać się pracownikowi składek ubezpieczeniowych? Czy w takim przypadku zwolnienie ze składek wynika z z § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia składkowego?

  2. 20 marca 2017 o 13:52
   ifirma.pl

   Na indywidualne pytania użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon. Dane do kontaktu podane są na stronie: /kontakt

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie