Blog ifirma.pl

Przekroczenie pierwszego progu podatkowego w trakcie roku

|
|
8 minut czytania
Przekroczyłeś pierwszy próg podatkowy w trakcie roku? Sprawdź, jak będzie wyglądało obliczenie zaliczki na podatek dochodowy.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą ma możliwość wyboru różnych form opodatkowania swoich przychodów/dochodów. Jedną z nich jest opłacanie podatku na zasadach ogólnych według skali podatkowej. W dzisiejszej publikacji przyjrzymy się, w jaki sposób należy obliczać zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego.

Ogólnie o skali podatkowej

Przed dokonaniem ostatecznego wyboru opodatkowania w działalności gospodarczej powinno się przeprowadzić symulacje obliczania wysokości podatku z uwzględnieniem wszystkich dostępnych form opodatkowania. Dodatkowo nie można też zapomnieć o nowych zasadach płatności składki zdrowotnej od 2022 roku co, w niektórych przypadkach, może determinować wybór takiej a nie innej formy. Każda z dostępnych opcji ma swoje zalety i ograniczenia, jest to bardzo indywidualna decyzja. To co dla jednego przedsiębiorcy będzie dobre nie zawsze będzie wskazane dla innego. Jeżeli już jednak ktoś zdecyduje się na skalę podatkową, to musi pamiętać, że wysokość podatku będzie zależała od kwoty dochodu przyjętej do obliczenia, ogólnie można założyć, że:

 • do 120.000 zł – zapłacimy podatek 12%,
 • powyżej 120.000 zł – zapłacimy podatek 32%.

   

Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie według skali podatkowej mogą skorzystać z szerokiego wachlarza ulg przy składaniu zeznania rocznego.

   

Jak obliczać zaliczki na podatek dochodowy według skali podatkowej?

Przy obliczaniu zaliczek na zasadach ogólnych według skali podatkowej brane są pod uwagę przychody i koszty przedsiębiorcy w rachunku narastającym, a więc sumujemy je od początku roku podatkowego.

Przykład 1

Pani Lucyna wybrała opodatkowanie według skali podatkowej i zaprowadziła PKPiR, w której księguje chronologicznie wszystkie przychody i koszty. W okresie od stycznia do marca 2022 roku osiągnęła następujące przychody i koszty:

Okres rozliczeniowy
Przychody za miesiąc (w zł)
Koszty za miesiąc*) (w zł)
Dochód za miesiąc (w zł) (przychód – koszty)
Dochód narastająco (w zł)
styczeń
50.000
40.000
10.000
10.000
luty
60.000
45.000
15.000
25.000
marzec
50.000
30.000
20.000
45.000
*) Dla uproszczenia przyjęto, że składki na ubezpieczenia społeczne zostały zaksięgowane w kosztach uzyskania przychodów.

W omawianym przykładzie dochód będący podstawą opodatkowania w PIT na koniec miesiąca marca wynosi 45.000 zł. Od tego dochodu będzie naliczona zaliczka na podatek dochodowy w pierwszym progu podatkowym i wyniesie ona:

 • 45.000 zł x 17% = 7.650 zł
Obliczoną w ten sposób zaliczkę mamy prawo pomniejszyć o kwotę wolną od podatku, która do końca czerwca 2022 r. wynosiła 5.100 zł zł (30.000 zł x 17%),
 • 2.550 zł (7.650 zł – 5.100 zł) – zaliczka podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego.

Jeżeli we wcześniejszych okresach rozliczeniowych przedsiębiorca zapłacił już jakieś zaliczki do urzędu, to pomniejsza należną zaliczkę narastająco od początku roku o zaliczki zapłacone za wcześniejsze okresy.

Przykład 2

Pan Stanisław opodatkował swoje dochody według skali podatkowej. W 2022 roku osiągnął następujące przychody i koszty na koniec miesiąca września 2022 r., składki na ubezpieczenia społeczne zostały zaksięgowane w kosztach podatkowych:

 • przychody 150.000 zł,
 • koszty 80.000 zł,
 • zaliczki na podatek dochodowy należne za miesiące od stycznia do sierpnia 2022 r. wyniosły 3.000 zł.

Obliczenie zaliczki na koniec miesiąca września będzie wyglądało następująco:

 • 150.000 zł – 80.000 zł = 70.000 zł – dochód do opodatkowania,
 • 70.000 zł x 12% = 8.400 zł – 3.600 zł (kwota wolna od podatku od 01.07.2022 r.),
 • 4.800 zł – należna zaliczka na koniec miesiąca września 2022 r.,
 • 1.800 zł (4.800 zł – 3.000 zł) – należna zaliczka do zapłaty za miesiąc wrzesień 2022 r.

Przekroczenie pierwszego progu podatkowego w trakcie roku

Do tej pory opisywaliśmy przykłady, w których dochód nie przekroczył kwoty 120.000 zł i w takim przypadku do tego limitu będzie liczony podatek w wysokości 12%. Co się jednak wydarzy, kiedy przedsiębiorca wejdzie w ten drugi próg podatkowy? W takim przypadku będzie miał obowiązek zapłaty podatku od nadwyżki w wysokości 32%. Zobaczmy na przykładzie, jak to wyliczenie będzie wyglądało.

Przykład 3

Pani Michalina, która opłaca podatek dochodowy według skali podatkowej, w okresie styczeń – wrzesień 2022 r. osiągnęła następujące przychody i koszty, składki na ubezpieczenia społeczne zostały zaksięgowane w kosztach podatkowych:

 • przychody 250.000 zł,
 • koszty 100.000 zł,
 • zaliczki na podatek dochodowy należne za miesiące od stycznia do sierpnia 2022 r. wyniosły 16.000 zł.

Dochód do opodatkowania na koniec miesiąca września wyniesie:
250.000 zł – 100.000 zł = 150.000 zł

Widzimy już, że pani Michalina weszła w drugi próg podatkowy i wyliczenie należnej zaliczki od początku roku będzie wyglądało następująco:

 • 120.000 zł x 12% = 14.400 zł – 3.600 zł (kwota wolna od podatku) = 10.800 zł,
 • 150.000 zł – 120.000 zł = 30.000 zł x 32% = 9.600 zł,
 • 20.400 zł (10.800 zł + 9.600 zł) – łączna zaliczka na podatek dochodowy na koniec września 2022 r.,
 • 4.400 zł (20.400 zł – 16.000 zł) – należna zaliczka za miesiąc wrzesień 2022 r.

Wspólne rozliczenie małżonków a drugi próg podatkowy

Bardzo często przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą wybierają skalę podatkową z uwagi na to, że jest to jeden z warunków, który musi zostać spełniony, aby można było złożyć wspólne zeznanie roczne.

Zapoznaj się z publikacją, jakie warunki trzeba spełnić, żeby złożyć wspólne zeznanie małżeńskie za 2022 r.

W bardzo wielu przypadkach może to być atrakcyjna opcja, szczególnie gdy:

 • jeden z małżonków pozostaje bez zatrudnienia,
 • dochody jednego z małżonków są stosunkowo niskie.
Zobaczmy na przykładzie, jak może wyglądać wspólne rozliczenie roczne małżonków.

Przykład 4

Pan Michał i pani Ola są małżeństwem od 5 lat, pan Michał prowadzi działalność gospodarczą, a pani Ola wychowuje dzieci i nie pracuje. Jeżeli za 2022 rok w działalności gospodarczej zostanie osiągnięty dochód w wysokości 200.000 zł, to należny podatek w zeznaniu za 2022 rok wyniesie:

 • 200.000 zł : 2 = 100.000 zł – podstawa do naliczenia podatku,
 • 100.000 zł x 12% = 12.000 zł x 2 = 24.000 zł – należny podatek,

Każdemu z małżonków przysługuje kwota wolna od podatku, która za 2022 rok wynosi 3.600 zł a więc należny podatek można pomniejszyć o 2 kwoty wolne od podatku:

 • 24.000 zł – 7.200 zł (3.600 zł x 2) = 16.800 zł,
 • 16.800 zł – należny podatek do zapłaty ze wspólnego zeznania rocznego.

Zobaczmy, jaki podatek zapłaciłby pan Michał, gdyby nie rozliczył się wspólnie z żoną:

 • 120.000 zł x 12% = 14.400 zł – 3.600 zł (kwota wolna od podatku) = 10.800 zł,
 • 200.000 zł – 120.000 zł = 80.000 zł x 32% = 25.600 zł,
 • 36.400 zł (10.800 zł + 25.600 zł) – łączny podatek do zapłaty, gdyby pan Michał rozliczał się indywidualnie.

Podatek roczny
Różnica
Rozliczenie indywidualne
Rozliczenie małżeńskie
36.400 zł
16.800 zł
19.600 zł

W tym konkretnym przypadku, w którym jeden z małżonków nie osiąga żadnych dochodów widać, jaka będzie różnica w wysokości podatku należnego w rozliczeniu rocznym. Dla porównania zobaczmy jeszcze, ile wyniósłby podatek należny przedsiębiorcy, który wybrał opodatkowanie na podatku liniowym:

 • na potrzeby wyliczenia założono, że przedsiębiorca zapłacił składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która od kwoty dochodu 200.000 zł wyniosła 9.800 zł (200.000 zł x 4,9%), ma możliwość odjęcia od dochodu całej kwoty 8.700 zł, nowe założenia od 1 lipca 2022 r.,
 • 191.300 zł – podstawa opodatkowania (200.000 zł – 8.700 zł),
 • 191.300 zł x 19 % = 36.347 zł

Podatek roczny
Różnica
Podatek według skali
Podatek liniowy
36.400 zł
36.347 zł
53 zł

Przy dochodach rocznych 200.000 zł przy rozliczeniu indywidualnym wybierając podatek liniowy zapłacimy 53 zł podatku mniej, ale biorąc pod uwagę rozliczenie małżeńskie różnica wyniesie 19.547 zł (36.347 zł – 16.800 zł), o tyle więcej zapłacimy podatku dochodowego.

Kiedy można złożyć wniosek o ograniczenie poboru zaliczek do urzędu skarbowego?

Jeżeli przedsiębiorca oceni, że płacone przez niego zaliczki w prowadzonej działalności gospodarczej są niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu na dany rok podatkowy, to może wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy. Oczywiście w składanym wniosku przedsiębiorca musi w sposób wyczerpujący uzasadnić swoje stanowisko w sprawie. W tym przypadku mówi się także o uznaniowości wydawanej decyzji, a więc urząd może ale nie ma obowiązku wydania decyzji, w której pozwoli przedsiębiorcy na ograniczenie wpłacanych zaliczek w trakcie roku podatkowego. Taki wniosek można złożyć kiedy przykładowo planujemy w prowadzonej działalności poważne zakupy środków trwałych, które wpłyną na kwotę dochodu w rozliczeniu rocznym. Może to być również przykład związany ze wspólnym rozliczeniem rocznym małżonków, kiedy to po zakończonym roku podatkowym w zeznaniu rocznym wystąpi nadpłata podatku. Jednak rodzi się pytanie, czy warto składać taki wniosek? Można odpowiedzieć na nie przewrotnie i tak, i nie. Tak naprawdę trudno przewidzieć, z jakim podejściem organu podatkowego się spotkamy. Praktyka pokazuje jednak, że wnioski o ograniczenie poboru zaliczek są załatwiane całkiem sprawnie, pomimo że czas ustawowy na załatwienie sprawy wynosi 1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące. Jeśli dodatkowo zeznanie za poprzedni rok podatkowy będzie potwierdzało, że jeden z małżonków osiągał duże dochody a drugi małe lub w ogóle nie miał dochodów, to będzie argument przemawiający za wydaniem decyzji pozytywnej. Trzeba jednak zwrócić uwagę na termin złożenia takiego wniosku, powinno to nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu, w którym dojdzie do przekroczenia pierwszego progu podatkowego.

Podsumowanie

Jeżeli przedsiębiorca wybrał opodatkowanie według skali podatkowej, to bardzo często musi się liczyć z koniecznością zapłaty podatku 32% od nadwyżki ponad 120.000 zł. Po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład kwota wolna od podatku 30.000 zł może być odliczana bez względu na wysokość osiągniętych dochodów. Przy tej formie opodatkowania można ograniczyć wysokość podatku do zapłaty, o ile możemy rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Dzięki temu podatek będzie obliczany od sumy dochodów podzielonych przez dwa i skorzystamy z dwóch kwot wolnych od podatku. Oczywiście opłacalność takiego rozwiązania będzie w każdym przypadku miała inny wymiar finansowy. Kwestia składania wniosku o ograniczenie poboru zaliczek w trakcie roku z tego powodu pozostaje otwarta i każdy musi sam sobie odpowiedzieć na pytanie czy warto, na co zwrócono uwagę w publikacji.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Jak ominąć drugi prób podatkowy w 2022 roku?

   Po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład kwota wolna od podatku 30.000 zł może być odliczana bez względu na wysokość osiągniętych dochodów. Przy tej formie opodatkowania można ograniczyć wysokość podatku do zapłaty, o ile możemy rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Dzięki temu podatek będzie obliczany od sumy dochodów podzielonych przez dwa i skorzystamy z dwóch kwot wolnych od podatku.
  2. Od jakiej kwoty obowiązuje drugi próg podatkowy?

   Powyżej 120.000 zł obowiązuje podatek 32%.
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie